مجله تایم https://majaletime.com مجله اینترنتی تایم Mon, 21 Sep 2020 12:45:24 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 آی ام | بیوگرافی I.M عضو گروه مانستااکس Monsta x همراه با عکس https://majaletime.com/2020/09/21/%d8%a2%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-i-m-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/21/%d8%a2%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-i-m-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 21 Sep 2020 12:45:23 +0000 https://majaletime.com/?p=42024 آی ام I.M ، یک آیدل کیپاپ است که در حال حاضر تحت نظر کمپانی استارشیپ starship و در گروه مانستااکس مشغول فعالیت است. اسم استیج : آی اماسم واقعی : ایم چانگ کیون / Im chang kyun / 임창균موقعیت در گروه : رپر، وکالیست، مکنهتاریخ تولد : ۲۶ ژانویه ۱۹۹۶برج فلکی : برج دلوقد …

این نوشته آی ام | بیوگرافی I.M عضو گروه مانستااکس Monsta x همراه با عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/21/%d8%a2%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-i-m-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جوهانی | بیوگرافی Joohoney عضو گروه مانستااکس Monsta x همراه با عکس https://majaletime.com/2020/09/20/%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-joohoney-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/20/%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-joohoney-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 20 Sep 2020 16:19:02 +0000 https://majaletime.com/?p=42002 جوهانی Joohoney ، یک آیدل کیپاپ است که در حال حاضر تحت نظر کمپانی استارشیپ starship و در گروه مانستااکس مشغول فعالیت است. اسم استیج : جوهانی ( جوهون)اسم واقعی : لی هو جون / lee ho joon / 이호준موقعیت در گروه : رپراصلی، وکالیستتاریخ تولد : ۶ اکتبر ۱۹۹۴برج فلکی : برج میزانقد ‌: …

این نوشته جوهانی | بیوگرافی Joohoney عضو گروه مانستااکس Monsta x همراه با عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/20/%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-joohoney-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
هیونگوون | بیوگرافی hyungwon عضو گروه مانستااکس Monsta x همراه با عکس https://majaletime.com/2020/09/19/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%da%af%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hyungwon-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/19/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%da%af%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hyungwon-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 19 Sep 2020 15:31:36 +0000 https://majaletime.com/?p=41980 هیونگوون hyungwon ، یک آیدل کیپاپ است که در حال حاضر تحت نظر کمپانی استارشیپ starship و در گروه مانستااکس مشغول فعالیت است. اسم استیج : هیونگوون hyungwonاسم واقعی : چه هیونگ وون | chae hyung won | 채형원موقعیت در گروه : لیدر رقص، وکالیست، رپرتاریخ تولد : ۱۵ ژانویه ۱۹۹۴برج فلکی : برج جدیقد …

این نوشته هیونگوون | بیوگرافی hyungwon عضو گروه مانستااکس Monsta x همراه با عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/19/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%da%af%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hyungwon-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
کیهیون | بیوگرافی Kihyun عضو گروه مانستااکس Monsta x همراه با عکس https://majaletime.com/2020/09/18/%da%a9%db%8c%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kihyun-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/18/%da%a9%db%8c%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kihyun-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 18 Sep 2020 15:17:13 +0000 https://majaletime.com/?p=41957 کیهیون Kihyun ، یک آیدل کیپاپ است که در حال حاضر تحت نظر کمپانی استارشیپ starship و در گروه مانستااکس مشغول فعالیت است.۸ اسم استیج : کیهیوناسم واقعی : لی کیهیون / yoo Kihyun / 유기현موقعیت در گروه : وکالیست اصلیتاریخ تولد : ۲۲ نوامبر ۱۹۹۳برج فلکی : برج عقربقد ‌: ۱۷۴وزن : ۶۲گروه خونی …

این نوشته کیهیون | بیوگرافی Kihyun عضو گروه مانستااکس Monsta x همراه با عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/18/%da%a9%db%8c%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kihyun-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
مینهیوک | بیوگرافی minhyuk عضو گروه مانستااکس Monsta x همراه با عکس https://majaletime.com/2020/09/17/%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87%db%8c%d9%88%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-minhyuk-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/17/%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87%db%8c%d9%88%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-minhyuk-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 17 Sep 2020 15:16:15 +0000 https://majaletime.com/?p=41936 مینهیوک minhyuk ، یک آیدل کیپاپ است که در حال حاضر تحت نظر کمپانی استارشیپ starship و در گروه مانستااکس مشغول فعالیت است.۸ اسم استیج : مینهیوک 민혁 minhyukاسم واقعی : لی مین هیوک / lee min hyuk / 이민혁موقعیت در گروه : وکالیست، ویژوالتاریخ تولد : ۳ نوامبر ۱۹۹۳برج فلکی : برج عقربقد ‌: …

این نوشته مینهیوک | بیوگرافی minhyuk عضو گروه مانستااکس Monsta x همراه با عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/17/%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87%db%8c%d9%88%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-minhyuk-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
شونو | بیوگرافی shownu عضو گروه مانستااکس Monsta x همراه با عکس https://majaletime.com/2020/09/16/%d8%b4%d9%88%d9%86%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-shownu-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/16/%d8%b4%d9%88%d9%86%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-shownu-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 16 Sep 2020 14:48:08 +0000 https://majaletime.com/?p=41910 شونو shownu، یک آیدل کیپاپ است که در حال حاضر تحت نظر کمپانی استارشیپ starship و در گروه مانستااکس مشغول فعالیت است. اسم استیج : شونوshownuاسم واقعی : sohn hyun woo / سان هیون وو / 손현우موقعیت در گروه : لیدر، مین دنسر، لید وکالیستتاریخ تولد : ۱۸ جون ۱۹۹۲برج فلکی : برج دلوقد ‌: …

این نوشته شونو | بیوگرافی shownu عضو گروه مانستااکس Monsta x همراه با عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/16/%d8%b4%d9%88%d9%86%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-shownu-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a7%da%a9%d8%b3-monsta-x-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
پژمان بازغی بازیگری با سابقه فعالیت۲۷ساله در سینما و تلویزیون/بیوگرافی https://majaletime.com/2020/09/16/%d9%be%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ba%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa27%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/ https://majaletime.com/2020/09/16/%d9%be%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ba%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa27%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/#respond Tue, 15 Sep 2020 20:02:55 +0000 https://majaletime.com/?p=38270 پژمان بازغی بازیگر سینما و تلویزیون ایران متولد ۱۹مرداد ماه سال ۱۳۵۳ در شهر تهران میباشد این بازیگر علاوه بر فعالیت بازیگری در عرصه اجرا نیز فعالیت داشته است شروع فعالیت بازیگری پژمان بازغی به سال۱۳۷۲بازمیگردد این بازیگر متاهل میباشد و در سال ۱۳۸۶با مستانه مهاجر (تدوینگر ایرانی)ازدواج کرده است فرزند این زوج دختری به …

این نوشته پژمان بازغی بازیگری با سابقه فعالیت۲۷ساله در سینما و تلویزیون/بیوگرافی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/16/%d9%be%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ba%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa27%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/feed/ 0
سونتین | بیوگرافی Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/09/14/%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/14/%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 14 Sep 2020 18:14:11 +0000 https://majaletime.com/?p=41137 سونتین Seventeenدر تاریخ ۲۶ می ۲۰۱۵ تحت نظر کمپانی پلدیس دبیو کرد. در ۲۵ می سال ۲۰۲۰، کمپانی بیگ‌هیت سهامدار اصلی پلدیس شد. اما کمپانی پلدیس همچنان به عنوان یه کمپانی مستقل کارش و ادامه میده. سونتین ( 세븐틴) یک گروه کیپاپ هست که دارای ۱۳ عضوه :یونیت هیپ‌هاپ سونتین شامل این اعضاست :S.coups, Wonwoo, …

این نوشته سونتین | بیوگرافی Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/14/%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
د ایت | بیوگرافی the8 عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/09/13/%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-the8-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/13/%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-the8-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 13 Sep 2020 16:51:24 +0000 https://majaletime.com/?p=41520 د ایت the8 ، خواننده کره ای است. درحال حاضر تحت نظر کمپانی پلدیس Pledis و عضو گروه سونتین Seventeen است. اسم استیج : the8اسم اصلی : شو مینگ هائونام کره ای: سئو میونگ هوموقعیت در گروه: لید دنسر، ساب وکالیست، ساب رپرتولد؛ ۷ نوامبر ۱۹۹۷برج فلکی : برج عقربقد: ۱۷۹ سانتی متروزن: ۵۸ کیلوگرمگروه …

این نوشته د ایت | بیوگرافی the8 عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/13/%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-the8-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
مینگیو | بیوگرافی mingyu عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/09/12/%d9%85%db%8c%d9%86%da%af%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mingyu-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/12/%d9%85%db%8c%d9%86%da%af%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mingyu-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Fri, 11 Sep 2020 19:57:50 +0000 https://majaletime.com/?p=41500 مینگیو mingyu ، خواننده کره ای است. درحال حاضر تحت نظر کمپانی پلدیس Pledis و عضو گروه سونتین Seventeen است. اسم استیج : مینگیواسم واقعی : کیم مینگیوموقعیت در گروه : رپر، وکالیست، ویژوال ،فیس گروهتاریخ تولد : ۶ آپریل ۱۹۹۷برج فلکی : برج قوچملیت : کره ایقد ‌: ۱۸۷وزن : ۷۰گروه خونی : Bاینستاگرام …

این نوشته مینگیو | بیوگرافی mingyu عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/12/%d9%85%db%8c%d9%86%da%af%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mingyu-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 2
اس‌کوپس | بیوگرافی S.coups از گروه سونتین Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/09/10/%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%da%a9%d9%88%d9%be%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-s-coups-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/10/%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%da%a9%d9%88%d9%be%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-s-coups-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 10 Sep 2020 18:42:01 +0000 https://majaletime.com/?p=41144 اسکوپس S.coups ، خواننده کره ای است. درحال حاضر تحت نظر کمپانی پلدیس Pledis و عضو گروه سونتین Seventeen است. سم استیج : S.coups / اس‌کوپساسم واقعی : choi seung cheolموقعیت در گروه : لیدر، لیدر یونیت هیپ‌هاپ، رپراصلی، وکالیستتاریخ تولد : ۸ آگوست ۱۹۹۵برج فلکی : برج اسدقد ‌: ۱۷۸وزن : ۶۵گروه خونی : …

این نوشته اس‌کوپس | بیوگرافی S.coups از گروه سونتین Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/10/%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%da%a9%d9%88%d9%be%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-s-coups-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جون | بیوگرافی jun عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/09/08/%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jun-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/08/%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jun-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 08 Sep 2020 18:18:33 +0000 https://majaletime.com/?p=41387 جون Jun ، خواننده کره ای است. درحال حاضر تحت نظر کمپانی پلدیس Pledis و عضو گروه سونتین Seventeen است. اسم استیج : جون Junاسم واقعی : ون جونهوی Wen Junhuiاسم کره ای : مون جون هی Moon Jun Hwiموقعیت در گروه سونتین : دنسر، وکالیستتاریخ تولد : ۱۰ جون ۱۹۹۶برج فلکی : برج جوزاملیت …

این نوشته جون | بیوگرافی jun عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/08/%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jun-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سونگکوان | بیوگرافی Seungkwan عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/09/05/%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seungkwan-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/05/%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seungkwan-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sat, 05 Sep 2020 18:29:20 +0000 https://majaletime.com/?p=41540 سونگکوان Seungkwan ، خواننده کره ای است. درحال حاضر تحت نظر کمپانی پلدیس Pledis و عضو گروه سونتین Seventeen است. اسم استیج : سونگکوان / 승관اسم واقعی : بو سونگ کوانموقعیت در گروه : وکالیست اصلی، فیس گروهتاریخ تولد : ۱۶ ژانویه ۱۹۹۸ برج فلکی : برج بزملیت : کره ایقد ‌: ۱۷۴وزن : ۵۸گروه …

این نوشته سونگکوان | بیوگرافی Seungkwan عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/05/%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seungkwan-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 2
بی تی اس | والیبال با پا بازی کردن اعضای BTS https://majaletime.com/2020/09/05/%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-bts/ https://majaletime.com/2020/09/05/%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-bts/#respond Sat, 05 Sep 2020 10:58:03 +0000 https://majaletime.com/?p=41886 در این مطلب یک ویدیو فان کره ای و از کی پاپ از گروه BTS قرار داده ایم. بازی والیبال با پای اعضای این گروه را در زیر مشاهده خواهید کرد. والیبال با پا BTS بیوگرافی گروه بی تی اس BTS به همراه عکس

این نوشته بی تی اس | والیبال با پا بازی کردن اعضای BTS برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/05/%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-bts/feed/ 0 بی تی اس | والیبال با پا بازی کردن اعضای BTS | مجله تایم در این مطلب یک ویدیو فان کره ای و از کی پاپ از گروه BTS قرار داده ایم. بازی والیبال با پای اعضای این گروه را در زیر مشاهده خواهید کرد. BTS,بی تی اس,فان,فان bts,فان کره ای,فان کی پاپ,والیبال bts,والیبال با پا bts,والیبال بی تی اس,والیبال BTS
هوشی | بیوگرافی hoshi عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/09/04/%d9%87%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hoshi-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/04/%d9%87%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hoshi-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 04 Sep 2020 17:39:57 +0000 https://majaletime.com/?p=41411 هوشی hoshi ، خواننده کره ای است. درحال حاضر تحت نظر کمپانی پلدیس Pledis و عضو گروه سونتین Seventeen است. اسم استیج : هوشیاسم واقعی : کوان سون یانگموقعیت در گروه سونتین : لیدر تیم اجرا، دنسر اصلی، وکالیست، رپرتاریخ تولد : ۱۵ جون ۱۹۹۶ برج فلکی : برج جوزاملیت : کره ایقد ‌: ۱۷۷وزن …

این نوشته هوشی | بیوگرافی hoshi عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/04/%d9%87%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hoshi-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
ونوو | بیوگرافی wonwoo عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/09/03/%d9%88%d9%86%d9%88%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-wonwoo-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/03/%d9%88%d9%86%d9%88%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-wonwoo-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Thu, 03 Sep 2020 18:58:07 +0000 https://majaletime.com/?p=41432 ونوو wonwoo ، خواننده کره ای است. درحال حاضر تحت نظر کمپانی پلدیس Pledis و عضو گروه سونتین Seventeen است. اسم استیج : ونوو / wonwooاسم واقعی : جون وون ووموقعیت در گروه سونتین : رپر، وکالیستتاریخ تولد : ۱۷ جولای ۱۹۹۶برج فلکی : برج سرطانملیت : کره ایقد ‌: ۱۸۲وزن : ۶۳گروه خونی : …

این نوشته ونوو | بیوگرافی wonwoo عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/03/%d9%88%d9%86%d9%88%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-wonwoo-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
تهيون | بيوگرافي taehyun از وينر winner به همراه عکس https://majaletime.com/2020/09/03/%d8%aa%d9%87%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-taehyun-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/03/%d8%aa%d9%87%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-taehyun-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 02 Sep 2020 20:01:51 +0000 https://majaletime.com/?p=41661 بيوگرافي تهيون taehyun : تهيون Taehyun 태현 خواننده ، اهنگ ساز کره جنوبی و عضو بند South Club است که زير نظر ليبل خودش South Buyers Club قرار دارد. او اولین بار به عنوان عضوی از وينر WINNER در ۱۷ آگوست ۲۰۱۴ دبيو کرد و در سال ۲۰۱۶ گروه را ترک کرد . اطلاعات پروفايل …

این نوشته تهيون | بيوگرافي taehyun از وينر winner به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/03/%d8%aa%d9%87%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-taehyun-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
ووزی | بیوگرافی woozi عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/09/01/%d9%88%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-woozi-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/09/01/%d9%88%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-woozi-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 01 Sep 2020 18:24:00 +0000 https://majaletime.com/?p=41457 ووزی woozi ، خواننده کره ای است. درحال حاضر تحت نظر کمپانی پلدیس Pledis و عضو گروه سونتین Seventeen است. اسم استیج : ووزی/wooziاسم واقعی : لی جی هونموقعیت در گروه : لیدر یونیت وکال، وکالیست، تهیه کننده آهنگتاریخ تولد : ۲۲ نوامبر ۱۹۹۶نشان تولد : Scorpioملیت : کره ایقد ‌: ۱۶۴وزن : ۵۳گروه خونی …

این نوشته ووزی | بیوگرافی woozi عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/09/01/%d9%88%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-woozi-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
مینو | بيوگرافي mino از وينر winner به همراه عکس https://majaletime.com/2020/08/31/%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-mino-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/31/%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-mino-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 31 Aug 2020 16:43:06 +0000 https://majaletime.com/?p=40605 بيوگرافي مینو mino : سونگ مين هو Song Min Ho 송민호 ، که با نام استيج مینو mino شناخته می شود ، رپر اهنگ نويس خواننده ، توليدکننده و عضو گروه پسرانه winner وینر است که زير نظر کمپاني YG Entertainment فعاليت مي کند . اطلاعات پروفايل مینو: نام استيج : مینو mino 미노نام تولد: …

این نوشته مینو | بيوگرافي mino از وينر winner به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/31/%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-mino-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
دی کی | بیوگرافی DK عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/08/30/%d8%af%db%8c-%da%a9%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dk-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/30/%d8%af%db%8c-%da%a9%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dk-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 30 Aug 2020 19:12:23 +0000 https://majaletime.com/?p=41479 دی کی DK ، خواننده کره ای است. درحال حاضر تحت نظر کمپانی پلدیس Pledis و عضو گروه سونتین Seventeen است. اسم استیج : DKاسم واقعی : لی سوک مین Lee Seok Min 이석민موقعیت در گروه : وکال اصلیتاریخ تولد : ۱۸ فوریه ۱۹۹۷برج فلکی : برج دلوملیت : کره ایقد ‌: ۱۷۹وزن : ۶۶گروه …

این نوشته دی کی | بیوگرافی DK عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/30/%d8%af%db%8c-%da%a9%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dk-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
ورنون | بیوگرافی vernon عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/08/29/%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-vernon-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/29/%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-vernon-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 29 Aug 2020 14:38:03 +0000 https://majaletime.com/?p=41559 ورنون vernon ، خواننده کره ای است. درحال حاضر تحت نظر کمپانی پلدیس Pledis و عضو گروه سونتین Seventeen است. ورنون / Vernon / 버논اسم اصلی: هانسول ورنون چویاسم کره ای: چوی هانسولموقعیت تو گروه: رپر‌اصلی ، ساب وکالیست ، ویژوال ، چهره گروهتاریخ تولد: ۱۸ فوریه ۱۹۹۸برج فلکی : برج آبریزقد: ۱۷۸ سانتی متروزن: ۶۲ …

این نوشته ورنون | بیوگرافی vernon عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/29/%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-vernon-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
دینو | بیوگرافی Dino عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/08/28/%d8%af%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dino-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/28/%d8%af%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dino-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 28 Aug 2020 17:08:25 +0000 https://majaletime.com/?p=41580 دینو Dino ، خواننده کره ای است. درحال حاضر تحت نظر کمپانی پلدیس Pledis و عضو گروه سونتین Seventeen است. اسم استیج : دینو / Dinoاسم واقعی : لی چانموقعیت در گروه : دنسر اصلی، وکالیست، مکنهتاریخ تولد : ۱۱ فوریه ۱۹۹۹برج فلکی : برج آبریزملیت :کره ایقد ‌: ۱۷۴وزن : ۵۶گروه خونی : Aساب …

این نوشته دینو | بیوگرافی Dino عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/28/%d8%af%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dino-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جونگهان | بیوگرافی Jeonghan از سونتین Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/08/27/%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jeonghan-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/27/%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jeonghan-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 27 Aug 2020 15:08:52 +0000 https://majaletime.com/?p=41183 جونگهان 정한‌ Jeonghan ، خواننده کره ای است. درحال حاضر تحت نظر کمپانی پلدیس Pledis و عضو گروه سونتین Seventeen است. اسم استیج : جونگهان 정한‌ Jeonghanاسم واقعی : یون جونگ هانموقعیت در گروه : وکالیستتاریخ تولد : ۴ اکتبر ۱۹۹۵برج فلکی: برج میزانملیت : کره ایقد ‌: ۱۷۸وزن : ۶۱گروه خونی : Bعضو ساب …

این نوشته جونگهان | بیوگرافی Jeonghan از سونتین Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/27/%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jeonghan-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جاشوا | بیوگرافی Joshua عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس https://majaletime.com/2020/08/26/%d8%ac%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-joshua-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/26/%d8%ac%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-joshua-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 26 Aug 2020 14:59:00 +0000 https://majaletime.com/?p=41219 جاشوا 조슈아 Joshua خواننده کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی پلدیس Pledis و عضو گروه سونتین Seventeen است. اسم استیج : جاشوا 조슈아 Joshua اسم واقعی : جاشوا هونگاسم کره ای : هونگ جی سوموقعیت در گروه : وکالیست، ویژوالتاریخ تولد : ۳۰ دسامبر ۱۹۹۵نشان تولد : Capricornملیت : کره ای/آمریکاییقد …

این نوشته جاشوا | بیوگرافی Joshua عضو گروه سونتین Seventeen به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/26/%d8%ac%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-joshua-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86-seventeen-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
کی‌ان‌کی | بیوگرافی گروه KNK به همراه عکس https://majaletime.com/2020/08/25/%da%a9%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%da%a9%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-knk-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/25/%da%a9%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%da%a9%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-knk-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 25 Aug 2020 16:37:03 +0000 https://majaletime.com/?p=41053 کی‌ان‌کی 크나큰 KNK یه گروه کیپاپ هست که درحال حاضر از ۵ عضو تشکیل شده :Jihun, Seoham, Dongwon, Inseong,Heejunاین گروه در ۲۹ فوریه ۲۰۱۶، تحت نظر کمپانی YNB دبیو کردند.در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸، اعلام شد که قرارداد بین کمپانی و گروه KNK تموم شده، اما اعضا قصد دارن باهم به صورت یه گروه ادامه بدن …

این نوشته کی‌ان‌کی | بیوگرافی گروه KNK به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/25/%da%a9%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%da%a9%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-knk-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سیامک انصاری “کاراکتر متفکر کمدی های مهران مدیری” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/08/25/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9-%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/25/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9-%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 25 Aug 2020 07:23:45 +0000 https://majaletime.com/?p=40996 سیامک انصاری بازیگر تئاتر. سینما و تلویزیون ایران متولد دوازدهمین روز مرداد ماه سال1347در شهر تهران میباشد مدرک تحصیلی انصاری کارشناسی نمایش و تلویزیون از دانشگاه آزاد اسلامی میباشد

این نوشته سیامک انصاری “کاراکتر متفکر کمدی های مهران مدیری” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/25/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9-%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
نظرسنجی مجله تایم | جذاب ترین آیدل پسر کی پاپ در سال ۱۳۹۹ کدام است؟ https://majaletime.com/2020/08/23/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a2%db%8c%d8%af%d9%84-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://majaletime.com/2020/08/23/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a2%db%8c%d8%af%d9%84-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comments Sat, 22 Aug 2020 19:38:56 +0000 https://majaletime.com/?p=41023 در ادامه نظرسنجی های وب سایت مجله تایم برای دومین بار در سال 1399 با یک نظرسنجی کره ای دیگر همراه شما هستیم. تا جذاب ترین آیدل پسر کی پاپ در سال 1399 در بین کی پاپر های ایرانی شناخته شود.

این نوشته نظرسنجی مجله تایم | جذاب ترین آیدل پسر کی پاپ در سال ۱۳۹۹ کدام است؟ برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/23/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a2%db%8c%d8%af%d9%84-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 418
هوني | بيوگرافي hoony از وينر winner به همراه عکس https://majaletime.com/2020/08/20/%d9%87%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-hoony-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/20/%d9%87%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-hoony-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 20 Aug 2020 14:20:28 +0000 https://majaletime.com/?p=40557 بيوگرافي هوني hoony : هونی hoony 이승 یک رپر ، خواننده و آهنگ ساز ، رقصنده و عضو گروه وينر WINNER زير نظر کمپاني YG Entertainment است. اطلاعات پروفايل هوني : نام استيج : هونی hoony 이승훈 _نام مرحله قبل او سونگ هون Seunghoon بود.نام تولد: لی سونگ هون lee seung hoon 이승훈موقعيت : دنسراصلی …

این نوشته هوني | بيوگرافي hoony از وينر winner به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/20/%d9%87%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-hoony-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
رضا شفیعی جم ” تیپ ساز خبره شخصیت های کمدی ” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/08/16/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ac%d9%85-%d8%aa%db%8c%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/16/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ac%d9%85-%d8%aa%db%8c%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 16 Aug 2020 14:01:33 +0000 https://majaletime.com/?p=40911 رضا شفیعی جم کمدین مشهور ایرانی متولد 9تیر سال 1350در شهر تهران میباشد این بازیگر فعالیت بازیگری خود را از سال1370شروع کرده و 29سال فعالیت درخشان در عرصه کمدی را در کارنامه خود ثبت کرده است

این نوشته رضا شفیعی جم ” تیپ ساز خبره شخصیت های کمدی ” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/16/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ac%d9%85-%d8%aa%db%8c%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
مهران غفوریان ” کمدین محبوب ایرانی ” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/08/14/%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/14/%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 14 Aug 2020 01:52:45 +0000 https://majaletime.com/?p=40881 مهران غفوریان بازیگر، نویسنده و کارگردان ایرانی زاده سومین روز شهریور ماه سال1353هستند

این نوشته مهران غفوریان ” کمدین محبوب ایرانی ” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/14/%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
محمد صادقی بازیگر درخشان کارکتر های تاریخی تلویزیون / بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/08/11/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/11/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Tue, 11 Aug 2020 15:20:50 +0000 https://majaletime.com/?p=38931 محمد صادقی بازیگر توانای سینما و تلویزیون ایران متولد 9 خرداد سال 1336 در شهر مشهد میباشد

این نوشته محمد صادقی بازیگر درخشان کارکتر های تاریخی تلویزیون / بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/11/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
پیمان قاسم خانی”پنجه طلای ژانر کمدی”بیوگرافی+عکس https://majaletime.com/2020/08/10/%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c-%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/10/%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c-%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 09 Aug 2020 20:23:33 +0000 https://majaletime.com/?p=40862 پیمان قاسم خانی نویسنده بی رقیب ژانر کمدی متولد30دی سال1344در شهر تهران میباشد

این نوشته پیمان قاسم خانی”پنجه طلای ژانر کمدی”بیوگرافی+عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/10/%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c-%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
حمید فرخ نژاد ستاره بی رقیب گیشه/ بیوگرافی +عکس https://majaletime.com/2020/08/08/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%ae-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d9%82%db%8c%d8%a8-%da%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/08/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%ae-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d9%82%db%8c%d8%a8-%da%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 07 Aug 2020 21:40:50 +0000 https://majaletime.com/?p=38934 حمید فرخ نژاد بازیگر .تهیه کننده.کارگردان.فیلم نامه نویس ایرانی متولد ۲۸ فروردین سال ۱۳۴۸ در شهر آبادان میباشد همسر حمید فرخ نژاد فروزان جلیلی فر میباشد و این زوج یک پسر به نام فربد دارند شروع فعالیت این بازیگر در عرصه سینما به سال۱۳۶۹ بازمیگردد حمید فرخ نژاد دارای مدرک کارگردنی تاتر از دانشگاه تهران …

این نوشته حمید فرخ نژاد ستاره بی رقیب گیشه/ بیوگرافی +عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/08/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%ae-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d9%82%db%8c%d8%a8-%da%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
يون | بيوگرافي yoon از وينر winner به همراه عکس https://majaletime.com/2020/08/06/%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-yoon-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/06/%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-yoon-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 06 Aug 2020 19:16:50 +0000 https://majaletime.com/?p=40548 بيوگرافي يون yoon : یون yoon 윤 که قبلاً با عنوان سونگ یون seung yoon 승윤 شناخته می شد خواننده اهل کره جنوبي و عضو گروه وينر WINNER که از ۱۷ اوت ۲۰۱۴ زير نظر کمپاني YG Entertainment است. او در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۳ با یک تک آهنگ دیجیتالی It Rains به عنوان سولوليست …

این نوشته يون | بيوگرافي yoon از وينر winner به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/06/%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-yoon-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جينو | بيوگرافي jinu از وينر winner به همراه عکس https://majaletime.com/2020/08/04/%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%88-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-jinu-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/04/%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%88-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-jinu-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 04 Aug 2020 15:27:44 +0000 https://majaletime.com/?p=40554 بيوگرافي جينو jinu : جینو jinu 김진우 خواننده ، بازیگر و عضو گروه کره ای وينر WINNER زير نظر کمپاني YG Entertainment است. او در ۱۴ اوت ۲۰۱۹ با یک سينگل آلبوم به نام “Anitime Call” به عنوان سولوليست دبيو کرد . اطلاعات پروفايل نام استيج : جینو jinu 김진우 _نام استيج قبلی او جين …

این نوشته جينو | بيوگرافي jinu از وينر winner به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/04/%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%88-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-jinu-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%b1-winner-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
اپریل | بیوگرافی گروه April به همراه عکس https://majaletime.com/2020/08/04/%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/04/%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 03 Aug 2020 19:43:43 +0000 https://majaletime.com/?p=40801 بیوگرافی گروه اپریل April گروه اپریل April گروه دختر کمپانی DSP Entertainment است. اعضای این گروه شامل Chaekyung ، Chaewon ، Naeun، Rachel، Yena، Jinsol هستند. بیوگرافی اعضای گروه اپریل ۱- چه کیونگ Chaekyung نام استیج: چه کیونگ Chaekyung 채경 نام اصلی: یون چه کیونگ Yoon Chae Kyung 윤채경 تاریخ تولد: ۷ جولای ۱۹۹۶ برج …

این نوشته اپریل | بیوگرافی گروه April به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/04/%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
هیونجو | بیوگرافی Hyunjoo عضو سابق April و UNIT به همراه عکس https://majaletime.com/2020/08/02/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hyunjoo-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-april-%d9%88-unit-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/02/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hyunjoo-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-april-%d9%88-unit-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 02 Aug 2020 15:54:01 +0000 https://majaletime.com/?p=40772 بیوگرافی هیونجو Hyunjoo هیونجو Hyunjoo 현주 خواننده و بازیگر کره ای است. او قبلا عضو گروه دختر اپریل بود ولی به خاطر مشکلات مربوط به سلامتی اش مجبور به ترک این گروه شد. بعد از ترک گروه اپریل بیشتر حرفه بازیگری را ادامه داد تا اینکه در مسابقه تلویزیونی The Unit دوباره به دنیای کی پاپ …

این نوشته هیونجو | بیوگرافی Hyunjoo عضو سابق April و UNIT به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/02/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hyunjoo-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-april-%d9%88-unit-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جینسول | بیوگرافی Jinsol از گروه اپریل April به همراه عکس https://majaletime.com/2020/08/01/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jinsol-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/08/01/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jinsol-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 01 Aug 2020 16:40:12 +0000 https://majaletime.com/?p=40738 بیوگرافی جینسول Jinsol جینسول Jinsol 진솔 خواننده و بازیگر کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی DSP Media و در گروه اپریل April مشغول به فعالیت است. اطلاعات پروفایل نام استیج: جینسول Jinsol 진솔 نام اصلی: لی جینسول Lee Jin Sol 이진솔 تاریخ تولد: ۴ دسامبر ۲۰۰۱ برج فلکی: برج قوس زودیاک چینی: مار محل …

این نوشته جینسول | بیوگرافی Jinsol از گروه اپریل April به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/08/01/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jinsol-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
چه ون | بیوگرافی Chaewon از گروه اپریل April به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/31/%da%86%d9%87-%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chaewon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/31/%da%86%d9%87-%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chaewon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Fri, 31 Jul 2020 18:59:53 +0000 https://majaletime.com/?p=40558 بیوگرافی چه ون Chaewon چه ون Chaewon 채원 خواننده و بازیگر کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی DSP Media و در گروه اپریل April کشغول به فعالیت است. اطلاعات پروفایل نام استیج: چه ون Chaewon 채원 نام اصلی: کیم چه ون Kim Chae Won 김채원 تاریخ تولد: ۸ نوامبر ۱۹۹۷ برج …

این نوشته چه ون | بیوگرافی Chaewon از گروه اپریل April به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/31/%da%86%d9%87-%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chaewon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 2
نائون | بیوگرافی Naeun از گروه اپریل April به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/30/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-naeun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/30/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-naeun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 30 Jul 2020 16:19:42 +0000 https://majaletime.com/?p=40452 بیوگرافی نائون Naeun نائون Naeun 나은 خواننده و بازیگر کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی DSP Media و در گروه اپریل April کشغول به فعالیت است. او چهره گروه است و به ویژوال بسیار زیبای خود شهرت یافته است. قبلا کارآموز JYP بوده و حتی فرصت اینکه در گروه توایس Twice دبیوت …

این نوشته نائون | بیوگرافی Naeun از گروه اپریل April به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/30/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-naeun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
چه کیونگ | بیوگرافی Chaekyoung از گروه اپریل April به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/29/%da%86%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chaekyoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/29/%da%86%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chaekyoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Wed, 29 Jul 2020 18:15:38 +0000 https://majaletime.com/?p=40369 بیوگرافی چه کیونگ Chaekyung چه کیونگ Chaekyung 채경 خواننده و بازیگر کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی DSP Media و در گروه اپریل April کشغول به فعالیت است. او لیدر گروه اپریل است. او بیشتر شهرت خود را به خاطر حضور در برنامه مسابقه تلویزیونی Produce 101 کسب کرده است. جایی …

این نوشته چه کیونگ | بیوگرافی Chaekyoung از گروه اپریل April به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/29/%da%86%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chaekyoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%84-april-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 2
آيکن | بيوگرافي گروه IKON به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/27/%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/27/%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Mon, 27 Jul 2020 14:34:18 +0000 https://majaletime.com/?p=40342 بيوگرافي گروه آيکن ikon : گروه پسرانه آیکن iKON 아이콘 که در حال حاضر از ۶ عضو تشکیل شده است: بابي bobby _ جي jay _ جونه ju-ne _ سونگ song _ چان chan _ دي کي DK و عضو سابق گروه بي آي B.I که سال ۲۰۱۹ گروه را ترک کرد .اين گروه از …

این نوشته آيکن | بيوگرافي گروه IKON به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/27/%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 3
چان | بيوگرافي chan از آيکن ikon به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/26/%da%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-chan-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/26/%da%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-chan-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 26 Jul 2020 19:10:01 +0000 https://majaletime.com/?p=40201 بيوگرافي چان chan جانگ چان وو 정찬우 Jung Chan Woo متولد ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸، که با نام استیج چان Chan 찬 شناخته می شود ، خواننده اهل کره جنوبی و عضو گروه پسرانه آیکن iKon زير نظر کمپاني YG Entertainment است. نام استيج : چان Chan 찬 _ که قبلاً با نام چان وو Chanwoo …

این نوشته چان | بيوگرافي chan از آيکن ikon به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/26/%da%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-chan-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
بي آي | بيوگرافي B.I عضو سابق آيکن ikon به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/25/%d8%a8%d9%8a-%d8%a2%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-b-i-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/25/%d8%a8%d9%8a-%d8%a2%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-b-i-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sat, 25 Jul 2020 16:51:09 +0000 https://majaletime.com/?p=40204 بيوگرافي بي آي B.I : کیم هان بين kim han bin (کره ای: 김한빈 ؛ متولد ۲۲ اکتبر ۱۹۹۶) ، معروف به بي آي BI (کره ای: 비 아이) رپر ، خواننده و ترانه سرا ، تهیه کننده و ليدر پیشین گروه iKon در YG Entertainment است. او در سال ۲۰۱۹ به دليل رسوايي مواد …

این نوشته بي آي | بيوگرافي B.I عضو سابق آيکن ikon به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/25/%d8%a8%d9%8a-%d8%a2%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-b-i-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
جونه | بيوگرافي ju-ne از آيکن ikon به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/23/%d8%ac%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-ju-ne-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/23/%d8%ac%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-ju-ne-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 23 Jul 2020 14:44:57 +0000 https://majaletime.com/?p=40110 بيوگرافي جونه ju-ne کو جون هه Koo Jun Hoe 구준회 متولد ۳۱ مارس ۱۹۹۷، که با نام استیج جونه Ju-ne 준회 شناخته می شود ، خواننده اهل کره جنوبی و عضو گروه پسرانه آیکن iKon زير نظر کمپاني YG Entertainment است. نام استيج : جونه Ju-ne 준회 _ که قبلاً با عنوان Junhoe شناخته می …

این نوشته جونه | بيوگرافي ju-ne از آيکن ikon به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/23/%d8%ac%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-ju-ne-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
نظرسنجی مجله تایم | محبوب ترین بازیگر زن سال ۱۳۹۹ ایران کدام است؟ https://majaletime.com/2020/07/23/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://majaletime.com/2020/07/23/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comments Wed, 22 Jul 2020 19:58:58 +0000 https://majaletime.com/?p=39949 جذاب ترین بازیگر زن ایران در سال ۱۳۹۹ را انتخاب نمایید ، این نظر سنجی سومین نظرخواهی مردمی مجله تایم است که در تاریخ2 مرداد ماه آغاز شده و در تاریخ ۲۵ مرداد ماه رأس ساعت ۲۴ پایان می پذیرد.

