ادبیات

املای صحیح کلمات | گذری بر کلمات دو وجهی فارسی | سری اول

املای صحیح کلمات

شاید از خود بپرسید کدام درستند: مصدع اوقات یا مسدع اوقات یا مصدی اوقات ذیق وقت یا ضیق وقت یا زیق وقت یا ضیغ وقت (به فرض که یکی از آن ها درست باشد، اصلا ضیق وقت یعنی چه؟) انضباط یا انظباط اجالتا یا عجالتا عرضه داشتن یا ارزه داشتن یا حتی اورزه تهدید یا تحدید ارجحیت یا ارجعیت هوله یا حوله قر زدن یا غر زدن هول دادن یا هل دادن فراغ یا فراق منسوب یا منصوب مزنه یا مظنه غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت پلمب درست است (تلفظ کلمه انگلیسی Plombe) و پلمپ هیچ معنی ندارد.

بیشتر بخوانید »