این نوشته نظرسنجی مجله تایم | محبوب ترین بازیگر زن سال ۱۳۹۹ ایران کدام است؟ برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/23/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 1051
عکس بازیگران نظرسنجی محبوب ترین بازیگر زن سال ۱۳۹۹ ایران؟ https://majaletime.com/2020/07/23/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9f/ https://majaletime.com/2020/07/23/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9f/#comments Wed, 22 Jul 2020 19:42:07 +0000 https://majaletime.com/?p=39973 عکس بازیگران زن سال 1399 را مشاهده نمایید :

این نوشته عکس بازیگران نظرسنجی محبوب ترین بازیگر زن سال ۱۳۹۹ ایران؟ برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/23/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9f/feed/ 7
دی کی | بيوگرافي DK از آيکن ikon به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/22/%d8%af%db%8c-%da%a9%db%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-dk-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/22/%d8%af%db%8c-%da%a9%db%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-dk-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 22 Jul 2020 15:08:30 +0000 https://majaletime.com/?p=39880 بيوگرافي دي کي DK : کیم دونگ هیوک kim donghyuk 김동혁 متولد ۳ ژانویه ۱۹۹۷ ، که با نام استیج دي کي DK 디케이 شناخته می شود ، خواننده اهل کره جنوبی و عضو گروه پسرانه آیکن iKon زير نظر کمپاني YG Entertainment است. نام استيج : دی کی DK 디케이 (که قبلاً با نام …

این نوشته دی کی | بيوگرافي DK از آيکن ikon به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/22/%d8%af%db%8c-%da%a9%db%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-dk-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
بابی | بيوگرافي bobby از آيکن ikon به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/21/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-bobby-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/21/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-bobby-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 21 Jul 2020 18:19:57 +0000 https://majaletime.com/?p=39827 بيوگرافي بابی bobby کیم جی وون Kim Jiwon 김지원 متولد ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵ ،که با نام استیج بابي bobby شناخته می شود ، خواننده اهل کره جنوبی و عضو گروه پسرانه آیکن iKon زير نظر کمپاني YG Entertainment است. نام استيج : بابی 바비 Bobbyنام تولد: کیم جی وون 김지원 Kim Jiwonموقعيت : رپر اصلی …

این نوشته بابی | بيوگرافي bobby از آيکن ikon به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/21/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-bobby-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جي | بيوگرافي jay از آيکون ikon به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/20/%d8%ac%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-jay-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%88%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/20/%d8%ac%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-jay-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%88%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 20 Jul 2020 17:37:12 +0000 https://majaletime.com/?p=38669 بيوگرافي جي jay کیم جین هوان ، نام کره ای: 김진환 ؛ متولد ۷ فوریه ۱۹۹۴ ،که با نام استیج جی شناخته می شود ، خواننده کره جنوبی و عضو گروه پسرانه iKon زير نظر کمپاني YG Entertainment است. اطلاعات پروفایل جی نام استيج : جی 제이 – که قبلاً با نام Jinhwan شناخته می …

این نوشته جي | بيوگرافي jay از آيکون ikon به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/20/%d8%ac%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-jay-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%88%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سونگ | بيوگرافي Song از آيکن ikon به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/19/%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/19/%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 19 Jul 2020 15:20:17 +0000 https://majaletime.com/?p=39783 بيوگرافي سونگ song : سونگ يون هيونگ ، نام کره ای: 송윤형 ؛ متولد ۸ فوریه ۱۹۹۵ ،که با نام استیج سونگ Song شناخته می شود ، خواننده کره جنوبی و عضو گروه پسرانه iKon زير نظر کمپاني YG Entertainment است. اطلاعات پروفایل نام استيج : سونگ 송 Song- که قبلاً با عنوان Yunhyeong شناخته …

این نوشته سونگ | بيوگرافي Song از آيکن ikon به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/19/%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%8a%da%a9%d9%86-ikon-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
بی‌توبی | بیوگرافی گروه BtoB همراه با عکس https://majaletime.com/2020/07/18/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-btob-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/18/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-btob-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sat, 18 Jul 2020 15:35:16 +0000 https://majaletime.com/?p=39308 بیوگرافی بی‌تو‌بی Btob بی تو بی، 비투비، BTOB یک گروه کره‌ای است که در ۲۱ مارس ۲۰۱۲ تحت نظر کمپانی Cube Entertainment شروع به فعالیت کرد. اعضای این گروه عبارت اند از : اونکوانگ Eunkwang، مینهیوک Minhyuk، چانگسوب Changsub، هیونشیک Hyunsik، پنیل Peniel، ایلهون Ilhoon و سونگجه Sungjae. نام فندوم : ملودی رنگ فندوم : …

این نوشته بی‌توبی | بیوگرافی گروه BtoB همراه با عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/18/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-btob-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
سونگجه | بیوگرافی Sungjae از BtoB با عکس https://majaletime.com/2020/07/17/%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sungjae-%d8%a7%d8%b2-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/17/%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sungjae-%d8%a7%d8%b2-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 17 Jul 2020 11:29:43 +0000 https://majaletime.com/?p=39465 بیوگرافی سونگجه از بی تو بی سونگجه Sungjae 성재 یک خواننده کی پاپ است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی کیوب CUBE Entertainment و در گروه بی توبی BtoB مشغول به فعالیت است. او بازیگر و مکنه، وکالیست و چهره گروه پسرونه کی پاپ بی تو بی که در دو مارس ۲۰۲۰ به عنوان …

این نوشته سونگجه | بیوگرافی Sungjae از BtoB با عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/17/%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sungjae-%d8%a7%d8%b2-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
عشق یاب کی پاپ | کدوم عضو BTS یا EXO عاشقت میشه؟ https://majaletime.com/2020/07/16/%d8%b9%d8%b4%d9%82-%db%8c%d8%a7%d8%a8-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%da%a9%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88-bts-%db%8c%d8%a7-exo-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%9f/ https://majaletime.com/2020/07/16/%d8%b9%d8%b4%d9%82-%db%8c%d8%a7%d8%a8-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%da%a9%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88-bts-%db%8c%d8%a7-exo-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%9f/#comments Thu, 16 Jul 2020 08:57:10 +0000 https://majaletime.com/?p=39699 عشق یاب کی پاپ چالش جدید وبسایت مجله تایم است. در این چالش سعی شده است با اطلاعاتی که از علایق و تیپ ایده آل اعضای گروه های معروف مثل BTS وEXO داریم این تست را طراحی کنیم. تا حالا برایتان اتفاق افتاده است که به این مسئله فکر کنید اگر قرار بود یکی از …

این نوشته عشق یاب کی پاپ | کدوم عضو BTS یا EXO عاشقت میشه؟ برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/16/%d8%b9%d8%b4%d9%82-%db%8c%d8%a7%d8%a8-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%da%a9%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88-bts-%db%8c%d8%a7-exo-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%9f/feed/ 247
پنیل | بیوگرافی paniel از BtoB با عکس https://majaletime.com/2020/07/15/%d9%be%d9%86%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-paniel-%d8%a7%d8%b2-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/15/%d9%be%d9%86%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-paniel-%d8%a7%d8%b2-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 15 Jul 2020 17:34:47 +0000 https://majaletime.com/?p=39551 بیوگرافی پنیل از بی‌تو‌بی پنیل Peniel 프니엘 یک خواننده کی پاپ است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی کیوب CUBE Entertainment و در گروه بی توبی BtoB مشغول به فعالیت است. او وکالیست و لید رپر گروه پسرونه کی پاپ بی تو بی است که در سال ۲۰۱۷ با سینگل THAT GIRL به عنوان …

این نوشته پنیل | بیوگرافی paniel از BtoB با عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/15/%d9%be%d9%86%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-paniel-%d8%a7%d8%b2-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
هیونشیک | بیوگرافی hyunsik از بی توبی BtoB با عکس https://majaletime.com/2020/07/14/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%d8%b4%db%8c%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hyunsik-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a8%db%8c-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/14/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%d8%b4%db%8c%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hyunsik-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a8%db%8c-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 14 Jul 2020 15:29:56 +0000 https://majaletime.com/?p=39521 بیوگرافی هیونشیک از BtoB هیونشیک Hyunsik 현식 یک خواننده کی پاپ است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی کیوب CUBE Entertainment و در گروه بی توبی BtoB مشغول به فعالیت است. آیم هیونشیک دنسر و وکالیست گروه پسرونه کی پاپ بی تو بی است که در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ به عنوان سولوییست هم دبیو …

این نوشته هیونشیک | بیوگرافی hyunsik از بی توبی BtoB با عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/14/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%d8%b4%db%8c%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hyunsik-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a8%db%8c-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
چانگسوب | بیوگرافی changsub از BTOB با عکس https://majaletime.com/2020/07/13/%da%86%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b3%d9%88%d8%a8-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-changsub-%d8%a7%d8%b2-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/13/%da%86%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b3%d9%88%d8%a8-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-changsub-%d8%a7%d8%b2-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 13 Jul 2020 10:49:46 +0000 https://majaletime.com/?p=39485 بیوگرافی چانگسوب از BTOB چانگسوب Changsub 창섭 یک خواننده کی پاپ است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی کیوب CUBE Entertainment و در گروه بی توبی BtoB مشغول به فعالیت است. او بازیگر و لید وکالیست گروه پسرونه کی پاپ بی تو بی است که در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸ به عنوان سولوییست هم دبیو …

این نوشته چانگسوب | بیوگرافی changsub از BTOB با عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/13/%da%86%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b3%d9%88%d8%a8-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-changsub-%d8%a7%d8%b2-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
ایلهون | بیوگرافی Ilhoon عضو Btob https://majaletime.com/2020/07/12/%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-ilhoon-%d8%b9%d8%b6%d9%88-btob/ https://majaletime.com/2020/07/12/%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-ilhoon-%d8%b9%d8%b6%d9%88-btob/#respond Sun, 12 Jul 2020 15:51:24 +0000 https://majaletime.com/?p=39427 بیوگرافی ایلهون عضو گروه بی‌توبی ایلهونIlhoon 일훈 یک خواننده کی پاپ است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی کیوب CUBE Entertainment و در گروه بی توبی BtoB مشغول به فعالیت است. او مین رپر و وکالیست گروه پسرونه کیپاپ Btob هست که در مارس ۲۰۱۸ ، آلبوم اولین سولوی خودش رو با نام “Big …

این نوشته ایلهون | بیوگرافی Ilhoon عضو Btob برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/12/%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-ilhoon-%d8%b9%d8%b6%d9%88-btob/feed/ 0
اونکوانگ | بیوگرافی eunkwang عضو BtoB با عکس https://majaletime.com/2020/07/11/%d8%a7%d9%88%d9%86%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-eunkwang-%d8%b9%d8%b6%d9%88-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/11/%d8%a7%d9%88%d9%86%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-eunkwang-%d8%b9%d8%b6%d9%88-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 11 Jul 2020 15:35:20 +0000 https://majaletime.com/?p=39408 بیوگرافی اونکوانگ عضو BtoB اونکوانگ، Eunkwang ،은광 یک خواننده کی پاپ است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی کیوب CUBE Entertainment و در گروه بی توبی BtoB مشغول به فعالیت است. اونکوانگ لیدر و وکالیست گروه پسرونه کیپاپ Btob است که در تاریخ ۳ جون ۲۰۱۴ با آلبوم دیجیتال Back in the Day به …

این نوشته اونکوانگ | بیوگرافی eunkwang عضو BtoB با عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/11/%d8%a7%d9%88%d9%86%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-eunkwang-%d8%b9%d8%b6%d9%88-btob-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
هوتا | بیوگرافی HUTA عضو BtoB https://majaletime.com/2020/07/10/%d9%87%d9%88%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-huta-%d8%b9%d8%b6%d9%88-btob/ https://majaletime.com/2020/07/10/%d9%87%d9%88%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-huta-%d8%b9%d8%b6%d9%88-btob/#comments Fri, 10 Jul 2020 12:53:57 +0000 https://majaletime.com/?p=39446 بیوگرافی هوتا عضو BtoB 후타، HUTA، هوتا یک خواننده کی پاپ است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی کیوب CUBE Entertainment و در گروه بی توبی BtoB مشغول به فعالیت است. هوتا یا لی مینهیوک رپر، دنسر، وکالیست و ویژوال گروه پسرونه کیپاپ BtoB که مین‌هیوک در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ ، با اسم هوتا …

این نوشته هوتا | بیوگرافی HUTA عضو BtoB برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/10/%d9%87%d9%88%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-huta-%d8%b9%d8%b6%d9%88-btob/feed/ 3
ثد آی | بیوگرافی گروه دختر ۳YE به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/09/%d8%ab%d8%b1%d8%af-%d8%a2%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-3ye-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/09/%d8%ab%d8%b1%d8%af-%d8%a2%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-3ye-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Thu, 09 Jul 2020 16:58:07 +0000 https://majaletime.com/?p=39240 بیوگرافی گروه ۳YE ثد آی ۳YE 써드아이 یک گروه دختر کره ای است. این گروه در حال حاضر تحت نظر کمپانی GH Entertainment در حال فعالیت است. این گروه متشکل از سه عضو است که این اعضا یوجی Yuji – یوریم Yurim و هائون Haeun هستند. در ۲۱ می ۲۰۱۹ با DMT (Do Ma Thang) …

این نوشته ثد آی | بیوگرافی گروه دختر ۳YE به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/09/%d8%ab%d8%b1%d8%af-%d8%a2%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-3ye-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 2
ارسلان قاسمی نسل جوان سینمای چشم رنگی ها | بیوگرافی +عکس https://majaletime.com/2020/07/08/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/08/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 08 Jul 2020 17:59:02 +0000 https://majaletime.com/?p=38937 ارسلان قاسمی بازیگر سینما و تلویزیون ایران متولد اولین روز خرداد سال 1374 در شهرتهران می باشد

این نوشته ارسلان قاسمی نسل جوان سینمای چشم رنگی ها | بیوگرافی +عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/08/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
هائون | بیوگرافی Haeun از گروه ۳YE به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/08/%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-haeun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-3ye-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/08/%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-haeun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-3ye-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 08 Jul 2020 11:29:28 +0000 https://majaletime.com/?p=39267 بیوگرافی هائون Haeun هائون Haeun 하은 خواننده کره ای است. او در خال خاضر تحت نظر کمپانی GH Entertainment و در گروه ۳YE مشغول به فعالیت است. او همچنین قبلا عضو گروه دختر Apple B بوده است. اطلاعات پروفایل نام استیج: هائون Haeun 하은 نام اصلی: یون هائون Yoon Ha Eun 윤하은 تاریخ تولد: ۱۲ …

این نوشته هائون | بیوگرافی Haeun از گروه ۳YE به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/08/%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-haeun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-3ye-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
یوریم | بیوگرافی Yurim از گروه ۳YE به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/07/%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yurim-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-3ye-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/07/%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yurim-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-3ye-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Tue, 07 Jul 2020 14:46:27 +0000 https://majaletime.com/?p=39265 بیوگرافی یوریم Yurim 유림 یوریم Yurim 유림 خواننده کره ای است. او در خال خاضر تحت نظر کمپانی GH Entertainment و در گروه ۳YE مشغول به فعالیت است. او همچنین قبلا عضو گروه دختر Apple B بوده است. اطلاعات پروفایل نام استیج: یوریم Yurim 유림 نام اصلی: پارک یوریم Park Yu Rim 박유림 تاریخ تولد: …

این نوشته یوریم | بیوگرافی Yurim از گروه ۳YE به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/07/%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yurim-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-3ye-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
یوجی | بیوگرافی Yuji از گروه ۳YE به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/06/%db%8c%d9%88%d8%ac%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yuji-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-3ye-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/06/%db%8c%d9%88%d8%ac%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yuji-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-3ye-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 06 Jul 2020 14:19:51 +0000 https://majaletime.com/?p=39242 بیوگرافی یوجی Yuji 유지 یوجی Yuji 유지 خواننده کره ای است. او در خال خاضر تحت نظر کمپانی GH Entertainment و در گروه ۳YE مشغول به فعالیت است. او لیدر گروه است. او همچنین قبلا عضو گروه دختر Apple B بوده است. اطلاعات پروفایل نام استیج: یوجی Yuji 유지 نام اصلی: سون یوجی Son Yu …

این نوشته یوجی | بیوگرافی Yuji از گروه ۳YE به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/06/%db%8c%d9%88%d8%ac%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yuji-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-3ye-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
چری بولت | بیوگرافی گروه Cherry Bullet به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/05/%da%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cherry-bullet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/05/%da%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cherry-bullet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 05 Jul 2020 10:05:58 +0000 https://majaletime.com/?p=38943 بیوگرافی چری بولت Cherry Bullet  چری بولت Cherry Bullet 체리블렛 یک گروه دختر کره ای است. این گروه در حال حاضر با ۷ عضو تحت نظر کمپانی FNC به فعالیت می پردازد. این گروه ۱۰ عضو داشت که سه نفر از انها دیگر عضو گروه نیستند و از گروه جدا شده اند. گروه چری بولت که …

این نوشته چری بولت | بیوگرافی گروه Cherry Bullet به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/05/%da%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cherry-bullet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
یوجو | بیوگرافی Yuju از گروه چری بولت Cherry Bullet به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/04/%db%8c%d9%88%d8%ac%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yuju-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa-cherry-bullet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/04/%db%8c%d9%88%d8%ac%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yuju-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa-cherry-bullet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sat, 04 Jul 2020 11:06:26 +0000 https://majaletime.com/?p=38945 بیوگرافی یوجو Yuju یوجو Yuju 유주 یک خواننده کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی FNC و در گروه چری بولت Cherry Bullet مشغول به فعالیت است. او که ویژوال این گروه است همچنین یکی از رپرهای اصلی گروه هم هست. اطلاعات پروفایل نام استیج: یوجو Yuju 유주 نام اصلی: چویی یوجو …

این نوشته یوجو | بیوگرافی Yuju از گروه چری بولت Cherry Bullet به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/04/%db%8c%d9%88%d8%ac%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yuju-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa-cherry-bullet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 2
جیون | بیوگرافی Jiwon از گروه چری بولت Cherry Bullet به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/03/%d8%ac%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jiwon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa-cherry-bullet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/03/%d8%ac%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jiwon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa-cherry-bullet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 03 Jul 2020 07:56:39 +0000 https://majaletime.com/?p=38946 بیوگرافی جیون Jiwon جیون Jiwon 지원 یک خواننده کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی FNC و در گروه چری بولت Cherry Bullet مشغول به فعالیت است. او که ویژوال این گروه است در سال ۲۰۱۹ یکی از الهه های ویژوال در بین گروه های روکی شناخته شد. اطلاعات پروفایل نام استیج: …

این نوشته جیون | بیوگرافی Jiwon از گروه چری بولت Cherry Bullet به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/03/%d8%ac%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jiwon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa-cherry-bullet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
مصطفی زمانی بازیگر قدرتمند ژانر تراژدی/ بیوگرافی+عکس https://majaletime.com/2020/07/02/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af-%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/02/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af-%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Thu, 02 Jul 2020 12:02:48 +0000 https://majaletime.com/?p=38928 مصطفی زمانی بازیگر سینما و تلویزیون ایرانی متولد ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۱ در شهر گیلان میباشد این بازیگر دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی از دانشگاه آزاد شهر تهران میباشد مصطفی زمانی فرزند سوم خانواده ایی ۶ نفره است که این بازیگر ۳ برادر و یک خواهر دارد این چهره مشهور سینمایی هنوز مجرد …

این نوشته مصطفی زمانی بازیگر قدرتمند ژانر تراژدی/ بیوگرافی+عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/02/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af-%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 2
هه یون | بیوگرافی Haeyoon از گروه چری بولت Cherry Bullet به همراه عکس https://majaletime.com/2020/07/01/%d9%87%d9%87-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-haeyoon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa-cherry-bullet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/07/01/%d9%87%d9%87-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-haeyoon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa-cherry-bullet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 01 Jul 2020 12:23:32 +0000 https://majaletime.com/?p=38944 بیوگرافی هه یون Haeyoon هه یون Haeyoon 해윤 خواننده کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی FNC و در گروه چری بولت Cherry Bullet مشغول به فعالیت است. او لیدر خوش صدای گروه است. در برنامه مسابقه تلویزیونی Produce 48 به عنوان یکی از نماینده های کمپانی FNC حضور پیدا کرد و …

این نوشته هه یون | بیوگرافی Haeyoon از گروه چری بولت Cherry Bullet به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/07/01/%d9%87%d9%87-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-haeyoon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa-cherry-bullet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
فرزاد فرزین خواننده سرشناس موسیقی پاپ/بیوگرافی+عکس https://majaletime.com/2020/06/30/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/30/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Tue, 30 Jun 2020 10:55:05 +0000 https://majaletime.com/?p=38846 فرزاد فرزین خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایرانی زاده ی 3تیر سال1360در تهران میباشد

این نوشته فرزاد فرزین خواننده سرشناس موسیقی پاپ/بیوگرافی+عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/30/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
گوگودان | بیوگرافی گروه Gugudan به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/29/%da%af%d9%88%da%af%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-gugudan-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/29/%da%af%d9%88%da%af%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-gugudan-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Mon, 29 Jun 2020 11:00:39 +0000 https://majaletime.com/?p=38681 بیوگرافی گروه گوگودان Gugudan گروه کی پاپ گوگودان Gugudan 구구단 یک گروه دختر ۸ نفره است. این گروه در حال حاضر تحت نظارت کمپانی Jellyfish در حال فعالیت می باشد. اعضای این گروه عبارتند از: هانا Hana – میمی Mimi – هه بین Haebin – نایونگ Nayoung – سجونگ Sejeong – سالی Sally – سویی Soyee …

این نوشته گوگودان | بیوگرافی گروه Gugudan به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/29/%da%af%d9%88%da%af%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-gugudan-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 6
مینا | بیوگرافی Mina عضو سابق IOI و عضو Gugudan به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/28/%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mina%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-ioi-%d9%88-%d8%b9%d8%b6%d9%88-gugudan-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/28/%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mina%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-ioi-%d9%88-%d8%b9%d8%b6%d9%88-gugudan-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sun, 28 Jun 2020 12:41:54 +0000 https://majaletime.com/?p=38730 بیوگرافی مینا Mina کانگ مینا Kang Mina 강미나 خواننده، بازیگر و مدل کره ای است. او در حال حاضر در گروه دخترانه کی پاپ گوگودان Gugudan تحت نظر کمپانی Jellyfish مشغول به فعالیت است. او بیشتر شهرت خود را به خاطر حضور در برنامه Produce 101 کسب کرد. جایی که در این مسابقه رتبه نهم …

این نوشته مینا | بیوگرافی Mina عضو سابق IOI و عضو Gugudan به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/28/%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mina%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-ioi-%d9%88-%d8%b9%d8%b6%d9%88-gugudan-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 5
سجونگ | بیوگرافی Sejeong عضو سابق IOI و عضو Gugudan به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/27/%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sejeong-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-ioi-%d9%88-%d8%b9%d8%b6%d9%88-gugudan-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/27/%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sejeong-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-ioi-%d9%88-%d8%b9%d8%b6%d9%88-gugudan-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 27 Jun 2020 13:38:48 +0000 https://majaletime.com/?p=38683 بیوگرافی سجونگ Sejeong سجونگ Sejeong 세정 خواننده، بازیگر و مدل کره ای است. او در حال حاضر در گروه دخترانه کی پاپ گوگودان Gugudan تحت نظر کمپانی Jellyfish مشغول به فعالیت است. او بیشتر شهرت خود را به خاطر حضور در برنامه Produce 101 کسب کرد. جایی که در این مسابقه رتبه دوم را کسب …

این نوشته سجونگ | بیوگرافی Sejeong عضو سابق IOI و عضو Gugudan به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/27/%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sejeong-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-ioi-%d9%88-%d8%b9%d8%b6%d9%88-gugudan-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سویی | بیوگرافی Soyee عضو گروه گوگودان Gugudan به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/26/%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-soyee-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%af%d9%88%da%af%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-gugudan-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/26/%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-soyee-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%af%d9%88%da%af%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-gugudan-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 26 Jun 2020 08:17:05 +0000 https://majaletime.com/?p=38731 بیوگرافی سویی Soyee چانگ سوجین Jang So-jin 장소진 با اسم استیج سویی Soyee 소이 خوانده کره ای است. او در حال حاضر در گروه گوگودان Gugudan و تحت نظر Jellyfish مشغول به فعالیت است. او یک مدت زمان کوتاه به علت آسیب دیدگی مدتی از فعالیت های گروه کنار رفت ولی بعد از بازیابی سلامتیش …

این نوشته سویی | بیوگرافی Soyee عضو گروه گوگودان Gugudan به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/26/%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-soyee-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%af%d9%88%da%af%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-gugudan-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
قاتل کی پاپ رو دستگیر کن | مسابقه بهترین کاراگاه کی پاپ + جایزه | سورپرایز مجله تایم https://majaletime.com/2020/06/25/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85/ https://majaletime.com/2020/06/25/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85/#comments Thu, 25 Jun 2020 16:10:46 +0000 https://majaletime.com/?p=38881 سلام دوستان. با سورپرایز این هفته مجله تایم قاتل کی پاپ رو دستگیر کن | مسابقه بهترین کاراگاه کی پاپ در خدمتتون هستیم. پس با ما همراه باشید. اول از همه باید بگم که از این هفته جایزه هم داریم

این نوشته قاتل کی پاپ رو دستگیر کن | مسابقه بهترین کاراگاه کی پاپ + جایزه | سورپرایز مجله تایم برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/25/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85/feed/ 4
زندگینامه ملاصدرا https://majaletime.com/2020/06/25/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7/ https://majaletime.com/2020/06/25/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7/#respond Thu, 25 Jun 2020 11:06:29 +0000 https://majaletime.com/?p=38670 صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی مشهور به ملاصدرا و ملقب به “صدرالمتالهین” و “صدرالحکما”، فیلسوف ، عارف و اندیشمند بزرگ طائفه (شیعه) و بنیانگذار حکمت متعالیه، سومین مکتب بزرگ اسلام است .  می توان مهم ترین کتاب ملاصدرا را که بیانگر نظام و عقاید فلسفی اوست “الحمکه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه ” دانست.فیلسوفان بسیاری …

این نوشته زندگینامه ملاصدرا برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/25/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7/feed/ 0
سالی Sally | بیوگرافی لیو شیه نینگ Liu Xie Ning از گوگودان Gugudan https://majaletime.com/2020/06/24/%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c-sally-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88-%d8%b4%db%8c%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-liu-xie-ning-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%88%da%af%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-gugudan/ https://majaletime.com/2020/06/24/%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c-sally-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88-%d8%b4%db%8c%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-liu-xie-ning-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%88%da%af%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-gugudan/#respond Wed, 24 Jun 2020 13:59:20 +0000 https://majaletime.com/?p=38718 بیوگرافی سالی Sally لیو شیه نینگ Liu Xie Ning 刘些宁 که در کره با نام سالی Sally 샐 리 شناخته می شود، خواننده و مدل چینی است. او عضو گروه دختر گوگودان Gugudan است. او در حال حاضر تحت نظارت کمپانی Jellyfish است. او در حال حاضر در مسابقه چینی Produce Camp 2020 شرکت کرده …

این نوشته سالی Sally | بیوگرافی لیو شیه نینگ Liu Xie Ning از گوگودان Gugudan برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/24/%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c-sally-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88-%d8%b4%db%8c%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-liu-xie-ning-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%88%da%af%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-gugudan/feed/ 0
چونگها | بیوگرافی Chungha عضو سابق گروه IOI به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/23/%da%86%d9%88%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chungha-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-ioi-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/23/%da%86%d9%88%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chungha-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-ioi-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Tue, 23 Jun 2020 15:15:05 +0000 https://majaletime.com/?p=38119 بیوگرافی چونگها Chungha کیم چونگها Kim Chungha 김청하 خواننده سولوی کره ای است. او بعد از حضور در برنامه مسابقه ای Produce 101  به محبوبیت زیادی رسید. جایی که با کسب رتبه چهارم توانست جز برندگان این مسابقه باشد. او توانست با برنده شدن در این مسابقه همراه با دیگر برندگان در قالب گروه IOI …

این نوشته چونگها | بیوگرافی Chungha عضو سابق گروه IOI به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/23/%da%86%d9%88%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chungha-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-ioi-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
زندگینامه خواجه نصیرالدین طوسی https://majaletime.com/2020/06/23/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c/ https://majaletime.com/2020/06/23/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c/#comments Tue, 23 Jun 2020 09:21:39 +0000 https://majaletime.com/?p=38608   محمد بن محمد بن حسن معروف به خواجه نصیرالدین طوسی حکیم و متکلم بزرگ قرن هفتم هجری در سال ۵۹۷ق  در طوس دیده به جهان گشود . از خواجه نصیرالدین رسائل و کتب بسیار زیادی در زمینه های اخلاق، کلام ،منطق ، فلسفه ،ریاضیات و نجوم باقی مانده است. همچنین وی رصد خانه معروف مراغه …

این نوشته زندگینامه خواجه نصیرالدین طوسی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/23/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c/feed/ 1
نظر سنجی مجله تایم | انتخاب مرد سال ۱۳۹۹ : جذاب ترین بازیگر مرد ایران کدام است؟ https://majaletime.com/2020/06/22/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://majaletime.com/2020/06/22/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comments Mon, 22 Jun 2020 15:29:41 +0000 https://majaletime.com/?p=38647 جذاب ترین بازیگر مرد ایران در سال 1399 را انتخاب نمایید ، این نظر سنجی دومین نظرخواهی مردمی مجله تایم است که در تاریخ 25 تیر ماه رأس ساعت 24 پایان می پذیرد.

این نوشته نظر سنجی مجله تایم | انتخاب مرد سال ۱۳۹۹ : جذاب ترین بازیگر مرد ایران کدام است؟ برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/22/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 709
کارد | بیوگرافی گروه KARD به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/22/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/22/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 22 Jun 2020 10:23:08 +0000 https://majaletime.com/?p=38231 بيوگرافي گروه کارد KARD کارد KARD يک گروه کره ای است که از ۴ عضو تشکیل شده : B.M ، Jiwoo ، J.Seph و Somin. آنها تحت کمپانی DSP Media قرار دارند. قبل از دبیو رسمی خود سه سینگل را منتشر کردند (با هر سینگل جدید یک عضو پنهان نیز معرفی میشد ). در تاریخ …

این نوشته کارد | بیوگرافی گروه KARD به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/22/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جي سف|بيوگرافي j-seph از کارد KARD به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/21/%d8%ac%d9%8a-%d8%b3%d9%81%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-j-seph-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/21/%d8%ac%d9%8a-%d8%b3%d9%81%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-j-seph-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 21 Jun 2020 16:09:15 +0000 https://majaletime.com/?p=38283 بيوگرافي جي سف J.Seph جی سف J.Seph 제이 셉 خواننده اهل کره جنوبی و عضو گروه مختلط کیپاپ K.A.R.D تحت کمپانی DSP Media است نام استیج: جی سف J.Seph 제이 셉 نام تولد: کیم ته هیونگ (김태형) موقعیت : رپر اصلی ، دنسر رهبر ، ووکالیست تولد: ۲۱ ژوئن ۱۹۹۲برج فلکی:برج سرطان قد: ۱۷۸٫۵ سانتی …

این نوشته جي سف|بيوگرافي j-seph از کارد KARD به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/21/%d8%ac%d9%8a-%d8%b3%d9%81%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-j-seph-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
بي ام|بيوگرافي BM از کارد KARD به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/20/%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-bm-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/20/%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-bm-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 20 Jun 2020 12:58:05 +0000 https://majaletime.com/?p=38304 بيوگرافي بي ام BM BM (비엠) خواننده و عضو کره ای / آمریکایی از گروه مختلط کیپاپ K.A.R.D تحت کمپانی DSP Media است. نام استیج: بی ام BM 비엠 نامهای کره ای: کیم جین سوک (김진석) / کیم وو جین (김우진) نام انگلیسی: متیو کیم تولد: ۲۰ اکتبر ۱۹۹۲ برج فلکی: برج میزان قد: ۱۸۶ …

این نوشته بي ام|بيوگرافي BM از کارد KARD به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/20/%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-bm-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
فصل دوم انیمیشن سریالی BT21 UNIVERSE 2 کاراکترهای اعضای BTS https://majaletime.com/2020/06/19/%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c-bt21-universe-2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-bts/ https://majaletime.com/2020/06/19/%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c-bt21-universe-2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-bts/#comments Fri, 19 Jun 2020 09:10:43 +0000 https://majaletime.com/?p=38529 معرفی گروه BT21 انیمیشن سریالی BT21 UNIVERSE 2 یک مجموعه سریال از کاراکترهای اعضای گروه BTS است. در فصل دوم این سریال ۸ قسمت داریم که در هر قسمت با یکی از این عروسک ها بیشتر آشنا می شویم. همانطور که می دانید شخصیت های گروه BT21 هر کدام نماد و نشان دهنده یکی از …

این نوشته فصل دوم انیمیشن سریالی BT21 UNIVERSE 2 کاراکترهای اعضای BTS برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/19/%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c-bt21-universe-2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-bts/feed/ 7 فصل دوم انیمیشن سریالی BT21 UNIVERSE 2 کاراکترهای اعضای BTS | مجله تایم انیمیشن سریالی BT21 UNIVERSE 2 یک سریال از کاراکترهای اعضای گروه BTS است. در فصل دوم 8 قسمت داریم که در هر قسمت با یکی از این شخصیت ها بیشتر آشنا می شویم. BT21,BT21 UNIVERSE,BT21 UNIVERSE 2,BTS,Mang,tata,انیمیشن BTS,تاتا,عروسک ها BTS,کاراکترهای BTS,کاراکترهای اعضای BTS,مانگ,BT21 UNIVERSE 2
شباهت سنج کی پاپ | همزاد خود را در گروه های کی پاپ پیدا کنید https://majaletime.com/2020/06/18/%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d9%87%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/ https://majaletime.com/2020/06/18/%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d9%87%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/#comments Thu, 18 Jun 2020 08:08:11 +0000 https://majaletime.com/?p=38482 شباهت سنج کره ای ، چالش جدید مجله تایم برای کی پاپرهای عزیز می باشد. در این تست سعی شده با اطلاعاتی که از سایت ها و منابع مطمئن درباره شخصیت و رفتار و منش و علابق خواننده های محبوبمان در دست داشتیم ، تست روانشناسی طراحی شود تا شما کی پاپرها بتوانید نزدیک ترین …

این نوشته شباهت سنج کی پاپ | همزاد خود را در گروه های کی پاپ پیدا کنید برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/18/%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d9%87%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/feed/ 938
سومين | بيوگرافي somin از گروه کارد KARD به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/17/%d8%b3%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-somin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/17/%d8%b3%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-somin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Wed, 17 Jun 2020 09:36:19 +0000 https://majaletime.com/?p=38337 بيوگرافي سومين Somin چون سومین Jeon So-min 전소민 خواننده اهل کره جنوبی که هم اکنون زیر نظر کمپانی DSP Media است. او عضو سابق گروه دخترانه کره ای APRIL است ، او تصمیم گرفت در نوامبر ۲۰۱۵ این گروه را ترک کند ، وی در حال حاضر عضو گروه مختلط K.A.R.D است. اسم استیج : …

این نوشته سومين | بيوگرافي somin از گروه کارد KARD به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/17/%d8%b3%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-somin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 2
جيوو | بيوگرافي jiwoo از گروه کارد KARD به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/16/%d8%ac%d9%8a%d9%88%d9%88-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-jiwoo-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/16/%d8%ac%d9%8a%d9%88%d9%88-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-jiwoo-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 16 Jun 2020 15:18:19 +0000 https://majaletime.com/?p=38365 بيوگرافي جيوو jiwoo جیوو Jiwoo 지우 خواننده اهل کره جنوبی و عضو گروه کره ای K.A.R.D زیر نظر کمپانی DSP Media است. نام استیج: جیوو JiWoo 지우 نام تولد: Jeon JiWoo 전 지우 تولد: ۴ اکتبر ۱۹۹۶ برج فلکی: برج میزان قد: ۱۶۵ سانتی متر (۵ ۵ ۵ ″) گروه خونی: A نام کارت: جوکر …

این نوشته جيوو | بيوگرافي jiwoo از گروه کارد KARD به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/16/%d8%ac%d9%8a%d9%88%d9%88-%d8%a8%d9%8a%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-jiwoo-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-kard-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
ایتیز | بیوگرافی گروه ATEEZ به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/14/%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/14/%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sun, 14 Jun 2020 14:40:22 +0000 https://majaletime.com/?p=37496 بیوگرافی گروه ایتیز ATEEZ گروه کی پاپ ایتیز ATEEZ 에이티즈 یک گروه و بند کره ای است. این گروه متشکل از ۸ عضو است و تحت نظر کمپانی KQ Entertainment مشغول به فعالیت است. اعضای این گروه عبارتند از: هنگ جونگ Hongjoong – سونگهوا Seonghwa – یونهو Yunho – یوسانگ Yeosang – سان San – مینگی …

این نوشته ایتیز | بیوگرافی گروه ATEEZ به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/14/%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 5
جونگهو | بیوگرافی Jongho از گروه ایتیز ATEEZ به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/13/%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af%d9%87%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jongho-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/13/%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af%d9%87%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jongho-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sat, 13 Jun 2020 13:54:12 +0000 https://majaletime.com/?p=38128 بیوگرافی جونگهو Jongho چویی جونگهو Choi Jongho 최종호 خواننده و مدل کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی KQ Entertainment  و در گروه ایتیز ATEEZ مشغول به فعالیت است. اطلاعات پروفایل نام استیج: جونگهو Jongho 종호 نام اصلی: Choi Jongho (최종호 تاریخ تولد: ۱۲ اکتبر ۲۰۰۰ برج فلکی: برج میزان زودیاک چینی: …

این نوشته جونگهو | بیوگرافی Jongho از گروه ایتیز ATEEZ به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/13/%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af%d9%87%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jongho-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
وویونگ | بیوگرافی Wooyoung از گروه ایتیز ATEEZ به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/12/%d9%88%d9%88%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-wooyoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/12/%d9%88%d9%88%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-wooyoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Fri, 12 Jun 2020 10:37:19 +0000 https://majaletime.com/?p=38026 بیوگرافی وویونگ Wooyoung چونگ وویونگ Jung Wooyoung 정우영 خواننده و مدل کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی KQ Entertainment  و در گروه ایتیز ATEEZ مشغول به فعالیت است. اطلاعات پروفایل نام استیج: وویونگ Wooyoung 우영 نام اصلی: Jung Wooyoung 정우영 تاریخ تولد: ۲۶ نوامبر ۱۹۹۹ برج فلکی: برج قوس زودیاک چینی: …

این نوشته وویونگ | بیوگرافی Wooyoung از گروه ایتیز ATEEZ به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/12/%d9%88%d9%88%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-wooyoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 5
مینگی | بیوگرافی Mingi از گروه ایتیز ATEEZ به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/11/%d9%85%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mingi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/11/%d9%85%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mingi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 11 Jun 2020 11:57:33 +0000 https://majaletime.com/?p=37939 بیوگرافی مینگی Mingi سونگ مینگی Song Mingi 송민기 خواننده و مدل کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی KQ Entertainment  و در گروه ایتیز ATEEZ مشغول به فعالیت است. اطلاعات پروفایل نام استیج: مینگی Mingi 민기 نام اصلی: سونگ مینگی Song Mingi 송민기 تاریخ تولد: ۹ آگوست ۱۹۹۹ برج فلکی: برج اسد …

این نوشته مینگی | بیوگرافی Mingi از گروه ایتیز ATEEZ به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/11/%d9%85%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mingi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سان | بیوگرافی San از گروه ایتیز ATEEZ به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/10/%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-san-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/10/%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-san-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Wed, 10 Jun 2020 09:49:33 +0000 https://majaletime.com/?p=37850 بیوگرافی سان San چویی سان Choi San 최산 خواننده و مدل کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی KQ Entertainment  و در گروه ایتیز ATEEZ مشغول به فعالیت است. اطلاعات پروفایل نام استیج: سان San 산 نام اصلی: Choi San 최산 تاریخ تولد: ۱۰ جولای ۱۹۹۹ برج فلکی: برج سرطان زودیاک چینی: …

این نوشته سان | بیوگرافی San از گروه ایتیز ATEEZ به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/10/%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-san-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
یوسانگ | بیوگرافی Yeosang از گروه ایتیز ATEEZ به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/07/%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeosang-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/07/%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeosang-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sun, 07 Jun 2020 07:40:50 +0000 https://majaletime.com/?p=37760 بیوگرافی یوسانگ Yeosang کانگ یوسانگ Kang Yeo Sang 강여상 خواننده و مدل کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی KQ Entertainment  و در گروه ایتیز ATEEZ مشغول به فعالیت است. اطلاعات پروفایل نام استیج: یوسانگ Yeosang 여상 نام اصلی: کانگ یوسانگ Kang Yeo Sang 강여상 تاریخ تولد: ۱۵ ژوئن ۱۹۹۹ برج فلکی: …

این نوشته یوسانگ | بیوگرافی Yeosang از گروه ایتیز ATEEZ به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/07/%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeosang-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 3
یونهو | بیوگرافی Yunho از ایتیز ATEEZ به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/03/%db%8c%d9%88%d9%86%d9%87%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yunho-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/03/%db%8c%d9%88%d9%86%d9%87%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yunho-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 03 Jun 2020 19:06:14 +0000 https://majaletime.com/?p=37686 بیوگرافی یونهو Yunho یونهو Yunho 윤호 خواننده و مدل کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی KQ Entertainment  و در گروه ایتیز ATEEZ مشغول به فعالیت است. اطلاعات پروفایل نام استیج: یونهو Yunho 윤호 نام اصلی: چونگ یونهو Jeong Yun Ho 정윤호 تاریخ تولد: ۲۳ مارچ ۱۹۹۹ برج فلکی: برج حمل زودیاک …

این نوشته یونهو | بیوگرافی Yunho از ایتیز ATEEZ به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/03/%db%8c%d9%88%d9%86%d9%87%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yunho-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سونگهوا |بیوگرافی Seonghwa از ایتیز ATEEZ به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/02/%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af%d9%87%d9%88%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seonghwa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/02/%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af%d9%87%d9%88%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seonghwa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 02 Jun 2020 16:30:53 +0000 https://majaletime.com/?p=37590 بیوگرافی سونگهوا Seonghwa پارک سونگهوا Park Seong Hwa 박성화 خواننده و مدل کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی KQ Entertainment  و در گروه ایتیز ATEEZ مشغول به فعالیت است. اطلاعات پروفایل  نام استیج: سونگهوا Seonghwa 성화 نام اصلی: پارک سونگهوا Park Seong Hwa 박성화 تاریخ تولد: ۳ آوریل ۱۹۹۸ برج فلکی: …

این نوشته سونگهوا |بیوگرافی Seonghwa از ایتیز ATEEZ به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/02/%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af%d9%87%d9%88%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seonghwa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
اولین نظرسنجی مجله تایم : محبوب ترین گروه کره ای از نظر شما کدام است ؟ https://majaletime.com/2020/06/01/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/ https://majaletime.com/2020/06/01/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#comments Sun, 31 May 2020 20:47:40 +0000 https://majaletime.com/?p=37557 در کشورمان کی پاپرهای فراوانی وجود دارند. و همیشه یک بحث بی پایان در مورد محبوب ترین گروه کره ای یا پرطرفدارترین گروه کی پاپ در بین ایرانی ها وجود دارد.

این نوشته اولین نظرسنجی مجله تایم : محبوب ترین گروه کره ای از نظر شما کدام است ؟ برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/01/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/feed/ 2489
هنگجونگ | بیوگرافی Hongjoong از ایتیز ATEEZ به همراه عکس https://majaletime.com/2020/06/01/%d9%87%d9%86%da%af%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hongjoong-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/06/01/%d9%87%d9%86%da%af%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hongjoong-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 31 May 2020 19:39:43 +0000 https://majaletime.com/?p=37498 بیوگرافی هنگجونگ Hongjoong کیم هنگجونگ Kim Hong Joong 김홍중 خواننده و آهنگساز کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی KQ Entertainment و در گروه پسر ایتیز ATEEZ مشغول به فعالیت است. او لیدر گروه است و بسیاری از آهنگ های گروه را ساخته است. اطلاعات پروفایل نام استیج: هنگجونگ Hongjoong 홍중 نام …

این نوشته هنگجونگ | بیوگرافی Hongjoong از ایتیز ATEEZ به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/06/01/%d9%87%d9%86%da%af%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hongjoong-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d8%b2-ateez-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
همایون شجریان ” فرزند پدر آواز ایران ” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/05/31/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/31/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 30 May 2020 23:58:48 +0000 https://majaletime.com/?p=35609 همایون شجریان مرد پر آوازه موسیقی سنتی ایران زاده سی و یکمین روز اردیبهشت سال 1354در شهر تهران میباشد

این نوشته همایون شجریان ” فرزند پدر آواز ایران ” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/31/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سکرت نامبر | بیوگرافی Secret Number گروه تازه کار کی پاپ https://majaletime.com/2020/05/29/%d8%b3%da%a9%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-secret-number-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be/ https://majaletime.com/2020/05/29/%d8%b3%da%a9%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-secret-number-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be/#comments Fri, 29 May 2020 16:51:38 +0000 https://majaletime.com/?p=37432 بیوگرافی گروه سکرت نامبر Secret Number  گروه سکرت نامبر Secret Number 시크릿넘버 یک گروه دختر کی پاپ است. این گروه کره ای شامل ۵ عضو است و تحت نظر VINE Entertainment فعالیت می کند. اعضای این گروه شامل جینی Jinny – دنیس Denise – سودام Soodam – دیتا Dita – لئا Lea است. سکرت نامبر Secret …

این نوشته سکرت نامبر | بیوگرافی Secret Number گروه تازه کار کی پاپ برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/29/%d8%b3%da%a9%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-secret-number-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%be/feed/ 10
GWSN | بیوگرافی GWSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/28/gwsn-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-gwsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/28/gwsn-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-gwsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 28 May 2020 12:27:52 +0000 https://majaletime.com/?p=37355 بیوگرافی گروه GWSN گروه GWSN یک گروه کی پاپ دختر است. نام این گروه مخفف عبارت Gongwon Sonyeo; 공원소녀 است که به معنی دخترهای توی پارک می باشد. این گروه شامل ۷ عضو است که عبارتند از: سوریونگ Seoryoung – میا Miya – سوکیونگ Seokyoung – ان Anne – مینجو Minju 민주 – سوسو Soso – …

این نوشته GWSN | بیوگرافی GWSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/28/gwsn-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-gwsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
تی اکس تی | بیوگرافی گروه TXT به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/27/%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/27/%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Wed, 27 May 2020 17:21:52 +0000 https://majaletime.com/?p=37350 بیوگرافی گروه تی اکس تی TXT گروه تی اکس تی TXT که مخفف یک گروه پسر کی پاپ است. اسم این گروه مخفف Tomorrow X Together است. کمپانی این گروه کمپانی بیگ هیت BigHit Entertainment می باشد. اعضای گروه شامل: سوبین Soobin، یونجون Yeonjun، بومگیو Beomgyu، تهیون Taehyun و هیونینگ کای Huening Kai هستند. آنها در چهارم …

این نوشته تی اکس تی | بیوگرافی گروه TXT به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/27/%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 5
هیونینگ کای | بیوگرافی Huening Kai از گروه TXT به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/26/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-huening-kai-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/26/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-huening-kai-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 26 May 2020 13:02:18 +0000 https://majaletime.com/?p=37237 بیوگرافی هیونینگ کای هیونینگ کای Huening Kai 휴닝카이 خواننده و مدل کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی بیگ هیت Big Hit و عضو گروه تی اکس تی TXT است. او مکنه گروه است و به Diamond Maknae معروف است. اطلاعات پروفایل نام استیج: هیونینگ کای Huening Kai 휴닝카이 نام اصلی: Kai …

این نوشته هیونینگ کای | بیوگرافی Huening Kai از گروه TXT به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/26/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-huening-kai-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
ابولفضل پورعرب ” انتخاب اول کارگردانان دهه۷۰ ” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/05/25/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%8770-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/25/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%8770-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Mon, 25 May 2020 16:59:44 +0000 https://majaletime.com/?p=35473 ابولفضل پورعرب سوپر استار دهه 70 متولد 1تیر سال 1340در شهر تهران میباشد محل تولد این بازیگر منطقه شاه عبدالعظيم تهران است

این نوشته ابولفضل پورعرب ” انتخاب اول کارگردانان دهه۷۰ ” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/25/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%8770-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
تهیون | بیوگرافی Taehyun از گروه تی اکس تی TXT به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/25/%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-taehyun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%db%8c-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/25/%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-taehyun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%db%8c-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 25 May 2020 14:34:20 +0000 https://majaletime.com/?p=37157 بیوگرافی تهیون Taehyun تهیون Taehyun 태현 خواننده و مدل کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی بیگ هیت Big Hit و عضو گروه تی اکس تی TXT است. اطلاعات پروفایل نام استیج: تهیون Taehyun 태현 نام اصلی: Kang Tae Hyun 강태현 تاریخ تولد: ۵ فوریه ۲۰۰۲ برج فلکی: برج دلو رودیاک چینی: …

این نوشته تهیون | بیوگرافی Taehyun از گروه تی اکس تی TXT به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/25/%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-taehyun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%db%8c-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
بومگیو | بیوگرافی Beomgyu از گروه تی اکس تی TXT به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/24/%d8%a8%d9%88%d9%85%da%af%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-beomgyu-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%db%8c-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/24/%d8%a8%d9%88%d9%85%da%af%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-beomgyu-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%db%8c-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 24 May 2020 14:20:29 +0000 https://majaletime.com/?p=37061 بیوگرافی بیوگرافی Beomgyu بومگیو Beomgyu 범규 خواننده و مدل کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی بیگ هیت Big Hit و عضو گروه تی اکس تی TXT است. اطلاعات پروفایل نام استیج: بومگیو Beomgyu 범규 نام اصلی: Choi Beom Gyu 최범규 تاریخ تولد: ۱۳ مارچ ۲۰۰۱ برج فلکی: برج حوت رودیاک چینی: …

این نوشته بومگیو | بیوگرافی Beomgyu از گروه تی اکس تی TXT به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/24/%d8%a8%d9%88%d9%85%da%af%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-beomgyu-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%db%8c-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
یونجون | بیوگرافی Yeonjun از گروه تی اکس تی TXT به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/23/%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeonjun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/23/%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeonjun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 23 May 2020 11:15:12 +0000 https://majaletime.com/?p=36971 بیوگرافی یونجون Yeonjun یونجون Yeonjun 연준 خواننده و مدل کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی بیگ هیت Big Hit و عضو گروه تی اکس تی TXT است. او بزرگترین عضو گروه است و هیونگ دگر اعضای گروه است. اطلاعات پروفایل نام استیج: یونجون Yeonjun 연준 نام اصلی: Choi Yeon Jun 최연준 …

این نوشته یونجون | بیوگرافی Yeonjun از گروه تی اکس تی TXT به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/23/%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeonjun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سوبین | بیوگرافی Soobin از گروه تی اکس تی TXT به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/22/%d8%b3%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-soobin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%db%8c-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/22/%d8%b3%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-soobin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%db%8c-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 22 May 2020 18:37:06 +0000 https://majaletime.com/?p=36866 بیوگرافی سوبین Soobin سوبین Soobin 수빈 خواننده و مدل کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی بیگ هیت Big Hit و عضو گروه پسر تی اکس تی TXT است. او یکی از قدبلندترین آیدل ها به حساب می آید و در حال حاضر قد بلندترین آیدل و کارآموز شناخته شده بیگ هیت …

این نوشته سوبین | بیوگرافی Soobin از گروه تی اکس تی TXT به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/22/%d8%b3%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-soobin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%db%8c-txt-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جیمین | بیوگرافی Jimin از گروه بی تی اس BTS به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/21/%d8%ac%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jimin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/21/%d8%ac%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jimin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Thu, 21 May 2020 11:14:43 +0000 https://majaletime.com/?p=36755 بیوگرافی جیمین Jimin پارک جیمین Park Ji Min یک خواننده کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی بیگ هیت Big Hit و در گروه بی تی اس BTS مشغول به فعالیت است. او لید وکال و دنسر اصلی گروه است. یکی از ویژگی های بارز جیمین روحیه سخت کوشی او است. او …

این نوشته جیمین | بیوگرافی Jimin از گروه بی تی اس BTS به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/21/%d8%ac%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jimin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 7
جی هوپ | بیوگرافی J-Hope از گروه بی تی اس BTS به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/20/%d8%ac%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%be-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-j-hope-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/20/%d8%ac%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%be-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-j-hope-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Wed, 20 May 2020 11:56:22 +0000 https://majaletime.com/?p=36639 بیوگرافی جی هوپ J-Hope جونگ هو سوک Jung Ho Seok یک خواننده کره ای است که با نام استیج جی هوپ J-Hope شناخته می شود. او عضو کمپانی بیگ هیت Big Hit و گروه بی تی اس BTS است. در سال ۲۰۱۸ با Hope World سولو دبیوت کرده است و در ادامه با همکاری با …

این نوشته جی هوپ | بیوگرافی J-Hope از گروه بی تی اس BTS به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/20/%d8%ac%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%be-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-j-hope-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 10
وی | بیوگرافی V از گروه بی تی اس BTS به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/19/%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-v-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/19/%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-v-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Tue, 19 May 2020 15:35:07 +0000 https://majaletime.com/?p=36519 بیوگرافی وی V کیم تهیونگ Kim Tae Hyung که با اسم استیج وی V شناحته می شود. خواننده و مدل کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی بیگ هیت Big Hit و عضو گروه بی تی اس BTS است. وی به عنوان یکی از اعضای گروه بی تی اس همیشه درخشان بوده …

این نوشته وی | بیوگرافی V از گروه بی تی اس BTS به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/19/%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-v-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
شوگا | بیوگرافی Suga از بی تی اس BTS به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/19/36393-autosave-v1/ https://majaletime.com/2020/05/19/36393-autosave-v1/#comments Mon, 18 May 2020 20:39:23 +0000 https://majaletime.com/?p=36393 بیوگرافی شوگا Suga مین یونگی که با اسم استیج شوگا Suga شناخته می شود. یک خواننده کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی بیگ هیت و در گروه بی تی اس BTS مشغول به فعالیت است. شوگا یک خواننده و آهنگساز و ترانه سرای کره ای است. تا به حال تعداد بسیار …

این نوشته شوگا | بیوگرافی Suga از بی تی اس BTS به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/19/36393-autosave-v1/feed/ 3
جین | بیوگرافی Jin از گروه بی تی اس BTS به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/17/%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/17/%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 17 May 2020 16:20:58 +0000 https://majaletime.com/?p=36273 بیوگرافی جین Jin کیم سوکجین Kim Seok Jin که با اسم استیج جین شناخته می شود. تحت نظر کمپانی بیگ هیت Big Hitعضو گروه کی پاپ بی تی اس BTS است. او ویژوال و یکی از وکالیست های گروه است. او بزرگترین عضو گروه است و هیونگ دیگر اعضاست. اطلاعات پروفایل نام استیج: جین Jin …

این نوشته جین | بیوگرافی Jin از گروه بی تی اس BTS به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/17/%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
عار ام | بیوگرافی RM از گروه بی تی اس BTS به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/16/%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-rm-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/16/%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-rm-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sat, 16 May 2020 19:23:14 +0000 https://majaletime.com/?p=36170 بیوگرافی عار ام RM از گروه BTS کیم نامچون Kim Nam Joon که بیشتر به اسم استیج عار ام RM یا رپ مانستر Rap Monster معروف است. یک خواننده کره ای است که در گروه بی تی اس BTS مشغول به فعالبیت است. او لیدر و رپر اصلی گروه است. نامچون یکی از باهوش ترین …

این نوشته عار ام | بیوگرافی RM از گروه بی تی اس BTS به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/16/%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-rm-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 4
گلوریا هاردی ” بازیگر فرانسوی مقیم ایران ” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/05/15/%da%af%d9%84%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/15/%da%af%d9%84%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 15 May 2020 17:44:08 +0000 https://majaletime.com/?p=35488 گلوریا هاردی بازیگر ایرانی، متولد کشور فرانسه میباشد مادر گلوریا هاردی اهل شیراز و پدر این بازیگر اهل کشور فرانسه میباشد رشته اصلی گلوریا موسیقی است ولی به دلیل علاقه به بازیگری ادامه فعالیتش را در بازیگری پیمود

این نوشته گلوریا هاردی ” بازیگر فرانسوی مقیم ایران ” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/15/%da%af%d9%84%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جانگ کوک | بیوگرافی jungkook از گروه بی تی اس BTS به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/14/%d8%ac%d8%a7%d9%86%da%af-%da%a9%d9%88%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jungkook-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/14/%d8%ac%d8%a7%d9%86%da%af-%da%a9%d9%88%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jungkook-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 14 May 2020 18:37:27 +0000 https://majaletime.com/?p=36005 بیوگرافی جانگ کوک Jungkook جانگ کوک Jungkook خواننده و مدل کره ای است. او تحت نظارت کمپانی بیگ هیت Big Hit Entertainment و در گروه بی تی اس BTS کشغول به فعالیت است. او کوچکترین عضو این گروه است و در کی پاپ به گلدن مکنه یا مکنه طلایی معروف است. اهال کی پاپ به …

این نوشته جانگ کوک | بیوگرافی jungkook از گروه بی تی اس BTS به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/14/%d8%ac%d8%a7%d9%86%da%af-%da%a9%d9%88%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jungkook-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
راکت پانچ | بیوگرافی گروه Rocket Punch به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/13/%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-rocket-punch-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/13/%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-rocket-punch-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 13 May 2020 17:50:04 +0000 https://majaletime.com/?p=35200 بیوگرافی گروه Rocket Punch راکت پانچ Rocket Punch 로켓펀치 یک گروه دختر کی پاپ است. این گروه تحت نظر کمپانی Woollim Entertainment تشکیل شده است و دارای ۶ عضو است. اعضای آن یوری Juri، یونهی Yeonhee، سویون Suyun، یونکیونگ Yunhyoung، سوهی Sohee و داهیون Dahyun است. آن ها در ۷ آگوست ۲۰۱۹ با آهنگ BIM BAM …

این نوشته راکت پانچ | بیوگرافی گروه Rocket Punch به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/13/%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-rocket-punch-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
کتایون ریاحی ” نقش زلیخا در سریال یوزارسیف ” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/05/12/%da%a9%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b2%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%db%8c%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%81-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/12/%da%a9%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b2%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%db%8c%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%81-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 12 May 2020 13:44:36 +0000 https://majaletime.com/?p=35607 کتایون ریاحی بازیگر سینما و تلویزیون ایران از سال 1365در عرصه بازیگری مشغول به فعالیت میباشد این چهره مطرح علاوه بر بازیگری در عرصه تهیه کنندگی و نویسندگی نیز فعالیت داشته است

این نوشته کتایون ریاحی ” نقش زلیخا در سریال یوزارسیف ” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/12/%da%a9%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b2%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%db%8c%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%81-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
یوری | بیوگرافی Juri از گروه راکت پانچ Rocket Punch https://majaletime.com/2020/05/11/%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-juri-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/ https://majaletime.com/2020/05/11/%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-juri-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/#respond Mon, 11 May 2020 10:46:35 +0000 https://majaletime.com/?p=35206 بیوگرافی یوری Juri یوری Takahashi Juri یک خواننده ژاپنی است. او سال ها در گروه ژاپنی AKB48 حضور داشت. در حال حاضر عضو گروه کی پاپ دختر راکت پانچ Rocket Punch است. اطلاعات پروفایل نام استیج: یوری Juri じゅり 쥬리 نام اصلی: Takahashi Juri (高橋朱里) たかはし じゅり نام کره ای: Takahasi Jyu Li 타카하시 쥬리 …

این نوشته یوری | بیوگرافی Juri از گروه راکت پانچ Rocket Punch برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/11/%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-juri-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/feed/ 0
چارلی چاپلین ” ستاره سینمای صامت هالیوود ” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/05/10/%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%84%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/10/%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%84%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 10 May 2020 18:43:53 +0000 https://majaletime.com/?p=35614 چارلی چاپلین sir charles spencer chaplinستاره درخشان هالیود متولد 16آوریل سال1889میباشد چارلی چاپلین ستاره درخشان دوره صامت هالیوود در 25دسامبر سال1997 در سن88سالگی دار فانی را وداع گفت

این نوشته چارلی چاپلین ” ستاره سینمای صامت هالیوود ” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/10/%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%84%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سویون | بیوگرافی Suyun از گروه راکت پانچ Rocket Punch https://majaletime.com/2020/05/10/%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-suyun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/ https://majaletime.com/2020/05/10/%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-suyun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/#respond Sun, 10 May 2020 13:30:50 +0000 https://majaletime.com/?p=35208 بیوگرافی سویون Suyun سویون Suyun 수윤 خواننده کره ای است. او در حال حاضر تحت نظارت کمپانی Woolim Entertainment و در گروه راکت پارنچ Rocket Punch مشغول به فعالیت است. در سال ۲۰۱۸ در مسابقه Produce 48 شرکت کرد و در نهایت رتبه ۴۷ را کسب کرد و حذف شد و نتوانست به همراه گروه …

این نوشته سویون | بیوگرافی Suyun از گروه راکت پانچ Rocket Punch برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/10/%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-suyun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/feed/ 0
یونکیونگ | بیوگرافی Yunkyoung از گروه راکت پانچ Rocket Punch https://majaletime.com/2020/05/09/%db%8c%d9%88%d9%86%da%a9%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yunkyoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/ https://majaletime.com/2020/05/09/%db%8c%d9%88%d9%86%da%a9%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yunkyoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/#respond Sat, 09 May 2020 10:59:55 +0000 https://majaletime.com/?p=35210 بیوگرافی یونکیونگ Yunkyoung یونکیونگ Yunkyoung 윤경 یک خواننده کره ای است. او در حال حاضر تحت نظارت کمپانی Woolim Entertainment عضو گروه کی پاپ دختر راکت پارنچ Rocket Punch است. او در تاریخ ۲۸ جولای ۲۰۱۹ برای طرفداران رونمایی شد. اطلاعات پروفایل نام استیج: یونکیونگ Yunkyoung 윤경 نام اصلی: Seo Yun Kyoung 서윤경 تاریخ تولد: …

این نوشته یونکیونگ | بیوگرافی Yunkyoung از گروه راکت پانچ Rocket Punch برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/09/%db%8c%d9%88%d9%86%da%a9%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yunkyoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/feed/ 0
فرامرز قریبیان |از بیوگرافی تا پرسش خروج فرامرز قریبیان از بازیگری ؟ https://majaletime.com/2020/05/08/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%9f/ https://majaletime.com/2020/05/08/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%9f/#comments Fri, 08 May 2020 17:36:39 +0000 https://majaletime.com/?p=35482 فرامرز قریبیان بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون ایرانی متولد27آبان سال1320 در خیابان ری تهران میباشد این بازیگر علاوه بر فعالیت بازیگری به کارگردانی چند اثر نیز پرداخته است

این نوشته فرامرز قریبیان |از بیوگرافی تا پرسش خروج فرامرز قریبیان از بازیگری ؟ برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/08/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%9f/feed/ 1
سوهی | بیوگرافی Sohee از گروه راکت پانچ Rocket Punch https://majaletime.com/2020/05/08/%d8%b3%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sohee-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/ https://majaletime.com/2020/05/08/%d8%b3%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sohee-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/#comments Fri, 08 May 2020 12:29:31 +0000 https://majaletime.com/?p=35212 بیوگرافی سوهی Sohee سوهی Sohee 소희 یک خواننده کره ای است. او در حال حاضر تحت نظارت کمپانی Woolim Entertainment و عضو گروه کی پاپ دختر راکت پانچ Rocket Punch است. او در سال ۲۰۱۸ در برنامه Produce 48 شرکت کرد و در نهایت با کسب رتبه ۴۳ به کار خود پایان داد و حذف …

این نوشته سوهی | بیوگرافی Sohee از گروه راکت پانچ Rocket Punch برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/08/%d8%b3%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sohee-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/feed/ 2
جانی دپ ” پولساز ترین ستاره هالیوود ” ایفاگر شخصیت های دوست دار تنهایی https://majaletime.com/2020/05/08/%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%be-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/ https://majaletime.com/2020/05/08/%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%be-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/#respond Thu, 07 May 2020 21:43:56 +0000 https://majaletime.com/?p=35612 جانی دپ johnny depp christopherبازیگر سرشناس هالیوود نام کاملش در شناسنامه جان کریستوفر دپ دوم میباشد جانی دپ متولد 9ژوین سال1963 در اوونزبروو. کنتاکی.آمریکا میباشد

این نوشته جانی دپ ” پولساز ترین ستاره هالیوود ” ایفاگر شخصیت های دوست دار تنهایی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/08/%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%be-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/ 0
داهیون | بیوگرافی Dahyun از گروه راکت پانچ Rocket Punch https://majaletime.com/2020/05/07/%d8%af%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dahyun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/ https://majaletime.com/2020/05/07/%d8%af%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dahyun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/#respond Thu, 07 May 2020 12:10:19 +0000 https://majaletime.com/?p=35214 بیوگرافی داهیون Dahyun داهیون Dahyun 다현 یک خواننده کره ای است. او در حال حاضر تحت نظارت کمپانی Woolim Entertainment و عضو گروه کی پاپ دختر راکت پانچ Rocket Punch است. در ۲۴ جولای ۲۰۱۹ توسط کمپانی به عنوان یکی از اعضای گروه راکت پانچ از او رونمایی شد. اطلاعات پروفایل نام استیج: داهیون Dahyun …

این نوشته داهیون | بیوگرافی Dahyun از گروه راکت پانچ Rocket Punch برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/07/%d8%af%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dahyun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/feed/ 0
یونهی | بیوگرافی Yeonhee از گروه راکت پانچ Rocket Punch https://majaletime.com/2020/05/06/%db%8c%d9%88%d9%86%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeonhee-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/ https://majaletime.com/2020/05/06/%db%8c%d9%88%d9%86%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeonhee-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/#respond Wed, 06 May 2020 10:17:33 +0000 https://majaletime.com/?p=35204 بیوگرافی یونهی Yeonhee یونهی Yeonhee 연희 خواننده کره ای تحت نظارت کمپانی Woolim Entertainment و عضو گروه راکت پانچ Rocket Punch استو او لیدر این گروه است. در تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۱۹ با یک ویدئو از یونهی به عنوان یکی از اعاضی این گروه رونمایی شد. اطلاعات پروفایل نام استیج: یونهی Yeonhee 연희 نام اصلی: …

این نوشته یونهی | بیوگرافی Yeonhee از گروه راکت پانچ Rocket Punch برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/06/%db%8c%d9%88%d9%86%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeonhee-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-rocket-punch/feed/ 0
دانلود آلبوم MAP OF THE SOUL: 7 از BTS https://majaletime.com/2020/05/05/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85-map-of-the-soul-7-%d8%a7%d8%b2-bts/ https://majaletime.com/2020/05/05/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85-map-of-the-soul-7-%d8%a7%d8%b2-bts/#respond Tue, 05 May 2020 10:55:17 +0000 https://majaletime.com/?p=35600 در این پست آلبوم MAP OF THE SOUL: 7 از گروه بی تی اس BTS را برای دانلود قرار داده ایم. امیدوارم از دانلود و گوش دادن به آهنگ‌های این آلبوم لذت ببرید. این آلبوم اولین آلبوم منتشر شده از گروه BTS در سال ۲۰۲۰ است. آیدی اینستاگرام بی تی اس BTS :  bts.bighitofficial@ همچنین …

این نوشته دانلود آلبوم MAP OF THE SOUL: 7 از BTS برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/05/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85-map-of-the-soul-7-%d8%a7%d8%b2-bts/feed/ 0
حسن ریوندی ” طلایه دار برگزاری کنسرت خنده در ایران ” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/05/04/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%b3%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/04/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%b3%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 04 May 2020 15:30:04 +0000 https://majaletime.com/?p=35468 حسن ریوندی استندآپ کمدین مطرح ایرانی متولد یکمین روز فروردین سال1355در شهر سبزوار میباشد حسن ریوندی لیسانس رشته تربیت بدنی از دانشگاه حکیم سبزوار است

این نوشته حسن ریوندی ” طلایه دار برگزاری کنسرت خنده در ایران ” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/04/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%b3%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
ای یو | بیوگرافی E:U از گروه اورگلو Everglow به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/04/%d8%a7%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-eu-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/04/%d8%a7%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-eu-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 04 May 2020 10:11:08 +0000 https://majaletime.com/?p=34057 بیوگرافی ای یو E:U ای یو E:U 이유 یک خواننده کره ای است. او در حال حاضر تخت نظر کمپانی Yuehua Entertainment در گروه کی پاپ دختر اورگلو EVERGLOW مشغول به فعالیت است. ای یو لیدر گروه است. او در سال ۲۰۱۷ در مجموعه تلویزیونی Yuehua Girls به عموم مردم معرفی شد. در این برنامه …

این نوشته ای یو | بیوگرافی E:U از گروه اورگلو Everglow به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/04/%d8%a7%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-eu-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
ایرن | بیوگرافی Yiren از گروه اورگلو Everglow به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/03/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yiren-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/03/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yiren-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 03 May 2020 12:19:25 +0000 https://majaletime.com/?p=34067 بیوگرافی ایرن Yiren ایرن Yiren 이런 یک خواننده چینی است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی Yue Hua Entertainment در گروه کی پاپ دختر اورگلو EVERGLOW مشغول فعالیت است. در سال ۲۰۱۸ در مسابقه Produce 48 شرکت کرد. سرانجام با کسب رتبه ۲۸ در این مسابقه به کار خود پایان داد و نتوانست همراه …

این نوشته ایرن | بیوگرافی Yiren از گروه اورگلو Everglow به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/03/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yiren-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
آیشا | بیوگرافی Aisha از گروه اورگلو Everglow به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/02/%d8%a2%db%8c%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-aisha-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/02/%d8%a2%db%8c%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-aisha-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 02 May 2020 19:23:20 +0000 https://majaletime.com/?p=34065 بیوگرافی آیشا Aisha آیشا Aisha 아샤 یک خواننده کره ای است. او که تحت نظر کمپانی Yue Hua Entertainment و در گروه کیپاپ دختر اورگلو EVERGLOW مشغول به فعالیت است. او در تاریخ ۱۸ مارچ ۲۰۱۹ با این گروه دبیوت کرد. اطلاعات پروفایل نام استیج: آیشا Aisha 아샤 نام اصلی: هو یوریم Heo Yoorim 허유림 …

این نوشته آیشا | بیوگرافی Aisha از گروه اورگلو Everglow به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/02/%d8%a2%db%8c%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-aisha-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
علی اوجی تهیه کننده با اعتبار و خوش ذوق عرصه موسیقی | بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/05/02/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%ac%db%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%b0%d9%88%d9%82-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/02/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%ac%db%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%b0%d9%88%d9%82-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 01 May 2020 21:08:43 +0000 https://majaletime.com/?p=35475 علی اوجی بازیگر، نویسنده، کارگردان، تهیه کننده موسیقی و استند آپ کمدین ایرانی متولد هفدهمین روز اسفند سال1362در پایتخت میباشد

این نوشته علی اوجی تهیه کننده با اعتبار و خوش ذوق عرصه موسیقی | بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/02/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%ac%db%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%b0%d9%88%d9%82-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
اندا | بیوگرافی Onda از گروه اورگلو Everglow به همراه عکس https://majaletime.com/2020/05/01/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-onda-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/05/01/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-onda-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Fri, 01 May 2020 13:49:53 +0000 https://majaletime.com/?p=34063 بیوگرافی اندا Onda اندا  Onda 온다 یک خواننده کره ای است. او در حال حاضر تحت نظر کمپانی Yue Hua Entertainment و در گروه کی پاپ دختر اورگلو EVERGLOW مشغول فعالیت است. در سال ۲۰۱۷ در مسابقه Idol School از Mnet شرکت کرد. او در این مسابقه با کسب رتبه چهلم از این مسابقه حذف …

این نوشته اندا | بیوگرافی Onda از گروه اورگلو Everglow به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/05/01/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-onda-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
میا | بیوگرافی Mia از گروه اورگلو Everglow به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/30/%d9%85%db%8c%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mia-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/30/%d9%85%db%8c%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mia-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 30 Apr 2020 14:22:27 +0000 https://majaletime.com/?p=34061 بیوگرافی میا Mia میا Mia 미아 یک خواننده کره ای است. او که تحت نظر کمپانی Yue Hua Entertainment و در گروه کیپاپ دختر اورگلو EVERGLOW مشغول به فعالیت است. او در تاریخ ۱۸ مارچ ۲۰۱۹ با این گروه دبیوت کرد. اطلاعات پروفایل نام استیج: میا Mia 미아 نام اصلی: هان اونجی Han Eunji 한은지 …

این نوشته میا | بیوگرافی Mia از گروه اورگلو Everglow به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/30/%d9%85%db%8c%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mia-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
اکبر عبدی ” اوج بازیگری در نقش های مرد و زن” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/04/29/%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/29/%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 29 Apr 2020 15:09:44 +0000 https://majaletime.com/?p=35478 اکبر عبدی بازیگر باسابقه عرصه کمدی در چهار شهریور سال1339در شهر تهران چشم به جهان گشود عبدی هنرجوی مدرسه هنر و ادبیات صداو سیما بوده

این نوشته اکبر عبدی ” اوج بازیگری در نقش های مرد و زن” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/29/%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
شیهیون | بیوگرافی Sihyeon از گروه اورگلو Everglow به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/29/%d8%b4%db%8c%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sihyeon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/29/%d8%b4%db%8c%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sihyeon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 29 Apr 2020 14:21:57 +0000 https://majaletime.com/?p=34059 بیوگرافی شیهیون Sihyeon شیهیون Sihyeon 시현 خواننده کره ای تحت نظر کمپانی Yue Hua Entertainment است. او عضو گروه کی پاپ دختر اولگلو EVERGLOW است. در سال ۲۰۱۶ در اولین فصل مسابقه و قابت Mnet به نام Produce 101 شرکت کرد. در این مسابقه او به عنوان کسی که هیچ سابقه کارآموزی در هیچ کمپانی …

این نوشته شیهیون | بیوگرافی Sihyeon از گروه اورگلو Everglow به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/29/%d8%b4%db%8c%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sihyeon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84%d9%88-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
فرامیس ۹ | بیوگرافی گروه Fromis_9 به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/28/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/28/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 28 Apr 2020 10:33:56 +0000 https://majaletime.com/?p=34456 بیوگرافی گروه فرامیس ۹ fromis_9 گروه فرامیس ۹ fromis_9 프로미스 یک گروه دخترانه کی پاپ است. نام گروه آن ها مخفف From Idol School هست. همچنین این اسم با تلفظ کره ای کلمه انگلیسی Promise هم تلفظ هست که به معنی امید و آینده روشن میباشد. این گروه ۹ عضو دارد که این اعضا سروم …

این نوشته فرامیس ۹ | بیوگرافی گروه Fromis_9 به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/28/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
پوریا پورسرخ “از دکترای فیزیولوژی گیاهی تا وسوسه پرده نقره ایی” بیوگرافی https://majaletime.com/2020/04/27/%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/ https://majaletime.com/2020/04/27/%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/#respond Mon, 27 Apr 2020 13:50:12 +0000 https://majaletime.com/?p=35485 پوریا پورسرخ بازیگر سینما،تلویزیون ایرانی زاده 4تیر سال1354در شهر تهران میباشد مدرک تحصیلی این بازیگر دکترای فیزیولوژی گیاهی است

این نوشته پوریا پورسرخ “از دکترای فیزیولوژی گیاهی تا وسوسه پرده نقره ایی” بیوگرافی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/27/%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/feed/ 0
سروم | بیوگرافی Saerom از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/27/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-saerom-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/27/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-saerom-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 27 Apr 2020 11:08:57 +0000 https://majaletime.com/?p=34459 بیوگرافی سروم Saerom لی سروم Lee Sae-rom مدل، بازیگر و خواننده کره ای است او لیدر گروه دختر کی پاپ فرامیس ۹ Fromis_9 است. گروه فرامیس ۹ در جریان مسابقه تلویزیونی Idol School از Mnet تشکیل شد به این صورت که ۹ نفر اول این مسابقه در این گروه دبیوت کردند که سروم در این …

این نوشته سروم | بیوگرافی Saerom از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/27/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-saerom-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
هایونگ | بیوگرافی Hayoung از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/26/%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hayoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/26/%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hayoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 26 Apr 2020 15:24:32 +0000 https://majaletime.com/?p=34461 بیوگرافی هایونگ Hayoung سونگ هایونگ Song Ha-young 송하영 آهنگساز، رقصنده و خواننده کره ای است اوعضو گروه دختر کی پاپ فرامیس ۹ Fromis_9 است. گروه فرامیس ۹ در جریان مسابقه تلویزیونی Idol School از Mnet تشکیل شد به این صورت که ۹ نفر اول این مسابقه در این گروه دبیوت کردند که هایونگ در این مسابقه نفر …

این نوشته هایونگ | بیوگرافی Hayoung از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/26/%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hayoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جکی چان “ستاره درخشان هنرهای رزمی _اکشن هالیوود” بیوگرافی + عکس Jackie Chan https://majaletime.com/2020/04/26/%d8%ac%da%a9%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c-_%d8%a7%da%a9%d8%b4%d9%86-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-jackie-chan/ https://majaletime.com/2020/04/26/%d8%ac%da%a9%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c-_%d8%a7%da%a9%d8%b4%d9%86-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-jackie-chan/#respond Sun, 26 Apr 2020 13:00:41 +0000 https://majaletime.com/?p=35470 جکی چان ستاره درخشان هالیوود متولد 7آوریل سال 1954 در هنگ کنگ میباشد رشته هایی که جکی چان به صورت حرفه ایی در آنها ورزش میکند :هاپکیدو ووشو میباشند

این نوشته جکی چان “ستاره درخشان هنرهای رزمی _اکشن هالیوود” بیوگرافی + عکس Jackie Chan برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/26/%d8%ac%da%a9%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c-_%d8%a7%da%a9%d8%b4%d9%86-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-jackie-chan/feed/ 0
گیوری | بیوگرافی Gyuri از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/25/%da%af%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-gyuri-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/25/%da%af%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-gyuri-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 25 Apr 2020 11:39:22 +0000 https://majaletime.com/?p=34463 بیوگرافی گیوری Gyuri گیوری Gyuri 규리 بازیگر و خواننده کره ای است اوعضو گروه دختر کی پاپ فرامیس ۹ Fromis_9 است. گروه فرامیس ۹ در جریان مسابقه تلویزیونی Idol School از Mnet تشکیل شد به این صورت که ۹ نفر اول این مسابقه در این گروه دبیوت کردند که گیوری در این مسابقه نفر نهم …

این نوشته گیوری | بیوگرافی Gyuri از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/25/%da%af%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-gyuri-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جیهون | بیوگرافی Jiheon از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/24/%d8%ac%db%8c%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jiheon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/24/%d8%ac%db%8c%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jiheon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Fri, 24 Apr 2020 11:07:23 +0000 https://majaletime.com/?p=34475 بیوگرافی جیهون Jiheon بک جیهون Baek Ji-heon 백지헌 رقصنده و خواننده کره ای است او عضو گروه دختر کی پاپ فرامیس ۹ Fromis_9 است. گروه فرامیس ۹ در جریان مسابقه تلویزیونی Idol School از Mnet تشکیل شد به این صورت که ۹ نفر اول این مسابقه در این گروه دبیوت کردند که سروم در این مسابقه …

این نوشته جیهون | بیوگرافی Jiheon از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/24/%d8%ac%db%8c%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jiheon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 2
هادی کاظمی ” کمدین برتر فیلم های مهران مدیری ” بیوگرافی +عکس https://majaletime.com/2020/04/24/%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/24/%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 23 Apr 2020 19:51:22 +0000 https://majaletime.com/?p=35449 هادی کاظمی کمدین درخشان و مطرح سینما و تلویزیون ایران متولد 13آبان سال 1355 در شهر تهران میباشد شروع فعالیت بازیگری این کمدین به سال 1375بازمی گردد

این نوشته هادی کاظمی ” کمدین برتر فیلم های مهران مدیری ” بیوگرافی +عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/24/%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
ناکیونگ | بیوگرافی Nagyung از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/23/%d9%86%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-nagyung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/23/%d9%86%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-nagyung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 23 Apr 2020 11:19:12 +0000 https://majaletime.com/?p=34473 بیوگرافی ناکیونگ Nagyung لی ناکیونگ Lee Na-gyung 이나경 مدل، بازیگر و خواننده کره ای است او عضو گروه دختر کی پاپ فرامیس ۹ Fromis_9 است. گروه فرامیس ۹ در جریان مسابقه تلویزیونی Idol School از Mnet تشکیل شد به این صورت که ۹ نفر اول این مسابقه در این گروه دبیوت کردند که سروم در این …

این نوشته ناکیونگ | بیوگرافی Nagyung از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/23/%d9%86%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-nagyung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سلن سویدر بازیگر ترکیه ای | ستاره سینمای ترکیه | بیوگرافی + عکس Selen Soyder https://majaletime.com/2020/04/22/%d8%b3%d9%84%d9%86-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-selen-soyder/ https://majaletime.com/2020/04/22/%d8%b3%d9%84%d9%86-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-selen-soyder/#respond Wed, 22 Apr 2020 18:15:30 +0000 https://majaletime.com/?p=35437 سلن سویدر یکی از محبوب ترین، زیباترین و معروف ترین بازیگران ترک زبان کشور ترکیه می باشد. البته باید گفت که علاوه بر ترکیه این بازیگران زیبای ترک زبان در بین ایرانیان نیز بسیار محبوب و شناخته شده است. او در 26 دسامبر سال 1986 در ازمیر ترکیه به دنیا آمده است

این نوشته سلن سویدر بازیگر ترکیه ای | ستاره سینمای ترکیه | بیوگرافی + عکس Selen Soyder برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/22/%d8%b3%d9%84%d9%86-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-selen-soyder/feed/ 0
چه یونگ | بیوگرافی Chaeyoung از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/22/%da%86%d9%87-%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chaeyoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/22/%da%86%d9%87-%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chaeyoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 22 Apr 2020 13:01:23 +0000 https://majaletime.com/?p=34471 بیوگرافی چه یونگ Chaeyoung لی چه یونگ Lee Chae-young 이채영 مدل، بازیگر و خواننده کره ای است او عضو گروه دختر کی پاپ فرامیس ۹ Fromis_9 است. گروه فرامیس ۹ در جریان مسابقه تلویزیونی Idol School از Mnet تشکیل شد به این صورت که ۹ نفر اول این مسابقه در این گروه دبیوت کردند که سروم …

این نوشته چه یونگ | بیوگرافی Chaeyoung از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/22/%da%86%d9%87-%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chaeyoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سویون | بیوگرافی Soyeon از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/21/%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-soyeon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/21/%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-soyeon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 21 Apr 2020 11:30:02 +0000 https://majaletime.com/?p=34469 بیوگرافی سویون Soyeon لی سویون Lee Seo-yeon 이서연 مدل، رقصنده و خواننده کره ای است او عضو گروه دختر کی پاپ فرامیس ۹ Fromis_9 است. گروه فرامیس ۹ در جریان مسابقه تلویزیونی Idol School از Mnet تشکیل شد به این صورت که ۹ نفر اول این مسابقه در این گروه دبیوت کردند که سروم در این …

این نوشته سویون | بیوگرافی Soyeon از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/21/%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-soyeon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
زیبا کرمعلی بازیگر جوان سینما |بیوگرافی + گالری عکس ziba karamali https://majaletime.com/2020/04/20/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-ziba-karamali/ https://majaletime.com/2020/04/20/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-ziba-karamali/#comments Mon, 20 Apr 2020 19:03:05 +0000 https://majaletime.com/?p=35408 زیبا کرمعلی در آذر ماه سال 1375 بدنیا آمده. او در شهر کرج متولد شده است او همراه با خانواده 4 نفری خود در این شهر زندگی می کند او یک برادر کوچکتر از خودش دارد و نام برادر او نیما ست. همواره از مادر خود تعریف می کند و او را بسیار دوست دارد مادر او نیز جوان است و به کفته خودش متولد دهی پنجاه است. جالب است بدانید وی بسیار شبیه به زیبا کرمعلی ست در حدی که اگر کسی وی را نشناسد فکر میکند که وی خواهر زیبا کرمعلی ست.

این نوشته زیبا کرمعلی بازیگر جوان سینما |بیوگرافی + گالری عکس ziba karamali برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/20/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-ziba-karamali/feed/ 3
جیسون | بیوگرافی Jisun از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/20/%d8%ac%db%8c%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jisun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/20/%d8%ac%db%8c%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jisun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 20 Apr 2020 09:24:29 +0000 https://majaletime.com/?p=34467 بیوگرافی جیسون Jisun نو جیسون  Roh Ji-sun 노지선 مدل و خواننده کره ای است اوعضو گروه دختر کی پاپ فرامیس ۹ Fromis_9 است. گروه فرامیس ۹ در جریان مسابقه تلویزیونی Idol School از Mnet تشکیل شد به این صورت که ۹ نفر اول این مسابقه در این گروه دبیوت کردند که گیوری در این مسابقه نفر …

این نوشته جیسون | بیوگرافی Jisun از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/20/%d8%ac%db%8c%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jisun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
کامران تفتی ” ستاره نقش های برون ریز عصبی ” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/04/19/%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/19/%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 19 Apr 2020 14:02:05 +0000 https://majaletime.com/?p=35158 کامران تفتی بازیگر توانای ایرانی زاده 19فروردین سال 1358در شهر تهران میباشد

این نوشته کامران تفتی ” ستاره نقش های برون ریز عصبی ” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/19/%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جیون | بیوگرافی Jiwon از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/19/%d8%ac%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jiwon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/19/%d8%ac%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jiwon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 19 Apr 2020 11:50:52 +0000 https://majaletime.com/?p=34465 بیوگرافی جیون Jiwon جیون Jiwon 지원 خواننده کره ای است اوعضو گروه دختر کی پاپ فرامیس ۹ Fromis_9 است. گروه فرامیس ۹ در جریان مسابقه تلویزیونی Idol School از Mnet تشکیل شد به این صورت که ۹ نفر اول این مسابقه در این گروه دبیوت کردند که گیوری در این مسابقه نفر ششم شد. اطلاعات …

این نوشته جیون | بیوگرافی Jiwon از گروه فرامیس ۹ Fromis_9 به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/19/%d8%ac%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jiwon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-9-fromis_9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
یری | بیوگرافی Yeri از گروه رد ولوت Red Velvet به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/18/%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeri-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%88%d8%aa-red-velvet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/18/%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeri-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%88%d8%aa-red-velvet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 18 Apr 2020 13:05:51 +0000 https://majaletime.com/?p=34051 بیوگرافی یری Yeri یری Yeri متولد ۵ مارس ۱۹۹۹ است، او در سئول کره ی جنوبی متولد شد. ۳ خواهر کوچکتر از خود دارد و بزرگترین فرزند است. یری دیرتر از بقیه ی اعضا به گروه ردولوت Red Velvet پیوست، او در سال ۲۰۱۵ با موزیک ویدیوی IceCreamCake به مردم معرفی شد که کاملا برای …

این نوشته یری | بیوگرافی Yeri از گروه رد ولوت Red Velvet به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/18/%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeri-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%88%d8%aa-red-velvet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
آیو | بیوگرافی IU خواننده کره ای به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/17/%d8%a2%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-iu-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/17/%d8%a2%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-iu-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 17 Apr 2020 11:42:09 +0000 https://majaletime.com/?p=35039 بیوگرافی آیو .یک خواننده سولو و بازیگر اهل کره جنوبی است IU (아이유) آیو او در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸ تحت کمپانی Kakao M ) LEON Entertainment سابق ) دبیو کرد . در ششم ژانویه ۲۰۲۰ ، اعلام شد IU هیچ قراردادی با EDAM Entertainment امضاء نکرده است . اطلاعات پروفایل نام فندوم آیو : Uaena …

این نوشته آیو | بیوگرافی IU خواننده کره ای به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/17/%d8%a2%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-iu-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
وندی | بیوگرافی Wendy از گروه ردولوت Red Velvet به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/16/%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-wendy-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%84%d9%88%d8%aa-red-velvet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/16/%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-wendy-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%84%d9%88%d8%aa-red-velvet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 16 Apr 2020 15:56:19 +0000 https://majaletime.com/?p=31113 بیوگرافی وندی Wendy وندی Wendy متولد ۲۱ فوریه ۱۹۹۴ در سئول کره ی جنوبی در یک خانواده ۴ نفره به دنیا آمد، یک خواهر بزرگتر دارد و خود کوچکترین عضو خانواده است. هنگامی که کلاس پنجم دبستان بود، همراه با خانواده به کانادا مهاجرت کرد و بعد از گذشت سالها، به تنهایی به کره بازگشت …

این نوشته وندی | بیوگرافی Wendy از گروه ردولوت Red Velvet به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/16/%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-wendy-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%84%d9%88%d8%aa-red-velvet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
بارسلونا اسپانیا | کاتالانی های دوست داشتنی FC Barcelona https://majaletime.com/2020/04/16/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86%db%8c-fc-barcelona/ https://majaletime.com/2020/04/16/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86%db%8c-fc-barcelona/#respond Thu, 16 Apr 2020 14:42:20 +0000 https://majaletime.com/?p=35153 بدون شک پر افتخارترین و محبوب ترین تیم در ایران و همینطور در جهان باشگاه بارسلونا اسپانیا است که به دلیل بازی های بسیار خوبی که انجام داده توانسته ده ها افتخار را برای اسپانیا و طرفداران باشگاه به ارمغان آورد. طرفداران باشگاه بارسلونا اسپانیا لقب های فراوانی روی این تیم قرار دادند از جمله: آبی و اناری‌ها ,کاتالانی‌ها, بارسا. در این مقاله سعی خواهیم کرد تا اندکی از تاریخچه باشگاه بارسلونا اسپانیا برای شما بگوییم.

این نوشته بارسلونا اسپانیا | کاتالانی های دوست داشتنی FC Barcelona برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/16/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86%db%8c-fc-barcelona/feed/ 0
سولگی | بیوگرافی Seulgi از گروه ردولوت Red Velvet به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/15/%d8%b3%d9%88%d9%84%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seulgi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%84%d9%88%d8%aa-red-velvet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/15/%d8%b3%d9%88%d9%84%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seulgi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%84%d9%88%d8%aa-red-velvet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 15 Apr 2020 14:07:00 +0000 https://majaletime.com/?p=31107 بیوگرافی سولگی Seulgi سولگی Seulgi که نام اصلی اش (کانگ سولگی) با نام استیجی که دارد یکی است، یکی از خواننده های اصلی و رقصنده ی اصلی گروه ردولوت Red velvet است که سال ۲۰۱۴ با اعضای گروه شروع به کار کرد. سولگی در فبریه سال ۱۹۹۴ در خانواده ای ۴ نفره در گونگی دو …

این نوشته سولگی | بیوگرافی Seulgi از گروه ردولوت Red Velvet به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/15/%d8%b3%d9%88%d9%84%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seulgi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%84%d9%88%d8%aa-red-velvet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
فرهاد اصلانی”عهده دار سخت ترین کارکتر های سینما و تلویزیون ایران”بیوگرافی https://majaletime.com/2020/04/14/%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b9%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/ https://majaletime.com/2020/04/14/%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b9%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/#respond Tue, 14 Apr 2020 17:25:20 +0000 https://majaletime.com/?p=35022 فرهاد اصلانی بازیگر سینما،تئاتر و تلویزیون ایران متولد 18خرداد سال1345در شهر بیجار کردستان میباشد این بازیگر فعالیت بازیگری خود را از سال 1370 آغاز نموده است

این نوشته فرهاد اصلانی”عهده دار سخت ترین کارکتر های سینما و تلویزیون ایران”بیوگرافی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/14/%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b9%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/feed/ 0
جوی | بیوگرافی Joy از گروه رد ولوت Red Velvet به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/14/%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-joy-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%88%d8%aa-red-velvet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/14/%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-joy-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%88%d8%aa-red-velvet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 14 Apr 2020 14:21:34 +0000 https://majaletime.com/?p=34049 بیوگرافی جوی Joy جوی Joy در ۳ سپتامبر ۱۹۹۶ در جزیره ی ججو کره جنوبی به دنیا آمد. سه خواهر کوچکتر دارد و بزرگترین عضو خانواده ی خود است. در سال ۲۰۱۴ در گروه ردولوت Red velvet شروع به کار کرد. جوی خواننده و بازیگر است و تا به حال در دو سریال نقش اصلی …

این نوشته جوی | بیوگرافی Joy از گروه رد ولوت Red Velvet به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/14/%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-joy-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%88%d8%aa-red-velvet-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
لونا | بیوگرافی گروه LOONA به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/13/%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/13/%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Mon, 13 Apr 2020 18:10:49 +0000 https://majaletime.com/?p=32079 بیوگرافی گروه لونا LOONA لونا LOONA یک گروه دختر کره ای است. این گروه تحت نظر کمپانی Blockberry Creative تشکیل شده است. لونا متشکل از ۱۲ عضو است. این دوازده عضو طی یک فرآیند جالب در طی هر ماه یک نفر دبیوت می کرد و به جمع این گروه اضافه میشد. در واقع هر کدام …

این نوشته لونا | بیوگرافی گروه LOONA به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/13/%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
الناز شاکردوست “ستاره درخشان سینمای ایران” بیوگرافی و گالری عکس Elnaz Shakerdoost https://majaletime.com/2020/04/12/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-elnaz-shakerdoost/ https://majaletime.com/2020/04/12/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-elnaz-shakerdoost/#respond Sun, 12 Apr 2020 13:59:49 +0000 https://majaletime.com/?p=33841 الناز شاکردوست بازیگر ایرانی متولد 7تیر سال1363 در پایتخت میباشد شروع فعالیت هنری این بازیگر به سال 1383بازمیگردد مدرک تحصیلی الناز شاکردوست لیسانس تئاتر از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران است

این نوشته الناز شاکردوست “ستاره درخشان سینمای ایران” بیوگرافی و گالری عکس Elnaz Shakerdoost برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/12/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-elnaz-shakerdoost/feed/ 0
جینسول | بیوگرافی Jinsoul از لونا LOONA به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/12/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jinsoul-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/12/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jinsoul-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 12 Apr 2020 13:43:01 +0000 https://majaletime.com/?p=32088 بیوگرافی جینسول جینسول JinSoul 진솔 خواننده کره ای متولد ۱۳ ژوئن ۱۹۹۷ است. او در حال حاضر در گروه کیپاپ لونا LOONA تحت نظر کمپانی BlockBerry Creative مشغول فعالیت است. او که هفتمین عضو رونمایی شده گروه لونا LOONA است در زیر گروه ODD EYE CIRCLE هم حضور دارد. می توان گفت او بهترین رپر گروه …

این نوشته جینسول | بیوگرافی Jinsoul از لونا LOONA به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/12/%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jinsoul-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
کیم لیپ | بیوگرافی Kim Lip از لونا LOONA به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/11/%da%a9%db%8c%d9%85-%d9%84%db%8c%d9%be-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kim-lip-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/11/%da%a9%db%8c%d9%85-%d9%84%db%8c%d9%be-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kim-lip-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 11 Apr 2020 12:05:34 +0000 https://majaletime.com/?p=32090 بیوگرافی کیم لیپ کیم لیپ Kim Lip 김립 خواننده کره ای متولد ۱۰ فوریه ۱۹۹۹ است. او در حال حاضر عضو گروه کی پاپ لونا LOONA تحت نظر کمپانی BlockBerry Creative ممشغول به فعالیت است. او که ششمین عضو رونمایی شده از گروه است در زیرگروه ODD EYE CIRCLE هم حضور دارد. اطلاعات پروفایل نام استیج: …

این نوشته کیم لیپ | بیوگرافی Kim Lip از لونا LOONA به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/11/%da%a9%db%8c%d9%85-%d9%84%db%8c%d9%be-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kim-lip-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
هاسول | بیوگرافی Haseul از گروه لونا LOONA به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/10/%d9%87%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-haseul-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/10/%d9%87%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-haseul-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 10 Apr 2020 14:55:32 +0000 https://majaletime.com/?p=32081 بیوگرافی هاسول هاسول Haseul 하슬 متولد ۱۸ آآگوست ۱۹۹۷ است. او عضو گروه معروف کی پاپ یعنی لونا LOONA تخت نظر کمپانی BlockBerry Creative است. او که لیدر گروه لونا هم هست، در زیرگروه LООПΔ ۱/۳ هم حضور دارد. هاسول که به خاطر صدای خوبش معروف است وکال اصلی لونا هم به حساب می آید …

این نوشته هاسول | بیوگرافی Haseul از گروه لونا LOONA به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/10/%d9%87%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-haseul-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
ایو | بیوگرافی Yves از گروه لونا LOONA به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/09/%d8%a7%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yves-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/09/%d8%a7%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yves-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 09 Apr 2020 15:32:25 +0000 https://majaletime.com/?p=32086 بیوگرافی ایو ایو Yves 이브 خواننده کره ای متولد ۲۴ می ۱۹۹۷ است. او در حال حاضر در گروه کی پاپ لونا LOONA تحت نظر کمپانی BlockBerry Creative در حال فعالیت است. او نهمین عضو رونمایی شده گروه بود. همچنین در زیرگروه Yyxy حضور دارد. او یکی از بهترین رقصنده های گروه است. اطلاعات پروفایل …

این نوشته ایو | بیوگرافی Yves از گروه لونا LOONA به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/09/%d8%a7%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yves-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
زیبا بروفه | بیوگرافی بازیگر سریال مجید دلبندم https://majaletime.com/2020/04/09/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%85/ https://majaletime.com/2020/04/09/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%85/#respond Thu, 09 Apr 2020 13:13:51 +0000 https://majaletime.com/?p=34437 زیبا بروفه متولد سال 1354 در شهر تهران است و در همین شهر سکونت دارد. او در رشته حقوق قضایی تحصیل کرده است. به دلیل علاقه به سینما وارد صنعت فیلم شد و اولین کار خود را در سال 1373 در سریال خانه شلوغ انجام داد وی همواره

این نوشته زیبا بروفه | بیوگرافی بازیگر سریال مجید دلبندم برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/09/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%85/feed/ 0
ویوی | بیوگرافی ViVi از گروه لونا LOONA به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/08/%d9%88%db%8c%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-vivi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/08/%d9%88%db%8c%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-vivi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 08 Apr 2020 11:55:24 +0000 https://majaletime.com/?p=32084 بیوگرافی ویوی ویوی Vivi 비비 متولد ۹ دسامبر ۱۹۹۶ در هنگ کنگ می باشد. او در حال حاضر در گروه کی پاپ لونا LOONA و تحت نظر کمپانی BlockBerry Creative مشغول به فعالیت است. او پنجمین عضو معرفی شده از گروه لونا است. همچنین در زیر گروه LООПΔ ۱/۳ هم حضور دارد. اطلاعات پروفایل نام …

این نوشته ویوی | بیوگرافی ViVi از گروه لونا LOONA به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/08/%d9%88%db%8c%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-vivi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
گوون | بیوگرافی Gowon از لونا LOONA به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/07/%da%af%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-gowon-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/07/%da%af%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-gowon-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 07 Apr 2020 12:56:22 +0000 https://majaletime.com/?p=32098 بیوگرافی گوون گوون Gowon 고원 خواننده کره ای متولد ۱۹ نوامبر۲۰۰۰ است. او در حال حاضر در گروه کی پاپ لونا LOONA تحت نظر کمپانی Blockberry Creative مشغول به فعالیت است. او که یازدهمین عضو معرفی شده در گروه است در زیر گروه Yyxy حضور دارد. گوون شوخ طبع ترین عضو گروه است. اطلاعات پروفایل …

این نوشته گوون | بیوگرافی Gowon از لونا LOONA به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/07/%da%af%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-gowon-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
هیونجین | بیوگرافی Hyunjin از لونا LOONA به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/06/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hyunjin-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/06/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hyunjin-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 06 Apr 2020 18:07:30 +0000 https://majaletime.com/?p=32096 بیوگرافی هیونجین هیونجین Hyunjin 현진 خواننده کره ای متولد ۱۵ نوامبر۲۰۰۰ است. او در حال حاضر در گروه کی پاپ لونا LOONA تحت نظر کمپانی Blockberry Creative مشغول به فعالیت است. او که دومین عضو معرفی شده در گروه است در زیر گروه LООПΔ ۱/۳ حضور دارد. اطلاعات پروفایل نام استیج: هیونجین Hyunjin 현진 نام …

این نوشته هیونجین | بیوگرافی Hyunjin از لونا LOONA به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/06/%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-hyunjin-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
علی صادقی”بازیگر تیپ ساز درخشان دهه۸۰و۹۰″بیوگرافی+عکس https://majaletime.com/2020/04/06/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%db%8c%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%8780%d9%8890%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/06/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%db%8c%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%8780%d9%8890%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 05 Apr 2020 19:47:23 +0000 https://majaletime.com/?p=33956 علی صادقی کمدین برتر ایرانی متولد 14آذر سال1359در شهر تهران میباشد. شروع فعالیت بازیگری این هنرمند در سال1370با سینمایی"بهترین تابستان من" بوده است.

این نوشته علی صادقی”بازیگر تیپ ساز درخشان دهه۸۰و۹۰″بیوگرافی+عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/06/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%db%8c%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%8780%d9%8890%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
چو | بیوگرافی Chuu از گروه لونا LOONA به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/05/%da%86%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chuu-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/05/%da%86%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chuu-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 05 Apr 2020 18:22:02 +0000 https://majaletime.com/?p=32092 بیوگرافی چو چو Chuu 츄 یک خواننده کره ای متولد ۲۰ اکتبر ۱۹۹۹ است. او در حال حاضر در گروه کی پاپ لونا LOONA و تحت نظر کمپانی BlockBerry Creative مشغول است. او که دهمین عضو رونمایی شده از گروه است در زیرگروه Yyxy هم حضور دارد. چو یکی از بهترین خواننده های گروه است …

این نوشته چو | بیوگرافی Chuu از گروه لونا LOONA به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/05/%da%86%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chuu-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
چوری | بیوگرافی Choerry از لونا LOONA به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/04/%da%86%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-choerry-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/04/%da%86%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-choerry-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 04 Apr 2020 14:33:36 +0000 https://majaletime.com/?p=32100 بیوگرافی چوری چوری Choerry  최리 خواننده کره ای متولد ۴ ژوئن ۲۰۰۱ است. او در حال حاضر در گروه کی پاپ لونا LOONA تحت نظر کمپانی Blockberry Creative مشغول به فعالیت است. او که هشتمین عضو معرفی شده در گروه است در زیر گروه Odd Eye Circle حضور دارد. اطلاعات پروفایل نام استیج: چوری Choerry  …

این نوشته چوری | بیوگرافی Choerry از لونا LOONA به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/04/%da%86%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-choerry-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
اولیویا هه | بیوگرافی Olivia Hye از لونا LOONA به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/03/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-olivia-hye-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/03/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-olivia-hye-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 03 Apr 2020 19:05:06 +0000 https://majaletime.com/?p=32102 بیوگرافی اولیویا هه اولیویا هه Olivia Hye خواننده کره ای متولد ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ است. او در حال حاضر در گروه کی پاپ لونا LOONA تحت نظر کمپانی Blockberry Creative مشغول به فعالیت است. او که دوازدهمین عضو معرفی شده در گروه است در زیر گروه Yyxy حضور دارد. اطلاعات پروفایل نام استیج: اولیویا هه …

این نوشته اولیویا هه | بیوگرافی Olivia Hye از لونا LOONA به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/03/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-olivia-hye-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
یوجین | بیوگرافی Yeojin از لونا LOONA به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/02/%db%8c%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-yeojin-%ec%97%ac%ec%a7%84/ https://majaletime.com/2020/04/02/%db%8c%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-yeojin-%ec%97%ac%ec%a7%84/#respond Thu, 02 Apr 2020 14:39:06 +0000 https://majaletime.com/?p=32104 بیوگرافی یوجین یوجین Yeojin 여진 خواننده کره ای متولد ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲ است. او در حال حاضر در گروه کی پاپ لونا LOONA تحت نظر کمپانی Blockberry Creative مشغول به فعالیت است. او که چهارمین عضو معرفی شده در گروه است همچنین مکنه گروه است. اطلاعات پروفایل نام استیج: یوجین Yeojin 여진 نام اصلی: Im …

این نوشته یوجین | بیوگرافی Yeojin از لونا LOONA به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/02/%db%8c%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-yeojin-%ec%97%ac%ec%a7%84/feed/ 0
منچستر سیتی انگلیس | میراث سنت مارک قرن هجدهم | Manchester City F.C https://majaletime.com/2020/04/02/%d9%85%d9%86%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%82%d8%b1%d9%86-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85-manchester-city-f-c/ https://majaletime.com/2020/04/02/%d9%85%d9%86%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%82%d8%b1%d9%86-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85-manchester-city-f-c/#respond Thu, 02 Apr 2020 10:01:07 +0000 https://majaletime.com/?p=34046 منچستر سیتی انگلیس از باشگاه های حرفه ای در لیگ برتر انگلستان باشگاه منچستر سیتی انگلیس (Manchester City Football Club) ست, که در شهر منچستر انگلستان در حال حاظر بازی می کند. این تیم تمام سعی خود را می کند تا افتخارات بیشتری را برای طرفدارانش بدست آورد. در این مقاله بخشی از تاریخچه و افتخارات این باشگاه را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

این نوشته منچستر سیتی انگلیس | میراث سنت مارک قرن هجدهم | Manchester City F.C برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/02/%d9%85%d9%86%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%82%d8%b1%d9%86-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85-manchester-city-f-c/feed/ 0
کازمیک گرلز | بیوگرافی گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/04/01/%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%85%db%8c%da%a9-%da%af%d8%b1%d9%84%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/04/01/%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%85%db%8c%da%a9-%da%af%d8%b1%d9%84%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 01 Apr 2020 15:02:07 +0000 https://majaletime.com/?p=32960 بیوگرافی گروه Cosmic Girls یا WJSN کازمیک گرلز Cosmic Girls 우주소녀 یا WJSN یک گروه دختر کره ای – چینی است. این گروه تحت نظر شرکت های Starship و Yuehua در کی پاپ در حال فعالیت هستند. این گروه در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۱۶ با مینی آلبوم Would You Like دبیوت کردند. در ابتدا این …

این نوشته کازمیک گرلز | بیوگرافی گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/04/01/%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%85%db%8c%da%a9-%da%af%d8%b1%d9%84%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سیما تیرانداز” و مسیر بازیگری اش از هامون مهرجویی تا تلویزیون ” بیوگرافی https://majaletime.com/2020/03/31/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/ https://majaletime.com/2020/03/31/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/#respond Tue, 31 Mar 2020 13:50:11 +0000 https://majaletime.com/?p=33953 سیما تیرانداز بازیگر ایرانی متولد نهمین روز شهریور سال1349در تهران میباشد
شروع فعالیت هنری این بازیگر به سال1366بازمیگردد.

این نوشته سیما تیرانداز” و مسیر بازیگری اش از هامون مهرجویی تا تلویزیون ” بیوگرافی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/31/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/feed/ 0
اکسی | بیوگرافی Exy از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/31/%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-exy-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/31/%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-exy-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 31 Mar 2020 12:08:12 +0000 https://majaletime.com/?p=32961 بیوگرافی اکسی اکسی EXY 엑시 متولد ۶ نوامبر ۱۹۹۵ یک خواننده، آهنگساز و رپر کره ای است. او لیدر گروه کازمیک گرلز Cosmic Girls یا WJSN است. این گروه تحت نظارت کمپانی Starship و Yuehua Entertainment نظارت می شود. او رپر اصلی گروه است. رپ های خودش را خودش می نویسد. در بسیاری از آلبوم …

این نوشته اکسی | بیوگرافی Exy از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/31/%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-exy-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سولا | بیوگرافی Seola از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/30/%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seola-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/30/%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seola-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 30 Mar 2020 15:28:03 +0000 https://majaletime.com/?p=32963 بیوگرافی سولا  سولا Seola 설아 متولد ۲۴ دسامبر ۱۹۹۴ یک خواننده کره ای است. او در گروه کازمیک گرلز Cosmic Girls یا WJSN حضور دارد. این گروه تحت نظارت کمپانی Starship و Yuehua Entertainment قرار دارد. او اونی گروه است (از همه بزرگتره). اطلاعات پروفایل نام استیج: سولا Seola 설아 نام اصلی: Kim Hyun Jung …

این نوشته سولا | بیوگرافی Seola از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/30/%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-seola-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
گلاره عباسی “موسس سونیا : سینمای ویژه نابینایان” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/03/30/%da%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/30/%da%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 30 Mar 2020 13:53:25 +0000 https://majaletime.com/?p=33951 گلاره عباسی بازیگر سینما،تلویزیون و تاتر ایران متولد 29تیر سال 1362در شهر تهران میباشد ، پدر این هنرمند بهرام عباسی میباشد

این نوشته گلاره عباسی “موسس سونیا : سینمای ویژه نابینایان” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/30/%da%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
ستاره اسکندری بازیگر” و موسس خانه فرهنگ و هنر مانا ” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/03/29/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/29/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 29 Mar 2020 14:08:36 +0000 https://majaletime.com/?p=33942 ستاره اسکندری بازیگر توانای سینما،تاتر و تلویزیون ایران متولد 25خرداد سال1353در تربت حیدریه خراسان رضوی میباشد.

این نوشته ستاره اسکندری بازیگر” و موسس خانه فرهنگ و هنر مانا ” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/29/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
ژوان ای | بیوگرافی Xuan Yi از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/29/%da%98%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-xuan-yi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/29/%da%98%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-xuan-yi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 29 Mar 2020 13:01:34 +0000 https://majaletime.com/?p=32965 بیوگرافی ژوان ای ژوان ای Xuan Yi 宣仪 متولد ۲۶ ژانویه ۱۹۹۵ یک خواننده چینی است. او در گروه کازمیک گرلز Cosmic Girls یا WJSN حضور دارد. این گروه تحت نظارت کمپانی Starship و Yuehua Entertainment قرار دارد. او همچنین عضو گروه Rocket Girls است. بعد از اینکه موفق شد در برنامه Produce101 رتبه دوم …

این نوشته ژوان ای | بیوگرافی Xuan Yi از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/29/%da%98%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-xuan-yi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
بونا | بیوگرافی Bona از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/28/%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-bona-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/28/%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-bona-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 28 Mar 2020 10:42:45 +0000 https://majaletime.com/?p=32967 بیوگرافی بونا بونا Bona 보나 متولد ۱۹ آگوست ۱۹۹۵ یک خواننده کره ای است. او در گروه کازمیک گرلز Cosmic Girls یا WJSN حضور دارد. این گروه تحت نظارت کمپانی Starship و Yuehua Entertainment قرار دارد. او با بازی در درامای موفق Hit the Top در سال ۲۰۱۷ در دنیای بازیگری هم دبیوت کرد. بعد …

این نوشته بونا | بیوگرافی Bona از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/28/%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-bona-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
بیوگرافی آصلی تاندوغان بازیگر ترکیه ای| معرفی فیلم ها + عکس Aslı Tandoğan https://majaletime.com/2020/03/28/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a2%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%87%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3-asli-tandogan/ https://majaletime.com/2020/03/28/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a2%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%87%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3-asli-tandogan/#respond Sat, 28 Mar 2020 00:41:26 +0000 https://majaletime.com/?p=33999 وی در سال 1979 در شهر آنکارا متولد شده است. او تنها بازیگر نیست و علاوه بر بازیگری به حرفه نوازندگی هم علاقه مند است. وی تحصیلات خود را در هنرستان موسیقی حاجت تپه در همان شهر تولدش فارغ و تحصیل شد. تخصص وی در زدن چنگ میباشد.

این نوشته بیوگرافی آصلی تاندوغان بازیگر ترکیه ای| معرفی فیلم ها + عکس Aslı Tandoğan برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/28/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a2%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%87%d8%a7-%d8%b9%da%a9%d8%b3-asli-tandogan/feed/ 0
الناز حبیبی ” ستاره درخشان درام های خانوادگی تلویزیون ” بیوگرافی + عکس Elnaz Habibi https://majaletime.com/2020/03/27/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a8%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-elnaz-habibi/ https://majaletime.com/2020/03/27/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a8%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-elnaz-habibi/#respond Fri, 27 Mar 2020 17:46:35 +0000 https://majaletime.com/?p=33946 الناز حبیبی بازیگر ایرانی متولد 21 مردادسال1367در شهر همدان میباشد شروع فعالیت بازیگری این هنرمند به سال1376باز میگردد

این نوشته الناز حبیبی ” ستاره درخشان درام های خانوادگی تلویزیون ” بیوگرافی + عکس Elnaz Habibi برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/27/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a8%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-elnaz-habibi/feed/ 0
لودا | بیوگرافی Luda از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/27/%d9%84%d9%88%d8%af%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-luda-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/27/%d9%84%d9%88%d8%af%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-luda-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 27 Mar 2020 12:37:01 +0000 https://majaletime.com/?p=32971 بیوگرافی لودا لودا Luda 루다 متولد ۶ مارچ ۱۹۹۷ یک خواننده کره ای است. او در گروه کازمیک گرلز Cosmic Girls یا WJSN حضور دارد. این گروه تحت نظارت کمپانی Starship و Yuehua Entertainment قرار دارد. او خواننده اصلی گروه WJSN است. همچنین در گروه Natural Unit هم حضور دارد. اطلاعات پروفایل نام استیج: لودا …

این نوشته لودا | بیوگرافی Luda از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/27/%d9%84%d9%88%d8%af%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-luda-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
داوون | بیوگرافی Dawon از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/26/%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dawon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/26/%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dawon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 26 Mar 2020 14:54:32 +0000 https://majaletime.com/?p=32973 بیوگرافی داوون داوون Dawon 다원 متولد ۱۶ آوریل ۱۹۹۷ یک خواننده کره ای است. او در گروه کازمیک گرلز Cosmic Girls یا WJSN حضور دارد. این گروه تحت نظارت کمپانی Starship و Yuehua Entertainment قرار دارد. او خواننده اصلی گروه WJSN است. همچنین در گروه Natural Unit هم حضور دارد. اطلاعات پروفایل نام استیج: داوون …

این نوشته داوون | بیوگرافی Dawon از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/26/%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dawon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
آزاده صمدی ” بانوی همیشه درخشان صحنه های تئاتر و سینما ” بیوگرافی + عکس Azadeh Samadi https://majaletime.com/2020/03/25/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b5%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/25/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b5%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 25 Mar 2020 16:10:16 +0000 https://majaletime.com/?p=33801 آزاده صمدی بازیگر سینما،تلویزیون و تئاتر ایران متولد 17دی سال1357در شهر لاهیجان میباشد شروع فعالیت بازیگری این هنرمند به سال 1385بازمیگردد

این نوشته آزاده صمدی ” بانوی همیشه درخشان صحنه های تئاتر و سینما ” بیوگرافی + عکس Azadeh Samadi برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/25/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b5%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
هیجین | بیوگرافی Heejin از لونا LOONA به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/25/%d9%87%db%8c%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-heejin-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/25/%d9%87%db%8c%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-heejin-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 24 Mar 2020 20:47:12 +0000 https://majaletime.com/?p=32094 بیوگرافی هیجین هیجین Heejin 희진 خواننده کره ای متولد ۱۹ اکتبر ۲۰۰۰ است. او در حال حاضر در گروه کی پاپ لونا LOONA تحت نظر کمپانی Blockberry Creative مشغول به فعالیت است. او که اولین عضو معرفی شده در گروه است در زیر گروه LООПΔ ۱/۳ حضور دارد. می توان گفت هیجین بهترین رقصنده گروه …

این نوشته هیجین | بیوگرافی Heejin از لونا LOONA به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/25/%d9%87%db%8c%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-heejin-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a7-loona-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
بهاره کیان افشار”بازیگر خوش آوازه” بیوگرافی + عکس Bahareh Kian Afshar https://majaletime.com/2020/03/24/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/24/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 23 Mar 2020 23:31:20 +0000 https://majaletime.com/?p=33824 بهاره کیان افشار بازیگر ایرانی زاده 22اردیبهشت سال 1362در شهر تهران میباشد این بازیگر علاوه بر فعالیتش در عرصه بازیگری به ترانه سرایی نیز اشتغال دارد

این نوشته بهاره کیان افشار”بازیگر خوش آوازه” بیوگرافی + عکس Bahareh Kian Afshar برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/24/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سوبین | بیوگرافی Soobin از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/23/%d8%b3%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-soobin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/23/%d8%b3%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-soobin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 22 Mar 2020 21:10:27 +0000 https://majaletime.com/?p=32969 بیوگرافی سوبین سوبین Soobin 수빈 متولد ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۶ یک خواننده کره ای است. او در گروه کازمیک گرلز Cosmic Girls یا WJSN حضور دارد. این گروه تحت نظارت کمپانی Starship و Yuehua Entertainment قرار دارد. او خواننده اصلی گروه WJSN است. همچنین در گروه Sweet Unit هم حضور دارد. اطلاعات پروفایل نام استیج: سوبین …

این نوشته سوبین | بیوگرافی Soobin از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/23/%d8%b3%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-soobin-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
لیلا اوتادی| طلایه دار گران ترین بازیگر زن دهه ۸۰ سینما | بیوگرافی+عکس https://majaletime.com/2020/03/22/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%87-80-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/22/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%87-80-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 22 Mar 2020 14:40:49 +0000 https://majaletime.com/?p=33777 لیلا اوتادی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران متولد 14مرداد سال1362در شهر تهران میباشد ، لیلا اوتادی شروع فعالیتش در سینما به سال1381برمیگردد

این نوشته لیلا اوتادی| طلایه دار گران ترین بازیگر زن دهه ۸۰ سینما | بیوگرافی+عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/22/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%87-80-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
شفیلد یونایتد انگلیس ، تیم فوتبال شهر شفیلد | معرفی Sheffield United https://majaletime.com/2020/03/21/%d8%b4%d9%81%db%8c%d9%84%d8%af-%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%af-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d9%81%db%8c%d9%84%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-sheffield-united/ https://majaletime.com/2020/03/21/%d8%b4%d9%81%db%8c%d9%84%d8%af-%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%af-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d9%81%db%8c%d9%84%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-sheffield-united/#respond Sat, 21 Mar 2020 16:35:48 +0000 https://majaletime.com/?p=33865 ین باشگاه در سال 1889 در کشور انگستان تاسیس شد. این تیم در شهری از انگلستان به نام شفیلد(یکی از شهر های شمالی انگلستان است) مستقر شده است و در این شهر طرفداران بسیاری دارد.

این نوشته شفیلد یونایتد انگلیس ، تیم فوتبال شهر شفیلد | معرفی Sheffield United برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/21/%d8%b4%d9%81%db%8c%d9%84%d8%af-%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%af-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d9%81%db%8c%d9%84%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-sheffield-united/feed/ 0
اونسو | بیوگرافی Eunseo از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/21/%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-eunseo-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/21/%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-eunseo-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 21 Mar 2020 15:49:29 +0000 https://majaletime.com/?p=32975 بیوگرافی اونسو اونسو Eunseo 은서 متولد ۲۷ می ۱۹۹۸ یک خواننده کره ای است. او در گروه کازمیک گرلز Cosmic Girls یا WJSN حضور دارد. این گروه تحت نظارت کمپانی Starship و Yuehua Entertainment قرار دارد. او قد بلندترین عضو گروه است. همچنین در گروه Joy Unit هم حضور دارد. اطلاعات پروفایل نام استیج: اونسو …

این نوشته اونسو | بیوگرافی Eunseo از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/21/%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-eunseo-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
آنا نعمتی”بازیگری با سابقه فعالیت۲۱ساله در سینما”بیوگرافی + عکس Ana Nemati https://majaletime.com/2020/03/21/%d8%a2%d9%86%d8%a7-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa21%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-ana-nemati/ https://majaletime.com/2020/03/21/%d8%a2%d9%86%d8%a7-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa21%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-ana-nemati/#respond Fri, 20 Mar 2020 20:42:59 +0000 https://majaletime.com/?p=33811 آنا نعمتی بازیگر ایرانی که نام اصلی اش آناهیتا نعمتی است و در عرصه بازیگری به نام آنا شهرت دارد. این بازیگر متولد20تیر1356در شهر شاهرود میباشد

این نوشته آنا نعمتی”بازیگری با سابقه فعالیت۲۱ساله در سینما”بیوگرافی + عکس Ana Nemati برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/21/%d8%a2%d9%86%d8%a7-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa21%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-ana-nemati/feed/ 0
یکتا ناصر”و گذر از سینمای هنری و ایفای نقش در فیلم های تجاری”بیوگرافی+عکس https://majaletime.com/2020/03/19/%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d9%88-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/19/%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d9%88-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 19 Mar 2020 16:42:42 +0000 https://majaletime.com/?p=33787 یکتا ناصر بازیگر سینما،تلویزیون، وتئاتر ایران متولد12آبان سال1357در شهر تهران میباشد این هنرمند فعالیت بازیگری اش را از سال1376آغاز نموده است

این نوشته یکتا ناصر”و گذر از سینمای هنری و ایفای نقش در فیلم های تجاری”بیوگرافی+عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/19/%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d9%88-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
چنگ ژیائو | بیوگرافی Cheng Xiao از Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/18/%da%86%d9%86%da%af-%da%98%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-cheng-xiao-%d8%a7%d8%b2-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/18/%da%86%d9%86%da%af-%da%98%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-cheng-xiao-%d8%a7%d8%b2-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 18 Mar 2020 20:07:33 +0000 https://majaletime.com/?p=32977 بیوگرافی چنگ ژیائو چنگ ژیائو یا سونگسو Cheng Xiao 성소 متولد ۱۵ جولای ۱۹۹۸ یک خواننده چینی است. او در گروه کازمیک گرلز Cosmic Girls یا WJSN حضور دارد. این گروه تحت نظارت کمپانی Starship و Yuehua Entertainment قرار دارد. او بهترین رقصنده گروه است. او که چهره گروه به حساب می آید، شاید بتوان …

این نوشته چنگ ژیائو | بیوگرافی Cheng Xiao از Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/18/%da%86%d9%86%da%af-%da%98%db%8c%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-cheng-xiao-%d8%a7%d8%b2-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
آزمون تافل چیست؟ معرفی تافل ، حداقل امتیاز مورد نیاز TOEFL https://majaletime.com/2020/03/17/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%81%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%81%d9%84-%d8%8c-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-toefl/ https://majaletime.com/2020/03/17/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%81%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%81%d9%84-%d8%8c-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-toefl/#respond Tue, 17 Mar 2020 17:54:58 +0000 https://majaletime.com/?p=33774 تافل به صورت اینترنتی و یا مجازی برای سنجش مهارت های زبانی شما در زمینه هایی که به آنها اشاره شد، برگزار می شود. نتیجه آزمون نیز حدودا دو هفته بعد از برگزاری آزمون بر روی سایت قرار میگیرد و داوطلبان می توانند از این طریق از کارکرد خود در این تست مطلع شوند. نتیجه ی این آزمون امتیازی بین 0 تا 120 می باشد که اگر شما نمره بالای 75 را کسب کنید برای بیشتر آموزشگاه ها

این نوشته آزمون تافل چیست؟ معرفی تافل ، حداقل امتیاز مورد نیاز TOEFL برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/17/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%81%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%81%d9%84-%d8%8c-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-toefl/feed/ 0
فیلم مطرب | داستان و معرفی بازیگران فیلم سینمایی مطرب + تیزر https://majaletime.com/2020/03/17/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1/ https://majaletime.com/2020/03/17/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1/#respond Mon, 16 Mar 2020 22:58:00 +0000 https://majaletime.com/?p=33762 داستان فیلم مطرب این قرار است که ابراهیم یکی از خواننده های تازه کار در دوران شاه است که در آن دوران کار خود را با موفقیت در کاباره ها شروع کرد ولی هیچگاه موفق نشد در عموم مردم موفقیتی کسب کند. در روزی که وی یک شوی بزرگ داشت

این نوشته فیلم مطرب | داستان و معرفی بازیگران فیلم سینمایی مطرب + تیزر برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/17/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1/feed/ 0
میکی | بیوگرافی Mei Qi از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/17/%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mei-qi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/17/%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mei-qi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Mon, 16 Mar 2020 21:44:49 +0000 https://majaletime.com/?p=32979 بیوگرافی میکی میکی Mei Qi 미기 متولد ۱۵ جولای ۱۹۹۸ یک خواننده چینی است. او در گروه کازمیک گرلز Cosmic Girls یا WJSN حضور دارد. این گروه تحت نظارت کمپانی Starship و Yuehua Entertainment قرار دارد. او همچنین عضو گروه Rocket Girls است. بعد از اینکه موفق شد در برنامه Produce101 رتبه اول را کسب …

این نوشته میکی | بیوگرافی Mei Qi از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/17/%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mei-qi-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
محمدرضا فروتن | بیوگرافی + عکس Mohammad-Reza Foroutan https://majaletime.com/2020/03/16/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-mohammad-reza-foroutan/ https://majaletime.com/2020/03/16/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-mohammad-reza-foroutan/#respond Sun, 15 Mar 2020 22:48:00 +0000 https://majaletime.com/?p=33754 محمدرضا فروتن یکی از بازیگران خوب و جذاب ایرانیست که علاوه بر بازیگری در کار خوانندگی و صداپیشگی نیز فعالیت های قابل قبولی را داشته است. او در ایران فیلم های سینمایی بسیار زیادی را بازی کرده و جزو ستارگان این صنعت به حساب می آید. در این مقاله بیوگرافی محمدرضا فروتن را برای شما عزیزان گرد آوری کرده ایم.

این نوشته محمدرضا فروتن | بیوگرافی + عکس Mohammad-Reza Foroutan برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/16/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-mohammad-reza-foroutan/feed/ 0
چلسی انگلیس | آبی های غرب لندن Chelsea https://majaletime.com/2020/03/16/%da%86%d9%84%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86-chelsea/ https://majaletime.com/2020/03/16/%da%86%d9%84%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86-chelsea/#respond Sun, 15 Mar 2020 20:47:25 +0000 https://majaletime.com/?p=33742 باشگاه چلسی یکی از معروفترین تیم های جهان است که در غرب لندن در حال فعالیت است اسم این تیم به انگلیسی Chelsea F.C است. این تیم پر طرفدار انگلیسی دارای القابی چون آبی ها و بازنشستگان است و جالب است بدانید در سال 1905 این تیم شروع به فعالیت کرده است و همواره لباس این تیم به رنگ آبی بوده است . لگوی این تیم شامل یک شیر آبی رنگ میباشد. در حال حاظر باشگاه چلسی انگلیس دارای تیم فوتبال مران و هم زنان است.

این نوشته چلسی انگلیس | آبی های غرب لندن Chelsea برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/16/%da%86%d9%84%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86-chelsea/feed/ 0
دایونگ | بیوگرافی Dayoung از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/15/%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dayoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/15/%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dayoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 14 Mar 2020 20:44:16 +0000 https://majaletime.com/?p=32983 بیوگرافی دایونگ دایونگ Dayoung 다영 متولد ۱۴ می ۱۹۹۹ یک خواننده کره ای است. او در گروه کازمیک گرلز Cosmic Girls یا WJSN حضور دارد. این گروه تحت نظارت کمپانی Starship و Yuehua Entertainment قرار دارد. او همچنین عضو زیرگروه Wonder Unit است اطلاعات پروفایل نام استیج: دایونگ Dayoung 다영 نام اصلی: Lim Da Young …

این نوشته دایونگ | بیوگرافی Dayoung از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/15/%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dayoung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
امیر حسین آرمان | هم بازیگر و هم خواننده ، بیوگرافی Amir Hossein Arman https://majaletime.com/2020/03/14/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%88-%d9%87%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-amir-hossein-arman/ https://majaletime.com/2020/03/14/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%88-%d9%87%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-amir-hossein-arman/#comments Sat, 14 Mar 2020 13:23:30 +0000 https://majaletime.com/?p=33734 امیر حسین آرمان بازیگر جوان و با استعداد ایرانی که در فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی توانسته برای خود طرفداران بسیاری را ایجاد کند. وی به دلیل

این نوشته امیر حسین آرمان | هم بازیگر و هم خواننده ، بیوگرافی Amir Hossein Arman برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/14/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%88-%d9%87%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-amir-hossein-arman/feed/ 19
بیوگرافی علی پروین | بازیکن و سرمربی پرسپولیس ، سلطان محبوب https://majaletime.com/2020/03/14/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%8c-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8/ https://majaletime.com/2020/03/14/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%8c-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8/#respond Fri, 13 Mar 2020 23:25:04 +0000 https://majaletime.com/?p=33720 یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران که در تیم های ایرانی بازی های بسیار موفقی را انجام داده است و پس از آن نیز مربیگری فوتبال را در کارنامه کاری خود دارد. او یکی از مهمترین مهره ها در تیم پرسپولیس بود و به دلیل حضور پر رنگی که در این تیم داشت به وی لغب سلطان را نیز داده بودند. در این مقاله سعی می کنیم به زندگی نامه و بیوگرافی علی پروین به صورت کلی بپردازیم.

این نوشته بیوگرافی علی پروین | بازیکن و سرمربی پرسپولیس ، سلطان محبوب برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/14/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%8c-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8/feed/ 0
منچستر یونایتد انگلیس | تیم پر طرفدار دنیای فوتبال ملقب به شیاطین سرخ https://majaletime.com/2020/03/13/%d9%85%d9%86%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%af-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%be%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d9%82%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%ae/ https://majaletime.com/2020/03/13/%d9%85%d9%86%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%af-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%be%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d9%82%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%ae/#respond Fri, 13 Mar 2020 17:49:20 +0000 https://majaletime.com/?p=33714 در دنیا کسی نیست که باشگاه منچستر یونایتد انگلیس رو نشناسه و ما در این مقاله مهمترین بخش هایی از افتخارات و تاریخچه این تیم رو برای شما جمع آوری کرده ایم. در ابتدا خوب است بدانید که باشگاه منچستر یونایتد انگلیس از سال 1878 شروع به کار کرده و در حال حاظر جزو بزرگترین تیم های جهان به حساب می آید. به این تیم لقب شیاطین سرخ داده شده است و سالهاست لباس اصلی این تیم به رنگ قرمز بوده است. نام این تیم به انگلیسی: Manchester United Football Club میباشد.

این نوشته منچستر یونایتد انگلیس | تیم پر طرفدار دنیای فوتبال ملقب به شیاطین سرخ برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/13/%d9%85%d9%86%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%af-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%be%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d9%82%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%ae/feed/ 0
یوروم | بیوگرافی Yeoreum از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/12/%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeoreum-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/12/%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeoreum-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 12 Mar 2020 18:06:44 +0000 https://majaletime.com/?p=32981 بیوگرافی یوروم یوروم Yeoreum 여름 متولد ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹ یک خواننده کره ای است. او در گروه کازمیک گرلز Cosmic Girls یا WJSN حضور دارد. این گروه تحت نظارت کمپانی Starship و Yuehua Entertainment قرار دارد. او همچنین عضو زیرگروه Joy Unit است اطلاعات پروفایل نام استیج: یوروم Yeoreum 여름 نام اصلی: Lee Yeo Reum …

این نوشته یوروم | بیوگرافی Yeoreum از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/12/%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeoreum-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
لیندا کیانی”بازیگر آبادانی سینما و تلویزیون ایران”بیوگرافی+عکس https://majaletime.com/2020/03/12/%d9%84%db%8c%d9%86%d8%af%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/12/%d9%84%db%8c%d9%86%d8%af%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 12 Mar 2020 14:21:31 +0000 https://majaletime.com/?p=33674 لیندا کیانی بازیگر سینما،تلویزیون و تاتر ایران متولد22شهریور سال1359در شهر آبادان میباشد این هنرمند فعالیت بازیگری خود را از سال1384با مجموعه گارد ساحلی شروع کرده است

این نوشته لیندا کیانی”بازیگر آبادانی سینما و تلویزیون ایران”بیوگرافی+عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/12/%d9%84%db%8c%d9%86%d8%af%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
درباره آزمون آیلتس IELTS | تعداد سوالات ، نمره ، بخش ها و.. https://majaletime.com/2020/03/11/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3-ielts-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%8c-%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%87-%d8%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88/ https://majaletime.com/2020/03/11/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3-ielts-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%8c-%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%87-%d8%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88/#respond Wed, 11 Mar 2020 19:28:54 +0000 https://majaletime.com/?p=33689 آزمون آیلتس دارای چهار بخش مختلف Writing،Reading، Listening و Speaking می باشد، که هر بخش حدودا دارای 40 سوال است. نمره ی این آزمون مقیاسی بین 0 تا 9 می باشد که کمترین نمره ی معتبر برای قبولی در دانشگاه های مختلف و یا حتی برای کسب موقعیت های شغلی 4 می باشد.

این نوشته درباره آزمون آیلتس IELTS | تعداد سوالات ، نمره ، بخش ها و.. برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/11/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3-ielts-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%8c-%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%87-%d8%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88/feed/ 0
کیوانچ تاتلیتوغ | بیوگرافی بازیگر هالیوودی ترکیه + عکس Kıvanç Tatlıtuğ https://majaletime.com/2020/03/11/%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%da%86-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%ba-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-kivanc-tatlitug/ https://majaletime.com/2020/03/11/%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%da%86-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%ba-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-kivanc-tatlitug/#respond Wed, 11 Mar 2020 16:07:42 +0000 https://majaletime.com/?p=33665 یکی از بازیگران بسیار محبوب مخصوصا در میان سریال ترکیه ای بین های ایرانی کیوانچ تاتلیتوگ است ، که وی به دلیل چهره و البته بدن ورزشکاری که دارد توانسته طرفداران زیادی رو به سمت خودش جذب کند. وی در بازی در سریال ایزل و عشق ممنوع و همینطور کوزی گونی بسیار مطرح گردید. وی علاوه بر بازیگری در حرفه ی مدلینگ نیز فعالیت می کند.

این نوشته کیوانچ تاتلیتوغ | بیوگرافی بازیگر هالیوودی ترکیه + عکس Kıvanç Tatlıtuğ برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/11/%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%da%86-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%ba-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-kivanc-tatlitug/feed/ 0
یونجونگ | بیوگرافی Yeonjung از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/11/%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeonjung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/11/%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeonjung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 10 Mar 2020 22:10:58 +0000 https://majaletime.com/?p=32985 بیوگرافی یونجونگ یونجونگ Yeonjung 연정 متولد ۳ آگوست ۱۹۹۹ یک خواننده کره ای است. او در گروه کازمیک گرلز Cosmic Girls یا WJSN حضور دارد. این گروه تحت نظارت کمپانی Starship و Yuehua Entertainment قرار دارد. او قبلا در برنامه Produce 101 شرکت کرد و توانست با موفقیت و کسب رتبه یازدهم در قالب گروه …

این نوشته یونجونگ | بیوگرافی Yeonjung از گروه Cosmic Girls یا WJSN به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/11/%db%8c%d9%88%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-yeonjung-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-cosmic-girls-%db%8c%d8%a7-wjsn-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
مهدی طارمی بازیکن محبوب فوتبال | بیوگرافی + عکس | Mehdi Taremi https://majaletime.com/2020/03/10/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-mehdi-taremi/ https://majaletime.com/2020/03/10/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-mehdi-taremi/#respond Tue, 10 Mar 2020 17:21:18 +0000 https://majaletime.com/?p=33658 یکی از بازیکنان معروف و خوب تیم پرسپولیس مهدی طارمی ست که وی در سال 1371 در 27 تیر ماه متولد شده است بد نیست بدانید او در محله صیادان بنام شغاب در استان بوشهر متولد شده است و به دلیل اینکه پدر وی خود بازیکن حرفه ای فوتبال بوده مهدی طارمی نیزعلاقه شدیدی به فوتبال پیدا کرده و سعی کرده خودش را ارتقاء دهد.

این نوشته مهدی طارمی بازیکن محبوب فوتبال | بیوگرافی + عکس | Mehdi Taremi برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/10/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-mehdi-taremi/feed/ 0
معرفی بازی پابجی | PlayerUnknown’s Battlegrounds https://majaletime.com/2020/03/10/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d8%ac%db%8c-playerunknowns-battlegrounds/ https://majaletime.com/2020/03/10/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d8%ac%db%8c-playerunknowns-battlegrounds/#respond Mon, 09 Mar 2020 21:58:00 +0000 https://majaletime.com/?p=33643 یکی از بازی هایی در سال های اخیر طرفداران بسیار زیادی رو توانسته به خودش اختصاص بده بازی پابجی – PUBG هستش که این بازی یک بازی شوتینگ آنلاین است. شما می توانید این بازی رو در گوشی موبایل اندروید, گوشی موبایل IOS, ایکس باکس, پلی استیشن 4 و

این نوشته معرفی بازی پابجی | PlayerUnknown’s Battlegrounds برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/10/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d8%ac%db%8c-playerunknowns-battlegrounds/feed/ 0
آرسنال انگلیس | معرفی توپچی های شمال لندنی | Arsenal Football Club https://majaletime.com/2020/03/09/%d8%a2%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%be%da%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86%db%8c-arsenal-football-club/ https://majaletime.com/2020/03/09/%d8%a2%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%be%da%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86%db%8c-arsenal-football-club/#respond Mon, 09 Mar 2020 18:15:38 +0000 https://majaletime.com/?p=33635 یکی از معروفترین باشگاه های فوتبال که هر فوتبالی اون رو میشناسد باشگاه آرسنال انگلیس - Arsenal Football Club که این تیم دارای افتخارات بسیار زیادی را توانسته تا امروز بدست آورد و باید بدانید لقب این تیم توپچی هاست

این نوشته آرسنال انگلیس | معرفی توپچی های شمال لندنی | Arsenal Football Club برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/09/%d8%a2%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%be%da%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86%db%8c-arsenal-football-club/feed/ 0
امبر | بیوگرافی Amber liuعضو سابق گروه اف اکس Fx https://majaletime.com/2020/03/09/%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-amber-liu%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%81-%d8%a7%da%a9%d8%b3-fx/ https://majaletime.com/2020/03/09/%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-amber-liu%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%81-%d8%a7%da%a9%d8%b3-fx/#comments Sun, 08 Mar 2020 21:49:13 +0000 https://majaletime.com/?p=32275 بیوگرافی امبر امبر لیو Amber Josephine Liu متولد ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۲ یک خواننده، رپر و آهنگساز امریکایی-تایوانی است. او در سال ۲۰۰۹ به عنوان خواننده در یک گروه کی پاپ به نام اف اکس Fx تحت نظر کمپانی اس ام SM دبیوت کرد. در سال ۲۰۱۵ او اولین عضو گروه شد که سولو دبیوت کرد. …

این نوشته امبر | بیوگرافی Amber liuعضو سابق گروه اف اکس Fx برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/09/%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-amber-liu%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%81-%d8%a7%da%a9%d8%b3-fx/feed/ 2
نیوشا ضیغمی “چهره سینمای حرفه ای” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/03/08/%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b4%d8%a7-%d8%b6%db%8c%d8%ba%d9%85%db%8c-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/08/%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b4%d8%a7-%d8%b6%db%8c%d8%ba%d9%85%db%8c-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 08 Mar 2020 18:27:23 +0000 https://majaletime.com/?p=33579 نیوشا ضیغمی بازیگر ایرانی زاده 18تیر سال1359 در تهران میباشد ، این هنرمند علاوه بر فعالیت بازیگری مدتی تهیه کننده نیز بوده است ، مادر نیوشا ضیغمی فهمیه رستم پور و پدر این هنرمند محسن ضیغمی هستند

این نوشته نیوشا ضیغمی “چهره سینمای حرفه ای” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/08/%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b4%d8%a7-%d8%b6%db%8c%d8%ba%d9%85%db%8c-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
بیوگرافی خواننده محبوب حجت اشرف زاده | به همراه موزیک ویدیو نگارم + عکس https://majaletime.com/2020/03/07/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/07/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 07 Mar 2020 17:03:49 +0000 https://majaletime.com/?p=33610 حجت اشرف زاده از خوانندگان خوب ایرانی که چند سالی است فعالیت خوانندگی را به صورت جدی شروع کرده. وی توانسته در مدت زمان کمی طرفداران زیادی را برای خود بدست

این نوشته بیوگرافی خواننده محبوب حجت اشرف زاده | به همراه موزیک ویدیو نگارم + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/07/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0 بیوگرافی خواننده محبوب حجت اشرف زاده | به همراه موزیک ویدیو نگارم + عکس | مجله تایم حجت اشرف زاده از خوانندگان خوب ایرانی که چند سالی است فعالیت خوانندگی را به صورت جدی شروع کرده. وی توانسته در مدت زمان کمی طرفداران زیادی را برای خود بدست آهنگ نگارم حجت اشرف زاده,ازدواج حجت اشرف زاده,بیوگرافی حجت اشرف زاده,تولد حجت اشرف زاده,حجت اشرف زاده,سن حجت اشرف زاده,عکس حجت اشرف زاده,موزیک ویدیو,موزیک ویدیو نگارم,نگارم حجت اشرف زاده,حجت اشرف زاده
جویی | بیوگرافی Tzuyu از توایس Twice به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/06/%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-tzuyu-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/06/%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-tzuyu-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Fri, 06 Mar 2020 20:09:20 +0000 https://majaletime.com/?p=31571 بیوگرافی جویی جویی Chou Tzuyu در تاریخ ۱۴ ژوئن ۱۹۹۹ به دنیا آمد. او یک خواننده و مدل تایوانی است. در حال حاضر در گروه توایس Twice از کمپانی بزرگ JYP فعالیت دارد. در سال ۲۰۱۵ در یک مسابقه تلویزیونی که توسط JYP برگزار شد حضور داشت. در جریان این مسابقه تلویزیونی اعضای گروه دختر …

این نوشته جویی | بیوگرافی Tzuyu از توایس Twice به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/06/%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-tzuyu-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 2
هدیه تهرانی “دارای نشان درجه یک هنر” بیوگرافی + عکس hediyeh tehrani https://majaletime.com/2020/03/05/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-hediyeh-tehrani/ https://majaletime.com/2020/03/05/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-hediyeh-tehrani/#respond Thu, 05 Mar 2020 20:21:00 +0000 https://majaletime.com/?p=32264 هدیه تهرانی سوپر استار همیشه درخشان سینمای ایران زاده 4تیر سال1351در شهر تهران میباشد

این نوشته هدیه تهرانی “دارای نشان درجه یک هنر” بیوگرافی + عکس hediyeh tehrani برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/05/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-hediyeh-tehrani/feed/ 0
داهیون | بیوگرافی Dahyun از گروه توایس Twice به همراه عکس https://majaletime.com/2020/03/04/%d8%af%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dahyun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/03/04/%d8%af%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dahyun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 04 Mar 2020 19:01:24 +0000 https://majaletime.com/?p=31567 بیوگرافی داهیون داهیون dahyun در تاریخ ۲۸ می ۱۹۹۸ به دنیا آمد. او یک خواننده ای کره ای است. در حال حاضر در گروه مشهور کی پاپ یعنی توایس Twice تحت نظارت JYP فعالیت دارد. بیوگرافی گروه توایس Twice اطلاعات پروفایل اسم استیج: داهیون Dahyun 다현 اسم اصلی: Kim Da Hyun 김다현 ملیت: کره ای …

این نوشته داهیون | بیوگرافی Dahyun از گروه توایس Twice به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/04/%d8%af%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-dahyun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
یادم تو را فراموش |تیزر و خلاصه داستان + بازیگران|عکس میترا حجار و حسین یاری https://majaletime.com/2020/03/03/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://majaletime.com/2020/03/03/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Tue, 03 Mar 2020 16:24:59 +0000 https://majaletime.com/?p=32639 این داستان بر اساس یک داستان واقعی بازنویسی شده است و داستان درباره فردی به نام دامون است. دامون یک مربی فوتبال بوده که به دلایلی از مربی گری تیم خودش کنار زده شد و تاثیر چشم گیری در زندگی وی ایجاد کرد. وی چندین سال بعد از این اتفاق عشق قدیم خود را می بینید و به یاد روزگار قدیم علاقه مند با معاشرت با وی می شود و این در زمانی اتفاق می افتد که همسر وی هنوز از این رابطه خبر ندارد ولی ....

این نوشته یادم تو را فراموش |تیزر و خلاصه داستان + بازیگران|عکس میترا حجار و حسین یاری برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/03/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0
درباره بازی مافیا ۱ و ۲ و ۳ | Mafia III https://majaletime.com/2020/03/02/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7-1-%d9%88-2-%d9%88-3-mafia-iii/ https://majaletime.com/2020/03/02/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7-1-%d9%88-2-%d9%88-3-mafia-iii/#respond Mon, 02 Mar 2020 20:15:21 +0000 https://majaletime.com/?p=32295 بازی مافیا تا به امروز 3 ورژن از آن در دنیای گیمینگ منتشر شده است و در تمامی ورژن های منتشر شده توانسته است فروش خوبی داشته باشد در قسمت زیر سعی می کنیم هر 3 ورژن منتشر شده از این بازی را با یکدیگر بررسی کنیم.

این نوشته درباره بازی مافیا ۱ و ۲ و ۳ | Mafia III برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/02/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7-1-%d9%88-2-%d9%88-3-mafia-iii/feed/ 0
خوب بد جلف ۲ | تیزر و معرفی بازیگران + خلاصه داستان | عکس ریحانه پارسا ، پژمان جمشیدی ، سام درخشانی https://majaletime.com/2020/03/01/%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%af-%d8%ac%d9%84%d9%81-2-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7-%d8%8c-%d9%be%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c/ https://majaletime.com/2020/03/01/%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%af-%d8%ac%d9%84%d9%81-2-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7-%d8%8c-%d9%be%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c/#respond Sun, 01 Mar 2020 18:49:04 +0000 https://majaletime.com/?p=32194 در فیلم خوب بد جلف 2 گروهی به وسیله آمریکا و زیر نظر ریاست جمهوری این کشور مامور می شوند تا به ایران سفر کنند و طی سفر خود ماموریت های جاسوسی و ضد امنیت کشور انجام دهند. آنها زیر نقابی به عنوان فیلم بردار ورود به کشور می کنند.

این نوشته خوب بد جلف ۲ | تیزر و معرفی بازیگران + خلاصه داستان | عکس ریحانه پارسا ، پژمان جمشیدی ، سام درخشانی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/03/01/%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%af-%d8%ac%d9%84%d9%81-2-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7-%d8%8c-%d9%be%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0
چه یونگ | بیوگرافی Chaeyoung از توایس Twice به همراه عکس https://majaletime.com/2020/02/29/%da%86%d9%87-%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chaeyoung-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/29/%da%86%d9%87-%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chaeyoung-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sat, 29 Feb 2020 18:03:23 +0000 https://majaletime.com/?p=31569 بیوگرافی چه یونگ سون چه یونگ Son Chaeyoung در تاریخ ۲۳ آوریل ۱۹۹۹ در سئول به دنیا آمد. او یک خواننده رقصنده و رپر کره ای است. در حال حاضر در گروه مشهور کی پاپ، یعنی توایس Twice تحت نظر کمپانی بزرگ JYP در حال فعالیت است. او رپر اصلی گروه است. بیوگرافی توایس Twice …

این نوشته چه یونگ | بیوگرافی Chaeyoung از توایس Twice به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/29/%da%86%d9%87-%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chaeyoung-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 4
لیلا حاتمی ” دارای نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه ” بیوگرافی + عکسleila hatami https://majaletime.com/2020/02/28/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3leila-hatami/ https://majaletime.com/2020/02/28/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3leila-hatami/#respond Fri, 28 Feb 2020 19:15:11 +0000 https://majaletime.com/?p=32016 لیلا حاتمی بزرگ بانوی سینمای ایران زاده 9مهر 1359در شلوغ ترین شهر ایران.تهران میباشند .ایشان علاوه بر فعالیت بازیگری به ترجمه و طراحی..

این نوشته لیلا حاتمی ” دارای نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه ” بیوگرافی + عکسleila hatami برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/28/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3leila-hatami/feed/ 0
سریال مانکن | معرفی بازیگران سریال مانکن + عکس https://majaletime.com/2020/02/28/%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/28/%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 27 Feb 2020 23:10:46 +0000 https://majaletime.com/?p=32047 کی از سریال های موفق در مجموعه سریال های خانگی که از سال 1398 به بازار شبکه های خانگی ورود پیدا کرد سریال مانکن میباشد. اسم این فیلم در ابتدای (سایه های بلند) نام داشت ولی نام آن به دلایل مختلف تغییر داده شد.

این نوشته سریال مانکن | معرفی بازیگران سریال مانکن + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/28/%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
مینا | بیوگرافی Mina از گروه توایس Twice به همراه عکس https://majaletime.com/2020/02/26/31564-autosave-v1/ https://majaletime.com/2020/02/26/31564-autosave-v1/#respond Wed, 26 Feb 2020 19:19:19 +0000 https://majaletime.com/?p=31564 بیوگرافی مینا مینا میوی Mina Myōi در تاریخ ۲۴ مارچ ۱۹۹۷ به دنیا آمد. او یک خواننده ژاپنی-امریکایی است که در حال حاضر در کره جنوبی مشغول به فعالیت است. او عضو گروه پر طرفدار توایس Twice تحت نظر کمپانی بزرگ JYP است. او یکی از سه عضو ژاپنی گروه است. بیوگرافی گروه توایس Twice …

این نوشته مینا | بیوگرافی Mina از گروه توایس Twice به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/26/31564-autosave-v1/feed/ 0
تاتنهام انگلیس|معرفی این تیم فوتبال فوق العاده جذاب|Tottenham Hotspur https://majaletime.com/2020/02/26/%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8tottenham-hotspur/ https://majaletime.com/2020/02/26/%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8tottenham-hotspur/#respond Tue, 25 Feb 2020 22:51:19 +0000 https://majaletime.com/?p=31918 تاتنهام : اسم بسیاری از تیم های با توجه به شهری که در آن قرار دارند گرفته شده است تاتنهام یکی مناطق شمالی در کشور انگلستان است و کاخ الکساندرا در این ناحیه قرار دارد و جزو مناطق چند ملیتی در انگستان است.

این نوشته تاتنهام انگلیس|معرفی این تیم فوتبال فوق العاده جذاب|Tottenham Hotspur برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/26/%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8tottenham-hotspur/feed/ 0
سریال دل | معرفی سریال و بازیگران + عکس https://majaletime.com/2020/02/24/%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/24/%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 24 Feb 2020 19:25:45 +0000 https://majaletime.com/?p=31899 سریال دل در سال 1398 برای سینمای خانگی عرضه شد و کارگردانی این اثر منوچهر هادی و تهیه کنندگی سریال دل بر عهره جواد فرحانی قرار دارد. یکی از نقاط قوت این سریال داستان زیبای این سریال است که بابک کایدان و میثم کایدان داستان نویسی این سریال را انجام داده اند.

این نوشته سریال دل | معرفی سریال و بازیگران + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/24/%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
فیلم مست عشق | درباره فیلم و بازیگران + عکس ها https://majaletime.com/2020/02/23/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/ https://majaletime.com/2020/02/23/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/#respond Sun, 23 Feb 2020 13:57:40 +0000 https://majaletime.com/?p=31883 این فیلم به زودی در ایران به اکران در خواهد آمد خوب است بدانید کارگردان این فیلم سینمایی حسن فتحی ست و تهیه کنندگی این اثر را جناب مهران بروند بر عهده دارد.

این نوشته فیلم مست عشق | درباره فیلم و بازیگران + عکس ها برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/23/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/feed/ 0
سانا | بیوگرافی Sana از گروه توایس Twice به همراه عکس https://majaletime.com/2020/02/22/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sana-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/22/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sana-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 22 Feb 2020 15:57:01 +0000 https://majaletime.com/?p=31561 بیوگرافی سانا سانا میناتوزاکی Sana Minatozaki در تاریخ ۲۹ دسامبر ۱۹۹۶ به دنیا آمد. او یک خواننده ژاپنی است که در حال حاضر در کره جنوبی فعال است. سانا عضو گروه توایس Twice تحت نظر کمپانی بزرگ JYP است. بیوگرافی گروه توایس Twice اطلاعات پروفایل اسم استیج: سانا Sana 사나 اسم اصلی: Minatozaki Sana 湊崎 …

این نوشته سانا | بیوگرافی Sana از گروه توایس Twice به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/22/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sana-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
پژو ۲۰۰۸ peugeot | مشخصات فنی + عکس https://majaletime.com/2020/02/21/%d9%be%da%98%d9%88-2008-peugeot-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/21/%d9%be%da%98%d9%88-2008-peugeot-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 21 Feb 2020 12:37:19 +0000 https://majaletime.com/?p=31625 پژو 2008 جدید، یک خودروی خانوادگی چندکاره، در کلاس شاسی بلند های جمع و جور است، که تمامی ویژگی های یک شاسی بلند و محصولات پژو را داراست.

این نوشته پژو ۲۰۰۸ peugeot | مشخصات فنی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/21/%d9%be%da%98%d9%88-2008-peugeot-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
مومو | بیوگرافی Momo از گروه توایس Twice به همراه عکس https://majaletime.com/2020/02/20/%d9%85%d9%88%d9%85%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-momo-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/20/%d9%85%d9%88%d9%85%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-momo-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Wed, 19 Feb 2020 22:32:13 +0000 https://majaletime.com/?p=31556 بیوگرافی مومو مومو هیرای Momo Hirai در ۹ نوامبر ۱۹۹۶ به دنیا آمد. او که به مومو مشهور است، یک خواننده ژاپنی است که در کره جنوبی فعالیت می کند. او عضو گروه توایس Twice از کمپانی بزرگ JYP است. اطلاعات پروفایل اسم استیج: مومو Momo 모모 اسم اصلی: Hirai Momo 平井 もも ملیت: ژاپنی …

این نوشته مومو | بیوگرافی Momo از گروه توایس Twice به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/20/%d9%85%d9%88%d9%85%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-momo-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
آیلی | بیوگرافی Ailee به همراه عکس https://majaletime.com/2020/02/18/%d8%a2%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-ailee-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/18/%d8%a2%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-ailee-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 18 Feb 2020 07:39:07 +0000 https://majaletime.com/?p=31323 بیوگرافی آیلی آیلی Ailee خواننده و ترانه سرای مشهور کره ای آمریکایی است. که در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۲ تحت عنوان YMC Entertainment آغاز به کار کرد. در مارس ۲۰۱۹ قرارداد او با YMC Ent منقضی شده است ، اما او هنوز هم برای تبلیغات ژوئیه با این شرکت همکاری خواهد کرد. اطلاعات پروفایل نام …

این نوشته آیلی | بیوگرافی Ailee به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/18/%d8%a2%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-ailee-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جونگیون | بیوگرافی Jeongyeon از گروه توایس Twice به همراه عکس https://majaletime.com/2020/02/17/%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jeongyeon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/17/%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jeongyeon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 17 Feb 2020 18:22:52 +0000 https://majaletime.com/?p=31477 بیوگرافی جونگیون جونگیون Yoo Jeong-yeon در تاریخ یکم نوامبر ۱۹۹۶ به دنیا آمد. او یک خواننده کره ای است. او جز گروه کی پاپ دختر توایس Twice تحت نظر کمپانی JYP است. جونگیون در JYP به مدت ۵ سال کارآموز بود. در اکتبر ۲۰۱۵ به همراه گروه توایس Twice دبیوت کرد. اطلاعات پروفایل اسم استیج: …

این نوشته جونگیون | بیوگرافی Jeongyeon از گروه توایس Twice به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/17/%d8%ac%d9%88%d9%86%da%af%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jeongyeon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
نایون | بیوگرافی Nayeon از گروه توایس Twice به همراه عکس https://majaletime.com/2020/02/17/%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-nayeon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/17/%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-nayeon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 16 Feb 2020 23:11:31 +0000 https://majaletime.com/?p=31385 بیوگرافی نایون نایون Im Na-yeon در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵ به دنیا آمد. او یک خواننده کره ای است. بعد از حضور در برنامه مسابقه ای Sixteen در سال ۲۰۱۵ او توانست در قالب گروه دختر کمپانی JYP یعنی گروه توایس Twice دبیوت کند. نایون یکی از لید وکال ها و لید دنسرهای گروه است. …

این نوشته نایون | بیوگرافی Nayeon از گروه توایس Twice به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/17/%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-nayeon-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
جیهیو | بیوگرافی Jihyo عضو گروه توایس Twice به همراه عکس https://majaletime.com/2020/02/16/%d8%ac%db%8c%d9%87%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jihyo-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1d/ https://majaletime.com/2020/02/16/%d8%ac%db%8c%d9%87%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jihyo-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1d/#respond Sat, 15 Feb 2020 22:03:17 +0000 https://majaletime.com/?p=31331 بیوگرافی جیهیو پارک جیهیو Park Ji-hyo در یکم فوریه ۱۹۹۷ به دنیا آمد. او یک خواننده کره ای و عضوی از گروه کی پاپ دختر توایس Twice تحت نظر کمپانی JYP است. به عنوان وکال اصلی گروه به خاطر صدای قویش و مهارتش در رقصیدن و کاریزمایی که داره شناخته میشه. جیهیو همچنین به عنوان …

این نوشته جیهیو | بیوگرافی Jihyo عضو گروه توایس Twice به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/16/%d8%ac%db%8c%d9%87%db%8c%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-jihyo-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b3-twice-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1d/feed/ 0
آیرین | بیوگرافی Irene از گروه ردولوت Red Velvet به همراه عکس https://majaletime.com/2020/02/15/31104-autosave-v1/ https://majaletime.com/2020/02/15/31104-autosave-v1/#comments Fri, 14 Feb 2020 22:29:06 +0000 https://majaletime.com/?p=31104 بیوگرافی Irene آیرین Irene عضو گروه ردولوت Red Velvet، خواننده، بازیگر و مدل است. در مارس ۱۹۹۱ در دگوی کره به دنیا آمد. او در سال ۲۰۱۴ به عنوان لیدر گروه ردولوت شروع به کار کرد. او به همراه سولی Sulli و کریستال Krystal اعضای اف‌اکس Fx وارد کمپانی اس‌ام SM شد. قبل از شروع …

این نوشته آیرین | بیوگرافی Irene از گروه ردولوت Red Velvet به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/15/31104-autosave-v1/feed/ 1
تائو | بیوگرافی Tao عضو سابق گروه اکسو Exo به همراه عکس https://majaletime.com/2020/02/14/%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-tao-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/14/%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-tao-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Thu, 13 Feb 2020 22:25:15 +0000 https://majaletime.com/?p=31234 بیوگرافی تائو Tao هوانگ زیتائو Huang Zitao در تاریخ ۲ می ۱۹۹۳ به دنیا آمد. او که به اسم تائو هم مشهور است یک خواننده، آهنگساز، رپر، بازیگر و مدل چینی است. بعد از اینکه از گروه کره ای-چینی اکسو Exo جدا شد در چین با آلبوم TAO سولو دبیوت کرد. در چین و بعد …

این نوشته تائو | بیوگرافی Tao عضو سابق گروه اکسو Exo به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/14/%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-tao-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
لوهان | بیوگرافی Luhan عضو سابق اکسو Exo به همراه عکس https://majaletime.com/2020/02/13/%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-luhan-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/13/%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-luhan-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Wed, 12 Feb 2020 22:01:09 +0000 https://majaletime.com/?p=31169 بیوگرافی لوهان Luhan لوهان Lu Han متولد ۲۰ آوریل ۱۹۹۰ به اسم لوهان Luhan معروف است. او یک خواننده و بازیگر و مدل چینی است. او قبلا عضو گروه کره ای-چینی کمپانی اس ام یعنی اکسو Exo بوده است. همچنین در زیرگروه Exo-M هم عضو بود. ولی در اکتبر ۲۰۱۴ از کمپانی اس ام و …

این نوشته لوهان | بیوگرافی Luhan عضو سابق اکسو Exo به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/13/%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-luhan-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 3
کریس وو | بیوگرافی Kris Wu عضو سابق اکسو Exo به همراه عکس https://majaletime.com/2020/02/12/%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%88%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kris-wu-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/12/%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%88%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kris-wu-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Tue, 11 Feb 2020 22:09:17 +0000 https://majaletime.com/?p=31037 بیوگرافی کریس وو وو ای فان Wu Yi Fan ممعروف به کریس وو Kris Wu متولد ۶ نوامبر ۱۹۹۰ است. او یک بازیگر، خواننده و مدل معروف چینی-کانادایی است. او قبلا در گروه کی پاپ معروف کمپانی بزرگ اسم SM به نام اکسو Exo عضویت داشت. در حال حاضر وو یک هنرمند سولو به شمار …

این نوشته کریس وو | بیوگرافی Kris Wu عضو سابق اکسو Exo به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/12/%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%88%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kris-wu-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
افزودن نوشته | چگونه در سایت وردپرسی WordPress مطلب بگذاریم https://majaletime.com/2020/02/11/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3%db%8c-wordpress-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85/ https://majaletime.com/2020/02/11/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3%db%8c-wordpress-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85/#respond Mon, 10 Feb 2020 22:23:01 +0000 https://majaletime.com/?p=31013 این روزها با گسترش فضای وب و محبوبیت سایت های وردپرسی WordPress ممکن است کار خیلی از کاربران آماتور دنیای وب هم به جایی برسد که نیاز داشته باشند در سایت وردپرسی از قسمت افزودن نوشته این سایت ها استفاده کنند تا مطلب یا پستی را در یک سایت منتشر کنند. در این پست قصد …

این نوشته افزودن نوشته | چگونه در سایت وردپرسی WordPress مطلب بگذاریم برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/11/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3%db%8c-wordpress-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85/feed/ 0
پژو ۲۰۷ آی | مشخصات فنی ، تجهیزات + گالری عکس https://majaletime.com/2020/02/09/%d9%be%da%98%d9%88-207-%d8%a2%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/09/%d9%be%da%98%d9%88-207-%d8%a2%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 09 Feb 2020 13:57:41 +0000 https://majaletime.com/?p=30997 پژو 207 آی با توجه به نوع جاده هاي كشور، نوع سوخت موجود دركشور و آب و هواي مناطق مختلف ايران، متناسب سازي شده و با اين موارد كاملاً همخواني دارد. مصرف سوخت پائين موتور TU5 در كنار قدرت موتور بالاي آن از جمله مزاياي 207آي است. علاوه بر اين خودروي پژو 207آي اتوماتيك جديد در سال 96 توانسته است 4 ستاره كيفي دريافت و در بالاترين رده بندي كيفيت خودروهاي توليدي ساخت داخل قرار گيرد.

این نوشته پژو ۲۰۷ آی | مشخصات فنی ، تجهیزات + گالری عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/09/%d9%be%da%98%d9%88-207-%d8%a2%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
دنا پلاس توربو | مشخصات فنی ، تجهیزات ، مقایسه + عکس ها https://majaletime.com/2020/02/08/%d8%af%d9%86%d8%a7-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/ https://majaletime.com/2020/02/08/%d8%af%d9%86%d8%a7-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/#respond Sat, 08 Feb 2020 17:11:36 +0000 https://majaletime.com/?p=30981 دنا پلاس توربو شارژ ضمن برخورداري از زيبايي ، ايمني و تجهيزات بالا، داراي موتور پرقدرت مجهز به توربو شارژر بوده و مي‏تواند بعنوان محصولي متفاوت مورد توجه مشتريان قرار گيرد. در واقع يكي از اهداف شركت در عرضه اين محصول، افزايش كارايي قواي محركه خودروي دنا پلاس از طريق نصب سامانه توربوشارژ بر روي آن است.

این نوشته دنا پلاس توربو | مشخصات فنی ، تجهیزات ، مقایسه + عکس ها برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/08/%d8%af%d9%86%d8%a7-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/feed/ 0
پژمان جمشیدی ” از مستطیل سبز تا پرده نقره ایی سینما” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/02/01/%d9%be%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/02/01/%d9%be%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 01 Feb 2020 16:20:37 +0000 https://majaletime.com/?p=30962 پژمان جمشیدی بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران زاده بیستمین روز شهریور ماه سال1356در شهر تهران است این بازیگر مدتها بازیکن فوتبال بوده و در افتخارات جهانی خود یک گلی ملی مقابل تیم گرجستان برای تیم ملی ایران به ثمر نشانده است.

این نوشته پژمان جمشیدی ” از مستطیل سبز تا پرده نقره ایی سینما” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/02/01/%d9%be%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
هومن سیدی “کارگردان پیشگام در سبک نئو نوآر سینمای ایران” بیوگرافی Houman Seyyedi + عکس https://majaletime.com/2020/01/30/%d9%87%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%86%d8%a6%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%a2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-houman-seyyedi-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/01/30/%d9%87%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%86%d8%a6%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%a2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-houman-seyyedi-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 29 Jan 2020 20:37:49 +0000 https://majaletime.com/?p=30932 هومن سیدی بازیگر ایرانی زاده8آذر سال1359 در شهر رشت میباشد این هنرمند علاوه بر فعالیت بازیگری به فیلمنامه نویسی و کارگردانی و همچنین تدوین نیز مشغول بوده است

این نوشته هومن سیدی “کارگردان پیشگام در سبک نئو نوآر سینمای ایران” بیوگرافی Houman Seyyedi + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/30/%d9%87%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%86%d8%a6%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%a2%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-houman-seyyedi-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سام درخشانی “مرد درخشان درام های تلویزیون” بیوگرافی +عکس https://majaletime.com/2020/01/28/%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/01/28/%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 28 Jan 2020 20:24:44 +0000 https://majaletime.com/?p=30921 سام درخشانی بازیگر ایرانی در 31تیر سال1354 در شهر تهران متولد شده است این هنرمند در عرصه تئاتر.سینماو تلویزیون و همچنین بعضی فعالیت های تبلیغاتی حضور دارد.

این نوشته سام درخشانی “مرد درخشان درام های تلویزیون” بیوگرافی +عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/28/%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
بهنوش طباطبایی “بازیگر – مدل ایرانی” بیوگرافی Behnoosh Tabatabaei + عکس https://majaletime.com/2020/01/26/%d8%a8%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b4-%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-behnoosh-tabatabaei-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/01/26/%d8%a8%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b4-%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-behnoosh-tabatabaei-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 26 Jan 2020 19:30:48 +0000 https://majaletime.com/?p=30704 بهنوش طباطبایی بازیگر و مدل مطرح ایرانی در 27اردیبهشت سال 1360در پایتخت چشم به جهان گشود این هنرمند دارای لیسانس مهندسی کامپیوتر میباشد و همچنین بانو بهنوش طباطبایی یک دوره بازیگری نیز در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران نیز گذرانده است

این نوشته بهنوش طباطبایی “بازیگر – مدل ایرانی” بیوگرافی Behnoosh Tabatabaei + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/26/%d8%a8%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b4-%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-behnoosh-tabatabaei-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سهون | بیوگرافی Sehun از گروه اکسو Exo به همراه عکس https://majaletime.com/2020/01/24/%d8%b3%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sehun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/01/24/%d8%b3%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sehun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Fri, 24 Jan 2020 15:14:15 +0000 https://majaletime.com/?p=30783 بیوگرافی Sehun اُه سهون Oh Sehun متولد ۱۲ آوریل ۱۹۹۴ که به Sehun شناخته می شود، خواننده، بازیگر و مدل کره ای است. او عضو گروه معروف و محبوب کره ای – چینی کمپانی اس ام SM یعنی گروه اکسو Exo است.  جدای از فعالیت های همراه با گروه اکسو سهون همچنین در دراماهای زیادی …

این نوشته سهون | بیوگرافی Sehun از گروه اکسو Exo به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/24/%d8%b3%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sehun-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
هانیه توسلی”از هنروری تا ستاره شدن در سینما”بیوگرافی+عکس https://majaletime.com/2020/01/22/%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/01/22/%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 22 Jan 2020 20:27:35 +0000 https://majaletime.com/?p=30645 هانیه توسلی بازیگر توانمند ایرانی در 14خرداد سال1358در شهر همدان دیده به جهان گشود این هنرمند دارای دیپلم رشته تجربی است که تحصیلات وی در زمینه سینما در رشته نمایشنامه نویسی در دانشگاه آزاد بوده است

این نوشته هانیه توسلی”از هنروری تا ستاره شدن در سینما”بیوگرافی+عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/22/%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
کیونگسو ، دی اُ | بیوگرافی D.O یا Kyungsoo از اکسو Exo https://majaletime.com/2020/01/20/%da%a9%db%8c%d9%88%d9%86%da%af%d8%b3%d9%88-%d8%8c-%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%8f-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-d-o-%db%8c%d8%a7-kyungsoo-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo/ https://majaletime.com/2020/01/20/%da%a9%db%8c%d9%88%d9%86%da%af%d8%b3%d9%88-%d8%8c-%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%8f-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-d-o-%db%8c%d8%a7-kyungsoo-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo/#comments Mon, 20 Jan 2020 19:28:53 +0000 https://majaletime.com/?p=30715 بیوگرافی کیونگسو D.O دو کیونگسو Do Kyung-soo 도경수 متولد ۱۲ ژانویه ۱۹۹۳ است. او بیشتر با نام استیج D.O شناخته می شود. دی اُ یک خواننده و بازیگر کره ای است. او شهرت خود را به خاطر عضویت و وکال اصلی بودن یکی از بهترین گروه های پسر کره ای – چینی یعنی اکسو Exo بدست …

این نوشته کیونگسو ، دی اُ | بیوگرافی D.O یا Kyungsoo از اکسو Exo برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/20/%da%a9%db%8c%d9%88%d9%86%da%af%d8%b3%d9%88-%d8%8c-%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%8f-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-d-o-%db%8c%d8%a7-kyungsoo-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo/feed/ 1
سحر دولتشاهی “بازیگر به غایت توانای ژانر تراژدی” بیوگرافی Sahar Dolatshahi +عکس https://majaletime.com/2020/01/17/%d8%b3%d8%ad%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c-%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sahar-dolatshahi-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/01/17/%d8%b3%d8%ad%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c-%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sahar-dolatshahi-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 17 Jan 2020 13:42:44 +0000 https://majaletime.com/?p=30635 سحر دولتشاهی بازیگر گرانقدر سینما، تلویزیون و تاتر ایرانی متولد شانزدهمین روز اولین ماه پاییزی مهر سال58در پایتخت پرهیاهوی تهران است

این نوشته سحر دولتشاهی “بازیگر به غایت توانای ژانر تراژدی” بیوگرافی Sahar Dolatshahi +عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/17/%d8%b3%d8%ad%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c-%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sahar-dolatshahi-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
رامبد جوان”خنداننده برتر دهه۹۰ در اجرا”بیوگرافی+عکس rambod javan https://majaletime.com/2020/01/15/%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%8790-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3-rambod-javan/ https://majaletime.com/2020/01/15/%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%8790-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3-rambod-javan/#respond Wed, 15 Jan 2020 16:56:29 +0000 https://majaletime.com/?p=30474 رامبد جوان تبریزی، بازیگر،کارگردان و مجری ایرانی در اولین روز زمستان سال1350در شهر آرا متولد شد پدر این هنرمند بهمن جوان و مادرش هما فانی جوادی میباشد

این نوشته رامبد جوان”خنداننده برتر دهه۹۰ در اجرا”بیوگرافی+عکس rambod javan برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/15/%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%8790-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3-rambod-javan/feed/ 0
طناز طباطبایی “بازیگر درخشان تراژدی های روز سینما” بیوگرافی Tannaz Tabatabaei +عکس https://majaletime.com/2020/01/13/%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-tannaz-tabatabaei-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/01/13/%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-tannaz-tabatabaei-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 13 Jan 2020 15:39:57 +0000 https://majaletime.com/?p=30648 طناز طباطبایی بازیگر ایرانی زاده بیستم اردیبهشت سال1362در شهر تهران است شروع فعالیت بازیگری بانو از سال 80 بوده که تا به امروز بانو طناز طباطبایی مشغول ایفای نقش در سینمای ایران میباشد

این نوشته طناز طباطبایی “بازیگر درخشان تراژدی های روز سینما” بیوگرافی Tannaz Tabatabaei +عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/13/%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-tannaz-tabatabaei-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
مهدی پاکدل ” مرد خوش پوش سینمای ایران ” بیوگرافی + عکس | Mahdi Pakdel https://majaletime.com/2020/01/10/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-mahdi-pakdel/ https://majaletime.com/2020/01/10/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-mahdi-pakdel/#respond Fri, 10 Jan 2020 15:29:34 +0000 https://majaletime.com/?p=30476 مهدی پاکدل بازیگر ایرانی زاده 10تیر سال1359در اصفهان میباشد حسین پاکدل برادر بزرگ مهدی پاکدل میباشد که ایشان به نویسندگی،کارگردانی و مجری گری اشتغال دارند

این نوشته مهدی پاکدل ” مرد خوش پوش سینمای ایران ” بیوگرافی + عکس | Mahdi Pakdel برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/10/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-mahdi-pakdel/feed/ 0
محسن تنابنده ” ستاره درخشان ۶ گانه پایتخت ” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/01/08/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-6-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/01/08/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-6-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 08 Jan 2020 13:52:04 +0000 https://majaletime.com/?p=30464 محسن تنابنده بازیگر و کارگردان ایرانی زاده26فروردین سال1354در پایتخت میباشد این هنرمند علاوه بر بازیگری به کارگردانی و نویسندگی سینما، تئاتر و تلویزیون نیز مشغول است

این نوشته محسن تنابنده ” ستاره درخشان ۶ گانه پایتخت ” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/08/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-6-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
رضا عطاران ” طلایه دار پرفروش ترین کمدین دهه۹۰ ” بیوگرافی + عکسreza ataran https://majaletime.com/2020/01/05/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%8790-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3reza-ataran/ https://majaletime.com/2020/01/05/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%8790-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3reza-ataran/#respond Sun, 05 Jan 2020 19:45:05 +0000 https://majaletime.com/?p=30460 رضا عطاران کمدین مطرح فیلم های تلویزیون و سینمای ایران متولد بیستمین روز اردیبهشت سال1347در شهر مقدس مشهد میباشد رضا عطاران فرزند سوم خانواده است که این خانواده اهل کاخک هستند

این نوشته رضا عطاران ” طلایه دار پرفروش ترین کمدین دهه۹۰ ” بیوگرافی + عکسreza ataran برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/05/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%8790-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3reza-ataran/feed/ 0
پریناز ایزدیار از ستاره های “سه گانه شهرزاد” بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/01/04/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/01/04/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 04 Jan 2020 18:30:55 +0000 https://majaletime.com/?p=30632 پریناز ایزدیار بازیگر ایرانی در هشتمین روز شهریور سال 1364در شهر بابل متولد شده است بانو پریناز ایزدیار علاوه بر بازیگری به صدا پیشگی برخی مجموعه ها نیز مشغول بوده است

این نوشته پریناز ایزدیار از ستاره های “سه گانه شهرزاد” بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/04/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
امین تارخ “بازیگر صاحب سبک سینما وتلویزیون ایران” بیوگرافی Amin Tarokh + عکس https://majaletime.com/2020/01/03/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-amin-tarokh-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/01/03/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-amin-tarokh-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 03 Jan 2020 14:58:22 +0000 https://majaletime.com/?p=30480 امین تارخ بازیگر سینما،تلویزیون واستاد بازیگری ایرانی متولد 20مرداد سال1332در شهر کازرون است نخستین حضور امین تارخ در عرصه بازیگری با فیلم مرگ یزدگرد رقم خورد

این نوشته امین تارخ “بازیگر صاحب سبک سینما وتلویزیون ایران” بیوگرافی Amin Tarokh + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/03/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-amin-tarokh-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
مریلا زارعی بانوی باوقار سینما و تلویزیون ایران | بیوگرافی + عکس https://majaletime.com/2020/01/02/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2020/01/02/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 02 Jan 2020 17:31:11 +0000 https://majaletime.com/?p=30448 مریلا زارعی برزی زاده 25فروردین سال1353 در نطنز اصفهان میباشد شروع فعالیت بازیگری بانو مریلا زارعی در سال1374به وقوع پیوست

این نوشته مریلا زارعی بانوی باوقار سینما و تلویزیون ایران | بیوگرافی + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/02/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
نوید محمد زاده “پسر خشمگین سینمای ایران” بیوگرافی navid mohamad zadeh https://majaletime.com/2020/01/01/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%ae%d8%b4%d9%85%da%af%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-navid-mohamad-zadeh/ https://majaletime.com/2020/01/01/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%ae%d8%b4%d9%85%da%af%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-navid-mohamad-zadeh/#respond Wed, 01 Jan 2020 17:25:06 +0000 https://majaletime.com/?p=30385 نوید محمد زاده بازیگر توانمند ایرانی زاده 17فروردین ماه سال1365در تهران میباشد ، نوید محمدزاده اصالتا کرد مهران است که فعالیت هنری خود را از سال88شروع نموده و تا به امروز مشغول فعالیت میباشد.

این نوشته نوید محمد زاده “پسر خشمگین سینمای ایران” بیوگرافی navid mohamad zadeh برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2020/01/01/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%ae%d8%b4%d9%85%da%af%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-navid-mohamad-zadeh/feed/ 0
امین حیایی”کمدین محبوب ایرانی با سابقه۲۸ساله”بیوگرافی+عکس https://majaletime.com/2019/12/30/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%8728%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/12/30/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%8728%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 30 Dec 2019 19:39:33 +0000 https://majaletime.com/?p=30457 امین حیایی بازیگر ایرانی که اغلب مردم اورا با نقش های کمدی اش میشناسند این بازیگر در کارنامه خود علاوه بر بازیگری به کارگردانی و خوانندگی نیز پرداخته

این نوشته امین حیایی”کمدین محبوب ایرانی با سابقه۲۸ساله”بیوگرافی+عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/30/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%8728%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
غزل شاکری بازیگری معروف به نوای دلنشین / بیوگرافی غزل شاکری + عکس Ghazal Shakeri https://majaletime.com/2019/12/27/%d8%ba%d8%b2%d9%84-%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b2%d9%84-%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-ghazal-shakeri/ https://majaletime.com/2019/12/27/%d8%ba%d8%b2%d9%84-%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b2%d9%84-%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-ghazal-shakeri/#respond Fri, 27 Dec 2019 09:42:50 +0000 https://majaletime.com/?p=30453 غزل شاکری بازیگر،طراح صحنه و طراح لباس ایرانی متولد22اسفند سال 57 در شهر تهران پایتخت ایران میباشد غزل فرزند فرشته طائر پور است که مادر این هنرمند تهیه کننده،مدیر تولید، مجری طرح و فیلمنامه نویس ایرانی میباشد

این نوشته غزل شاکری بازیگری معروف به نوای دلنشین / بیوگرافی غزل شاکری + عکس Ghazal Shakeri برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/27/%d8%ba%d8%b2%d9%84-%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b2%d9%84-%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-ghazal-shakeri/feed/ 0
شهاب حسینی سوپر استار سینمای ایران / بیوگرافی shahab hosseini https://majaletime.com/2019/12/26/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-shahab-hosseini/ https://majaletime.com/2019/12/26/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-shahab-hosseini/#respond Thu, 26 Dec 2019 09:34:35 +0000 https://majaletime.com/?p=30338 شهاب حسینی سوپر استار سینمای ایران زاده 14بهمن1352(3فوریه-1974)در تهران میباشد. شهاب حسینی در کارنامه پر بار هنری خود علاوه بر بازیگری،کارگردانی و گویندگی را نیز جای داده است

این نوشته شهاب حسینی سوپر استار سینمای ایران / بیوگرافی shahab hosseini برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/26/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-shahab-hosseini/feed/ 0
ترانه علیدوستی “بانوی هزار و یک شب سینمای ایران” بیوگرافی Taraneh Alidoosti + عکس https://majaletime.com/2019/12/24/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/12/24/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 24 Dec 2019 18:35:33 +0000 https://majaletime.com/?p=30440 ترانه علیدوستی بازیگر ایرانی متولد 22دی سال 1362 در تهران است که این هنرمند علاوه بر بازیگری به ترجمه کتاب و صداپیشگی نیز

این نوشته ترانه علیدوستی “بانوی هزار و یک شب سینمای ایران” بیوگرافی Taraneh Alidoosti + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/24/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
ازمیر سومین شهر بزرگ و وسیع ترکیه | مکان های دیدنی ازمیرizmir https://majaletime.com/2019/12/23/%d8%a7%d8%b2%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%88-%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d9%85%db%8c%d8%b1izmir/ https://majaletime.com/2019/12/23/%d8%a7%d8%b2%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%88-%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d9%85%db%8c%d8%b1izmir/#comments Mon, 23 Dec 2019 20:28:56 +0000 https://majaletime.com/?p=30188 ازمیر بعد از استانبول و آنکارا، بزرگترین و وسیع ترین شهر ترکیه میباشد که مکان های تاریخی بسیاری را در دل خود جای داده است

این نوشته ازمیر سومین شهر بزرگ و وسیع ترکیه | مکان های دیدنی ازمیرizmir برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/23/%d8%a7%d8%b2%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%88-%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d9%85%db%8c%d8%b1izmir/feed/ 2
مکان های دیدنی تفلیس / تفلیس عروس کشورهای آسیای میانه | tbilisi georgia https://majaletime.com/2019/12/20/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87/ https://majaletime.com/2019/12/20/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87/#comments Fri, 20 Dec 2019 10:12:40 +0000 https://majaletime.com/?p=30128 آنچه در میان مکان های دیدنی تفلیس درخشان است و در هر عکس و عنوانی چشم نوازی میکند عبور رودخانه ایی از وسط این شهر میباشد

این نوشته مکان های دیدنی تفلیس / تفلیس عروس کشورهای آسیای میانه | tbilisi georgia برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/20/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/ 1
سارا بهرامی | بیوگرافی sara bahrami “دارکوب و نقطه درخشش” + عکس https://majaletime.com/2019/12/18/%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sara-bahrami-%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%b4-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/12/18/%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sara-bahrami-%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%b4-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 18 Dec 2019 09:27:32 +0000 https://majaletime.com/?p=30389 سارا بهرامی بازیگر سینما و تلویزیون ایرانی، متولد بهمن سال ۶۱ در اصفهان میباشد. این بازیگر فعالیت هنری خود را از سال۸۸آغاز نموده وتا به امروز ایفاگری نقش هایش را درخشان به عهده دارد سارا بهرامی فارغ التحصیل رشته تئاتر می باشد که از سنین کودکی و از ۹سالگی به کلاس های بازیگر مراجعه نموده …

این نوشته سارا بهرامی | بیوگرافی sara bahrami “دارکوب و نقطه درخشش” + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/18/%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-sara-bahrami-%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%b4-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
پارسا پیروزفر ” شمس الشموس سینمای ایران” بیوگرافی + عکسهایparsa piroz far https://majaletime.com/2019/12/14/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%81%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d9%88%d8%b3-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8cparsa-piroz-far/ https://majaletime.com/2019/12/14/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%81%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d9%88%d8%b3-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8cparsa-piroz-far/#respond Sat, 14 Dec 2019 18:04:08 +0000 https://majaletime.com/?p=30343 پارسا پیروزفر بازیگر ایرانی در ۲۲شهریور ماه سال۱۳۵۱در تهران چشم به جهان گشود پارسا پیروزفر علاوه بر بازیگری به کارگردانی،تدریس تاتر،نمایشنامه نویسی، ترجمه کتاب،نقاشی نیز مشغول است این بازیگر ایرانی ساکن ایران و آمریکاست و چند ماهی از سال را در ایران و چند ماهی را در آمریکا زندگی میکند شروع فعالیت هنری پارسا پیروز …

این نوشته پارسا پیروزفر ” شمس الشموس سینمای ایران” بیوگرافی + عکسهایparsa piroz far برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/14/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%81%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d9%88%d8%b3-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8cparsa-piroz-far/feed/ 0
دمت اوزدمیر بازیگر ۲۶ ساله ترکیه ای / بیوگرافی Demet Özdemir + عکسهای دمت اوزدمیر https://majaletime.com/2019/12/11/%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-26-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-demet-ozdemir-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%85%db%8c%d8%b1/ https://majaletime.com/2019/12/11/%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-26-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-demet-ozdemir-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%85%db%8c%d8%b1/#comments Wed, 11 Dec 2019 15:24:16 +0000 https://majaletime.com/?p=29949 دمت اوزدمیر بازیگر ترکیه ایی متولد26فوریه سال 1992میلادی میباشد. این بازیگر 26ساله ترکیه ایی در قوجایلی ترکیه متولد شده است.

این نوشته دمت اوزدمیر بازیگر ۲۶ ساله ترکیه ای / بیوگرافی Demet Özdemir + عکسهای دمت اوزدمیر برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/11/%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-26-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-demet-ozdemir-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%85%db%8c%d8%b1/feed/ 1
بیرجه آکالای “حوای” سینمای ترکیه | بیوگرافی Birce Akalay +عکسهای بیرجه آکالای https://majaletime.com/2019/12/09/%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a2%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-birce-akalay-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a2%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c/ https://majaletime.com/2019/12/09/%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a2%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-birce-akalay-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a2%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c/#respond Mon, 09 Dec 2019 20:03:59 +0000 https://majaletime.com/?p=30052 بیرجه آکالای بازیگر خوش چهره سریالهای ترکیه زاده 29 خرداد سال 1363(19ژوین 1984میلادی)میباشد. متولد استانبول ترکیه ، قد 1.78 سانتیمتر .

این نوشته بیرجه آکالای “حوای” سینمای ترکیه | بیوگرافی Birce Akalay +عکسهای بیرجه آکالای برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/09/%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a2%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-birce-akalay-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a2%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c/feed/ 0
چانیول | بیوگرافی Chanyeol از گروه اکسو Exo به همراه عکس https://majaletime.com/2019/12/08/%da%86%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chanyeol-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/12/08/%da%86%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chanyeol-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sun, 08 Dec 2019 16:18:15 +0000 https://majaletime.com/?p=30236 بیوگرافی چانیول از اکسو پارک چانیول Park Chan-yeol که با همان اسم چانیول معروف است در ۲۷ نوامبر ۱۹۹۲ به دنیا آمده است. او یک خواننده، آهنگساز، تهیه کننده، بازیگر و مدل کره ای است. او عضو در سال ۲۰۰۸ توانست وارد کمپانی معروف SM Entertainment شود. در حال حاضر عضو گروه چینی – کره …

این نوشته چانیول | بیوگرافی Chanyeol از گروه اکسو Exo به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/08/%da%86%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chanyeol-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 5
چن | بیوگرافی Chen از گروه اکسو Exo به همراه عکس https://majaletime.com/2019/12/07/%da%86%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chen-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/12/07/%da%86%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chen-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sat, 07 Dec 2019 08:02:18 +0000 https://majaletime.com/?p=29866 بیوگرافی چن کیم چونگ ده Kim Jong-dae متولد ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲که با اسم استیج چن Chen شناخته می شود. خواننده و آهنگساز کره ای است. او عضو گروه کره ای – چینی اکسو Exo تحت نظر کمپانی اس ام SM Entertainment است. او در سال ۲۰۱۲ به همراه اکسو دبیوت کرد. او در پروژه های اس …

این نوشته چن | بیوگرافی Chen از گروه اکسو Exo به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/07/%da%86%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-chen-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 3
آیچا آیشین توران و اوج شهرت با “رز سیاه” بیوگرافی Ayça Ayşin Turan + عکس https://majaletime.com/2019/12/05/%d8%a2%db%8c%da%86%d8%a7-%d8%a2%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-ayca-aysin-turan-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/12/05/%d8%a2%db%8c%da%86%d8%a7-%d8%a2%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-ayca-aysin-turan-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 05 Dec 2019 18:54:42 +0000 https://majaletime.com/?p=29873 آیچا آیشین توران بازیگر مشهور ترکیه ایی در 25اکتبر سال1992 در شهر استابونبول ترکیه متولد شد. قد:167/وزن:47/رنگ چشم :آبی/1.5میلیون دنبال کننده در فضای مجازی

این نوشته آیچا آیشین توران و اوج شهرت با “رز سیاه” بیوگرافی Ayça Ayşin Turan + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/05/%d8%a2%db%8c%da%86%d8%a7-%d8%a2%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-ayca-aysin-turan-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
مکان های دیدنی استانبول / استانبول شهر تاریخی و دیدنی “معرفی ۵ مکان دیدنی استانبول” https://majaletime.com/2019/12/04/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-5-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84/ https://majaletime.com/2019/12/04/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-5-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84/#respond Wed, 04 Dec 2019 19:43:05 +0000 https://majaletime.com/?p=30088 مکان های دیدنی استانبول از مهم ترین بنا هایی هستند که سالانه توجه عده بسیاری از گردشگران و توریست ها را به خود جلب میکنند

این نوشته مکان های دیدنی استانبول / استانبول شهر تاریخی و دیدنی “معرفی ۵ مکان دیدنی استانبول” برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/04/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-5-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84/feed/ 0
الیف دوگان ازگویندگی تیزر های تبلیغاتی تا بازیگری سینما / بیوگرافی Elif Dogan + عکس https://majaletime.com/2019/12/03/%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2%da%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-elif-dogan-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/12/03/%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2%da%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-elif-dogan-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Tue, 03 Dec 2019 18:54:18 +0000 https://majaletime.com/?p=30063 الیف دوگان بازیگر جوان سینمای ترکیه در تاریخ 6سپتامبر سال1994در ترکیه استانبول زاده شد قد این بازیکر:163متر/وزن:57

این نوشته الیف دوگان ازگویندگی تیزر های تبلیغاتی تا بازیگری سینما / بیوگرافی Elif Dogan + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/03/%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2%da%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-elif-dogan-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 1
کیت هرینگتون بازیگری از خانواده سلطنتی انگلیس / بیوگرافی Kit Harington +عکس https://majaletime.com/2019/12/02/%da%a9%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kit-harington-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/12/02/%da%a9%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kit-harington-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Mon, 02 Dec 2019 18:31:06 +0000 https://majaletime.com/?p=30037 کیت هرینگتون بازیگر معروف و مشهور سریال پر طرفدار بازی "تاج و تخت "زاده 26دسامبر سال 1986میلادی در شهر لندن میباشد.

این نوشته کیت هرینگتون بازیگری از خانواده سلطنتی انگلیس / بیوگرافی Kit Harington +عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/02/%da%a9%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kit-harington-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
آلینا اوزگچن بازیگر محبوب سریالهای ترکیه ای / بیوگرافی Aleyna Özgeçen + عکس https://majaletime.com/2019/12/01/%d8%a2%d9%84%db%8c%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d8%b2%da%af%da%86%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-aleyna-ozgecen-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/12/01/%d8%a2%d9%84%db%8c%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d8%b2%da%af%da%86%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-aleyna-ozgecen-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sun, 01 Dec 2019 10:50:50 +0000 https://majaletime.com/?p=29944 آلینا اوزگچن بازیگر سریالهای ترکیه ایی در سال2003در استانبول متولد شده است.قد آلینا:160/وزن:56کیلو/رنگ چشم:آبی

این نوشته آلینا اوزگچن بازیگر محبوب سریالهای ترکیه ای / بیوگرافی Aleyna Özgeçen + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/12/01/%d8%a2%d9%84%db%8c%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d8%b2%da%af%da%86%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-aleyna-ozgecen-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
نورگل یشیلچای پارتنر فرهاد اصلانی در”زیبا” / بیوگرافی Nurgül Yeşilçay + عکسهای نورگل یشیلچای https://majaletime.com/2019/11/29/%d9%86%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84-%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%84%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-nurgul-yesilcay-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84-%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%84%da%86%d8%a7%db%8c/ https://majaletime.com/2019/11/29/%d9%86%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84-%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%84%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-nurgul-yesilcay-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84-%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%84%da%86%d8%a7%db%8c/#respond Fri, 29 Nov 2019 12:57:47 +0000 https://majaletime.com/?p=29871 نورگل یشیلچای بازیگر محبوب سریال های ترکیه در 26مارس سال1976میلادی در فیون قره حصار ترکیه چشم به جهان گشود

این نوشته نورگل یشیلچای پارتنر فرهاد اصلانی در”زیبا” / بیوگرافی Nurgül Yeşilçay + عکسهای نورگل یشیلچای برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/29/%d9%86%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84-%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%84%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-nurgul-yesilcay-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%da%af%d9%84-%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%84%da%86%d8%a7%db%8c/feed/ 0
وریا غفوری ببر کرد کوهستان در مستطیل سبز/بیوگرافی+عکسهای وریا غفوری https://majaletime.com/2019/11/28/%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c/ https://majaletime.com/2019/11/28/%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c/#respond Thu, 28 Nov 2019 12:19:22 +0000 https://majaletime.com/?p=29719 وریا غفوری بازیکن تیم استقلال تهران در29شهریور سال 66در سنندج چشم به جهان گشود

این نوشته وریا غفوری ببر کرد کوهستان در مستطیل سبز/بیوگرافی+عکسهای وریا غفوری برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/28/%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c/feed/ 0
لی | بیوگرافی Lay از گروه اکسو Exo به همراه عکس https://majaletime.com/2019/11/16/29864-autosave-v1/ https://majaletime.com/2019/11/16/29864-autosave-v1/#comments Sat, 16 Nov 2019 09:32:56 +0000 https://majaletime.com/?p=29864 بیوگرافی لی Zhang Yixing که بیشتر با اسم استیج Lay Zhang یا به اختصار لی Lay شناخته می شود خواننده و آهنگساز و بازیگرچینی است. او متولد ۷ اکتبر ۱۹۹۱ در چین است. لی فعالیت های خود را تحت نظر کمپانی بزرگ SM Entertainment انجام می دهد. او عضو گروه کره ای و بسیار محبوب کی …

این نوشته لی | بیوگرافی Lay از گروه اکسو Exo به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/16/29864-autosave-v1/feed/ 5
جمشید هاشم پور و یک عمر فعالیت هنری / بیوگرافی + عکس های جمشید هاشم پور https://majaletime.com/2019/11/14/%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1/ https://majaletime.com/2019/11/14/%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1/#respond Thu, 14 Nov 2019 16:53:09 +0000 https://majaletime.com/?p=29665 جمشید هاشم پور بزرگ مرد سینمای ایران در سومین روز فروردین سال1323در تهران چشم به جهان گشود

این نوشته جمشید هاشم پور و یک عمر فعالیت هنری / بیوگرافی + عکس های جمشید هاشم پور برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/14/%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1/feed/ 0
شیومین | بیوگرافی Xiumin عضو گروه اکسو Exo https://majaletime.com/2019/11/13/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-xiumin-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo/ https://majaletime.com/2019/11/13/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-xiumin-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo/#comments Wed, 13 Nov 2019 08:00:12 +0000 https://majaletime.com/?p=29791 بیوگرافی شیومین کیم مین سوک Kim Min-seok با اسم استیج شیومین Xiumin خواننده و بازیگر و مدل کره ای است. او عضو گروه اکسو Exo است. وی متولد ۲۶ مارچ ۱۹۹۰ در کره جنوبی است.  شیومین در زیر گروه Exo-M و زیرواحد Exo-CBX حضور دارد. در مسابقه SM Everysing Contest 2008 رتبه دوم را کسب کرد. …

این نوشته شیومین | بیوگرافی Xiumin عضو گروه اکسو Exo برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/13/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-xiumin-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo/feed/ 7
احمد مهرانفر بازیگر توانا در ایفای نقش های تیپیکال / بیوگرافی احمد مهرانفر + عکس https://majaletime.com/2019/11/12/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%be%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/11/12/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%be%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 12 Nov 2019 18:09:23 +0000 https://majaletime.com/?p=29715 احمد مهرانفر بازیگر تاتر،تلویزیون و سینمای ایرانی در 10خرداد سال 54در شهر کاشان دیده به جهان گشود.

این نوشته احمد مهرانفر بازیگر توانا در ایفای نقش های تیپیکال / بیوگرافی احمد مهرانفر + عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/12/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%be%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
داریوش ارجمند بزرگ مرد سینمای ایران / بیوگرافی + عکس های داریوش ارجمند https://majaletime.com/2019/11/11/%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%86%d8%af/ https://majaletime.com/2019/11/11/%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%86%d8%af/#respond Mon, 11 Nov 2019 15:54:50 +0000 https://majaletime.com/?p=29701 داریوش ارجمند بازیکر 75ساله ایرانی زاده 5مرداد سال1323 در روستای گل استان بیرجند میباشد.

این نوشته داریوش ارجمند بزرگ مرد سینمای ایران / بیوگرافی + عکس های داریوش ارجمند برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/11/%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%86%d8%af/feed/ 0
سوهو | بیوگرافی Suho از گروه اکسو Exo همراه با عکس https://majaletime.com/2019/11/10/29735-autosave-v1/ https://majaletime.com/2019/11/10/29735-autosave-v1/#comments Sun, 10 Nov 2019 09:37:15 +0000 https://majaletime.com/?p=29735 بیوگرافی سوهو کیم چون میون Kim Jun Myeon با اسم استیج سوهو Suho (یعنی “نگهبان”) یک خواننده و بازیگر کره ای ست. او عضو گروه کره ای – چینی کمپانی SM Entertainment یعنی اکسو Exo است. او همچنین عضو زیرگروه Exo-K است. جدای از فعالبت های گروهی اش با گروه اکسو، سوهو در دراماها و …

این نوشته سوهو | بیوگرافی Suho از گروه اکسو Exo همراه با عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/10/29735-autosave-v1/feed/ 27
سوپر ام | بیوگرافی Super M به همراه عکس https://majaletime.com/2019/11/09/%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-super-m-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/11/09/%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-super-m-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Sat, 09 Nov 2019 07:31:06 +0000 https://majaletime.com/?p=29257 بیوگرافی گروه سوپر ام Super M کمپانی SM Entertainment در سال ۲۰۱۹ سوپر گروه سوپر ام Super M را تشکیل داد. این کمپانی در راستای اهداف بین المللی اش و قصد ورود به بازار جهانی مخصوصا بازار امریکای شمالی گروه سوپر ام را تشکیل داده است. اس ام برای هر چه موفق تر شدن و …

این نوشته سوپر ام | بیوگرافی Super M به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/09/%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-super-m-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
مارک | بیوگرافی Mark از انسیتی NCT و سوپر ام Super M https://majaletime.com/2019/11/08/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mark-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-nct-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/ https://majaletime.com/2019/11/08/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mark-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-nct-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/#respond Fri, 08 Nov 2019 09:14:43 +0000 https://majaletime.com/?p=29711 بیوگرافی مارک مارک لی Mark Lee  یک خواننده، آهنگساز و رپر کانادایی است. مارک که اصالتا کره ای است در گروه کی پاپ NCT تحت نظارت کمپانی SM Entertainemnt دبیوت کرد و در زیرگروه NCT U دبیوت کرد. او متولد ۲ آگوست ۱۹۹۹ در تورنتو، اونتاریو کانادا است. او همچنین عضو سوپر گروه جدید کمپانی …

این نوشته مارک | بیوگرافی Mark از انسیتی NCT و سوپر ام Super M برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/08/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-mark-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-nct-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/feed/ 0
لوکاس | بیوگرافی Lucas از انسیتی NCT و سوپر ام Super M https://majaletime.com/2019/11/08/%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-lucas-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-nct-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/ https://majaletime.com/2019/11/08/%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-lucas-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-nct-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/#comments Fri, 08 Nov 2019 08:27:40 +0000 https://majaletime.com/?p=29708 بیوگرافی لوکاس Wong Yukhei که با اسم استیج لوکاس Lucas شناخته می شود. یک رپر و مدل چینی – تایلندی است که در کی پاپ کره جنوبی پرورش یافته و بسیار محبوب شده است. او در ۲۵ ژانویه ۱۹۹۹ در هنگ کنگ به دنیا آمده است. او یکی از رپرهای گروه NCT U از کمپانی SM …

این نوشته لوکاس | بیوگرافی Lucas از انسیتی NCT و سوپر ام Super M برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/08/%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-lucas-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-nct-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/feed/ 1
مهراد جم و اوج شهرت تنها با انتشار ۲قطعه / بیو گرافی + عکس های مهراد جم https://majaletime.com/2019/11/06/%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-2%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85/ https://majaletime.com/2019/11/06/%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-2%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85/#respond Wed, 06 Nov 2019 17:53:25 +0000 https://majaletime.com/?p=29638 مهراد جم خواننده پاپ ایرانی متولد 14مرداد سال 76در شهر آبادان است نام اصلی مهراد جم محسن سعیدی کیا می باشد ولی این خواننده در دنیای موسیقی پاپ با نام هنری مهراد جم شناخته شده است

این نوشته مهراد جم و اوج شهرت تنها با انتشار ۲قطعه / بیو گرافی + عکس های مهراد جم برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/06/%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-2%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85/feed/ 0
تن | بیوگرافی Ten از گروه های انسیتی NCT و سوپر ام Super M https://majaletime.com/2019/11/06/%d8%aa%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-ten-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-nct-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/ https://majaletime.com/2019/11/06/%d8%aa%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-ten-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-nct-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/#respond Wed, 06 Nov 2019 06:50:23 +0000 https://majaletime.com/?p=29661 بیوگرافی تن Chittaphon Leechaiyapornkul با اسم استیج تن Ten یک خواننده، رقصنده، رپر و مدل تایلندی است. او ابتدا در چین، تایلند و کره جنوبی معروف شده است و در حال حاضر به همراه گروه سوپر ام Super M در حال پروموت در ایالات متحده است. او در حال حاضر عضو گروه پسر کره ای …

این نوشته تن | بیوگرافی Ten از گروه های انسیتی NCT و سوپر ام Super M برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/06/%d8%aa%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-ten-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-nct-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/feed/ 0
ته یونگ | بیوگرافی Taeyong از گروه های انسیتی NCT و سوپر ام Super M https://majaletime.com/2019/11/05/%d8%aa%d9%87-%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-taeyong-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-nct-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/ https://majaletime.com/2019/11/05/%d8%aa%d9%87-%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-taeyong-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-nct-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/#respond Tue, 05 Nov 2019 14:42:46 +0000 https://majaletime.com/?p=29655 بیوگرافی ته یونگ لی ته یونگ Taeyong 태용 ستاره پاپ، ترانه سرا، رپر، مجری و رقصنده کره ای است. او هنرمند کمپانی SM Entertainment است. او ابتدا عضو گروه SM Rookies بود. بعدتر با گروه NCT دبیوت کرد. در حال حاضر در قالب سوپر گروه جدید کمپانی اس ام یعنی سوپر ام Super M دبیوت …

این نوشته ته یونگ | بیوگرافی Taeyong از گروه های انسیتی NCT و سوپر ام Super M برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/05/%d8%aa%d9%87-%db%8c%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-taeyong-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-nct-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/feed/ 0
ته مین | بیوگرافی Taemin عضو گروه های شاینی Shinee و سوپر ام Super M https://majaletime.com/2019/11/03/%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-taemin-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d9%86%db%8c-shinee-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/ https://majaletime.com/2019/11/03/%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-taemin-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d9%86%db%8c-shinee-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/#respond Sun, 03 Nov 2019 17:20:14 +0000 https://majaletime.com/?p=29630 بیوگرافی ته‌مین لی ته مین Lee Taemin متولد ۱۸ جولای ۱۹۹۳ سئول کره جنوبی است. او یک خواننده، آهنگساز، بازیگر، مدل و رقصنده کره ای است. او در ۱۴ سالگی به عنوان وکال گروه شاینی Shinee از کمپانی Sm Entertainment در سال ۲۰۰۸ دبیوت کرد. او بعد تر به یکی از پر فروش ترین و …

این نوشته ته مین | بیوگرافی Taemin عضو گروه های شاینی Shinee و سوپر ام Super M برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/03/%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-taemin-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d9%86%db%8c-shinee-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/feed/ 0
بکهیون | بیوگرافی Baekhyun عضو گروه اکسو Exo و سوپر ام Super M https://majaletime.com/2019/11/02/%d8%a8%da%a9%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-baekhyun-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/ https://majaletime.com/2019/11/02/%d8%a8%da%a9%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-baekhyun-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/#comments Sat, 02 Nov 2019 07:18:44 +0000 https://majaletime.com/?p=29618 بیوگرافی بکهیون Baekhyun اوایل زندگی بکهیون بکهیون Baekhyun در Bucheon, Gyeonggi Province کره جنوبی به دنیا آمد. او یک برادر دارد که ۷ سال از او بزگتر است. بکهیون در یازده سالگی شروع به تمرین خوانندگی کرد. بکهیون از Rain خواننده معروف کره ای خیلی خیلی الهام گرفته بود و با دیدن او مشتاق شد …

این نوشته بکهیون | بیوگرافی Baekhyun عضو گروه اکسو Exo و سوپر ام Super M برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/11/02/%d8%a8%da%a9%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-baekhyun-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/feed/ 15
آرون افشار خواننده محبوب نسل جوان/بیوگرافی +عکسهای آرون افشار https://majaletime.com/2019/10/31/%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1/ https://majaletime.com/2019/10/31/%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1/#respond Thu, 31 Oct 2019 19:22:58 +0000 https://majaletime.com/?p=29578 آرون افشار خواننده پاپ موسیقی ایرانی در شهر شاندیز مشهد متولد شده است اصالت این خواننده جوان خراسانی است و این هنرمند در تهران سکونت دارد

این نوشته آرون افشار خواننده محبوب نسل جوان/بیوگرافی +عکسهای آرون افشار برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/31/%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
یوسف زمانی خواننده محبوب دهه ۹۰ | بیوگرافی + عکس های یوسف زمانی https://majaletime.com/2019/10/30/%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%af%d9%87%d9%87-90-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/ https://majaletime.com/2019/10/30/%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%af%d9%87%d9%87-90-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/#comments Wed, 30 Oct 2019 15:30:19 +0000 https://majaletime.com/?p=29574 یوسف زمانی خواننده پاپ متولد 14تیر سال71در تهران می باشد این خواننده جوان دهه هفتادی از زمان ورود به دنیای موسیقی و انتشار اولین آهنگ خود طولی نکشید تا به چهره ایی محبوب میان هم نسلی هایش تبدیل شود.

این نوشته یوسف زمانی خواننده محبوب دهه ۹۰ | بیوگرافی + عکس های یوسف زمانی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/30/%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%af%d9%87%d9%87-90-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 2
افسانه پاکرو متولد اردیبهشت / بیوگرافی + عکس های افسانه پاکرو https://majaletime.com/2019/10/28/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%88/ https://majaletime.com/2019/10/28/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%88/#comments Mon, 28 Oct 2019 19:11:12 +0000 https://majaletime.com/?p=29550 افسانه پاکرو بازیگر جذاب ایرانی متولد 4 اردیبهشت سال 62 در اهواز است.این هنرمند بازیگر سینما ، تاتر ، و تلویزیون ایران می باشد.

این نوشته افسانه پاکرو متولد اردیبهشت / بیوگرافی + عکس های افسانه پاکرو برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/28/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%88/feed/ 1
الهام حمیدی بازیگر درخشان سریال های تلویزیونی / بیوگرافی + عکسهای الهام حمیدی https://majaletime.com/2019/10/27/%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c/ https://majaletime.com/2019/10/27/%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c/#respond Sun, 27 Oct 2019 12:43:02 +0000 https://majaletime.com/?p=29526 الهام حمیدی بازیگر خوش اخلاق سینما،تاتر و تلویزیون ایرانی متولد8آذر سال 56درتهران است

این نوشته الهام حمیدی بازیگر درخشان سریال های تلویزیونی / بیوگرافی + عکسهای الهام حمیدی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/27/%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c/feed/ 0
نیکی کریمی سوپراستاری برای تمام نسل ها / بیو گرافی + عکس نیکی کریمی https://majaletime.com/2019/10/26/%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c/ https://majaletime.com/2019/10/26/%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c/#respond Sat, 26 Oct 2019 16:50:24 +0000 https://majaletime.com/?p=29240 نیکی کریمی سوپراستار همیشه درخشان سینمای ایران در 19آبان سال 1350در پایتخت چشم به جهان گشود

این نوشته نیکی کریمی سوپراستاری برای تمام نسل ها / بیو گرافی + عکس نیکی کریمی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/26/%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c/feed/ 0
کای | بیوگرافی Kai عضو گروه اکسو Exo و سوپر ام Super M https://majaletime.com/2019/10/26/%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kai-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/ https://majaletime.com/2019/10/26/%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kai-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/#comments Sat, 26 Oct 2019 11:02:45 +0000 https://majaletime.com/?p=29510 بیوگرافی کای Kai در این پست با بیوگرافی کای Kai 카이 خواننده محبوب و جذاب کره ای در خدمت شما هستیم. کای (کیم چونگ این 김종인) در تاریخ ۱۴ ژانویه ۱۹۹۴ در سئول کره جنوبی به دنیا آمد. او دومین عضو گروه اکسو Exo است که با کمپانی SM Entertainment قرارداد بست. کای با برنده …

این نوشته کای | بیوگرافی Kai عضو گروه اکسو Exo و سوپر ام Super M برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/26/%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-kai-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88-exo-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%85-super-m/feed/ 3
بی تی اس | تئوری، فلسفه و پیام آهنگهای گروه BTS https://majaletime.com/2019/10/26/%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-bts/ https://majaletime.com/2019/10/26/%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-bts/#comments Sat, 26 Oct 2019 08:54:22 +0000 https://majaletime.com/?p=29483 در این پست قصد داریم تا به صورت خلاصه تئوری، فلسفه و پیام آهنگهای گروه BTS را با هم بررسی کنیم تا درک بهتری از فلسفه مسیر طی شده از گروه محبوب خودمون داشته باشیم. پس در ادامه با وبسایت مجله تایم همراه باشید. با نزدیک شدن به کامبک یکی از موضوعاتی که توجه های …

این نوشته بی تی اس | تئوری، فلسفه و پیام آهنگهای گروه BTS برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/26/%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-bts/feed/ 2
شیلا خداداد بازیگر خوش سلیقه سینما / بیوگرافی + عکس های شیلا خداداد https://majaletime.com/2019/10/25/%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%af/ https://majaletime.com/2019/10/25/%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%af/#respond Fri, 25 Oct 2019 14:45:44 +0000 https://majaletime.com/?p=28764 شیلا خداداد بازیگر خوش چهره سینما و تلویزیون ایران است که در14آبان ماه سال 59در تهران چشم به جهان گشود

این نوشته شیلا خداداد بازیگر خوش سلیقه سینما / بیوگرافی + عکس های شیلا خداداد برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/25/%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%af/feed/ 0
نازنین بیاتی و درخشش در سریال مانکن/بیوگرافی +عکسهای نازنین بیاتی https://majaletime.com/2019/10/24/%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/ https://majaletime.com/2019/10/24/%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/#comments Thu, 24 Oct 2019 09:56:00 +0000 https://majaletime.com/?p=28762 نازنین بیاتی بازیگر ایرانی متولد 15دی سال 68 در تهران است ، این بازیگر جوان فعالیت بازیگری اش را از سال 90در سینما آغاز کرده و تا به امروز مشغول فعالیت میباشد

این نوشته نازنین بیاتی و درخشش در سریال مانکن/بیوگرافی +عکسهای نازنین بیاتی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/24/%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/feed/ 17
مومولند | بیوگرافی گروه Momoland به همراه عکس https://majaletime.com/2019/10/23/%d9%85%d9%88%d9%85%d9%88%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-momoland-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/10/23/%d9%85%d9%88%d9%85%d9%88%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-momoland-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Wed, 23 Oct 2019 11:15:52 +0000 https://majaletime.com/?p=28937 بیوگرافی گروه مومولند Momoland مومولند Momoland 모모랜드 یک گروه دختر کره ای است که تحت نظر کمپانی MLD Entertainment به فعالیت در صنعت کی پاپ می پردازد. این گروه در طی یک مسابقه تلویزیونی به اسم Finding Momoland در سال ۲۰۱۶ تشکیل شد. در این برنامه ۷ نفر بنده به عنوان گروه مومولند Momoland دبیوت می …

این نوشته مومولند | بیوگرافی گروه Momoland به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/23/%d9%85%d9%88%d9%85%d9%88%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-momoland-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 3
جواد عزتی پرفروش ترین بازیگر کمدی/بیوگرافی +عکسهای جواد عزتی https://majaletime.com/2019/10/23/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d8%aa%db%8c/ https://majaletime.com/2019/10/23/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d8%aa%db%8c/#respond Tue, 22 Oct 2019 22:21:52 +0000 https://majaletime.com/?p=28917 جواد عزتی بازیگر خوش اخلاق سینما، تاتر و تلویزیون ایران است که علاوه بر کار بازیگری در بازیگردانی نیز دستی دارد

این نوشته جواد عزتی پرفروش ترین بازیگر کمدی/بیوگرافی +عکسهای جواد عزتی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/23/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d8%aa%db%8c/feed/ 0
استرو | بیوگرافی گروه astro به همراه عکس https://majaletime.com/2019/10/21/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-astro-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/10/21/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-astro-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Mon, 21 Oct 2019 08:14:35 +0000 https://majaletime.com/?p=28831 استرو( به انگلیسی: Astro ) یک گروه پسر در کره‌ی جنوبی است که توسط کمپانی فنتگیو Fantagio  در سال ۲۰۱۶ شکل گرفت. گروه متشکل از شش عضو است: جین‌جین، ام‌جی، چاایون‌وو، مون‌بین، راکی و یون سان‌ها. آنها با تک آهنگ “hide and seek” شروع به کار کردند‌. بیلبورد از آنها به عنوان یکی از بهترین …

این نوشته استرو | بیوگرافی گروه astro به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/21/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-astro-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 8
بابک جهانبخش خواننده خوش صدای متولد آلمان / بیوگرافی+عکسهای بابک جهانبخش https://majaletime.com/2019/10/20/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4/ https://majaletime.com/2019/10/20/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4/#respond Sun, 20 Oct 2019 14:40:37 +0000 https://majaletime.com/?p=28760 بابک جهانبخش خواننده خوش صدایی که متولد بوخوم آلمان در یک فروردین سال 1362 است

این نوشته بابک جهانبخش خواننده خوش صدای متولد آلمان / بیوگرافی+عکسهای بابک جهانبخش برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/20/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4/feed/ 0
متین ستوده بلند قامت ترین بازیگر زن سینما/بیوگرافی+عکسهای متین ستوده https://majaletime.com/2019/10/19/%d9%85%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87/ https://majaletime.com/2019/10/19/%d9%85%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87/#respond Sat, 19 Oct 2019 12:44:33 +0000 https://majaletime.com/?p=28756 متین ستوده بازیکر سینما تاتر و تلویزیون ایرانی متولد 22اردیبهشت ماه سال 1364در تهران است

این نوشته متین ستوده بلند قامت ترین بازیگر زن سینما/بیوگرافی+عکسهای متین ستوده برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/19/%d9%85%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87/feed/ 0
اس اف ۹ | بیوگرافی گروه SF9 به همراه عکس https://majaletime.com/2019/10/19/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-sf9/ https://majaletime.com/2019/10/19/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-sf9/#comments Fri, 18 Oct 2019 21:44:03 +0000 https://majaletime.com/?p=26915 اس اف ناین (به کره‌ای: 에스에프나인؛ به انگلیسی: SF9) گروه پسرانهٔ کره‌ای است که زیر نظر اف ان سی اینترتینمنت به فعالیت می پردازد همچنین این گروه در تاریخ ۵ اکتبر سال ۲۰۱۶ شروع به فعالیت خود کردند.

این نوشته اس اف ۹ | بیوگرافی گروه SF9 به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/19/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-sf9/feed/ 1
سپیده خداوردی بازیگری که نوازنده است/بیوگرافی+عکسهای سپیده خداوردی https://majaletime.com/2019/10/16/28610-autosave-v1/ https://majaletime.com/2019/10/16/28610-autosave-v1/#respond Wed, 16 Oct 2019 13:20:07 +0000 https://majaletime.com/?p=28610 سپیده خداوردی بازیگر سینما،تاتر، وتلویزیون ایران است این بازیگر متولد 6اردیبهشت سال1360در اراک است مدرک تحصیلی این بازیگر کارشناسی مهندسی معدن و ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد است

این نوشته سپیده خداوردی بازیگری که نوازنده است/بیوگرافی+عکسهای سپیده خداوردی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/16/28610-autosave-v1/feed/ 0
خودکشی سولی عضو سابق اف اکس و کمپانی sm و شوک بزرگ به کی پاپ https://majaletime.com/2019/10/16/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c/ https://majaletime.com/2019/10/16/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c/#comments Tue, 15 Oct 2019 21:16:02 +0000 https://majaletime.com/?p=28635 سولی عضو سابق گروه اف اکس در بعد از ظهر چهاردهم اکتبر 2018 (22مهر 1398) در خانه‌اش توسط منیجرش مرده پیدا شد.آخرین تماس اون با منیجرش در ساعت 6:30بعد از ظهر بوده که بعد از اون سولی تلفاش

این نوشته خودکشی سولی عضو سابق اف اکس و کمپانی sm و شوک بزرگ به کی پاپ برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/16/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c/feed/ 18
رضا بهرام خواننده پاپ ایران/بیو گرافی و عکسهای رضا بهرام https://majaletime.com/2019/10/15/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85/ https://majaletime.com/2019/10/15/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85/#respond Tue, 15 Oct 2019 20:29:47 +0000 https://majaletime.com/?p=28623 رضا بهرام خواننده پاپ، متولد ۲۰دی ماه سال۱۳۷۰در تهران است این خواننده محبوب و خوش صدا دارای لیسانس مدیریت مالی از دانشگاه علم و فرهنگ یزد است این خواننده مشهور قبل از شروع خوانندگی در زمینه فوتبال فعالیت داشته رضا بهرام در تیم فولاد یزد و بعد در تیم فولاد خوزستان بازی میکرد اما به …

این نوشته رضا بهرام خواننده پاپ ایران/بیو گرافی و عکسهای رضا بهرام برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/15/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85/feed/ 0
نرگس محمدی و درخششی نو در، ستایش، /بیو گرافی و عکسهای نرگس محمدی https://majaletime.com/2019/10/12/%d9%86%d8%b1%da%af%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b1%da%af%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c/ https://majaletime.com/2019/10/12/%d9%86%d8%b1%da%af%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b1%da%af%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c/#respond Sat, 12 Oct 2019 15:22:18 +0000 https://majaletime.com/?p=28586 نرگس محمدی بازیگر توانای سینما، تلویزیون و تاتر ایران است این بانوی هنرمند زاده ۹ فروردین ماه سال ۱۳۶۴ در تهران میباشد که اصالت خانواده نرگس محمدی به سراب آذربایجان شرقی برمیگردد. این بانوی ۳۴ساله ایرانی فرزند بزرگ یک خانواده ۵نفره است که خود فرزند بزرگ خانواده است و یک خواهر به نام سارا و …

این نوشته نرگس محمدی و درخششی نو در، ستایش، /بیو گرافی و عکسهای نرگس محمدی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/12/%d9%86%d8%b1%da%af%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b1%da%af%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c/feed/ 0
شهرزاد کمال زاده بازیگر سینما / بیوگرافی+عکس های شهرزاد کمال زاده https://majaletime.com/2019/10/10/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/ https://majaletime.com/2019/10/10/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/#respond Thu, 10 Oct 2019 18:22:33 +0000 https://majaletime.com/?p=28549 bio graphy of shahrzad kamalzadeh شهرزاد کمال زاده بازیگر زیبا روی ایرانی زاده ی هفتم فرودین ماه سال۱۳۶۴ در تهران است این بازیگر ۳۴ساله ایرانی عضو تیم والیبال و فوتبال زنان هنرمند ایران است. این بازیگر جوان ایرانی دارای مدرک مهندسی کامپیوتر است شهرزاد کمال زده ورود شهرزاد کمال زاده به عرصه تصویر این بازیگر …

این نوشته شهرزاد کمال زاده بازیگر سینما / بیوگرافی+عکس های شهرزاد کمال زاده برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/10/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/feed/ 0
مهدی سلوکی و درخششی نو در,ستایش,/بیو گرافی +عکسهای مهدی سلوکی https://majaletime.com/2019/10/09/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%da%a9%db%8c/ https://majaletime.com/2019/10/09/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%da%a9%db%8c/#respond Wed, 09 Oct 2019 17:07:49 +0000 https://majaletime.com/?p=28547 biography of mehdi soloki مهدی سلوکی بازیگر ۳۷ساله سینما و تلویزیون ایران است. این بازیگر جوان و پر انرژی زاده ی ۱۴خرداد ماه سال۱۳۶۱در اصفهان است. مهدی سلوکی برادر محمد سلوکی مجری توانای تلویزیون ایران میباشد. biography of mehdi soloki این بازیگر جوان هنگامی که در رشته بازیگری دانشگاه آزاد اراک قبول شد.به دلیل فعالیت …

این نوشته مهدی سلوکی و درخششی نو در,ستایش,/بیو گرافی +عکسهای مهدی سلوکی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/09/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%da%a9%db%8c/feed/ 0
رویا نونهالی”بانوی بی حاشیه سینمای ایران”بیوگرافی و عکس های رویا نونهالی https://majaletime.com/2019/10/08/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c/ https://majaletime.com/2019/10/08/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c/#respond Tue, 08 Oct 2019 20:06:46 +0000 https://majaletime.com/?p=28270 رویا نونهالی بازیگری با سابقه ۳۶ساله در زمینه بازیگری و کارگردانی سینما،تلویزیون،وتاتر ایران است. این بانوی بی حاشیه در۲۴بهمن ماه سال۱۳۴۱ در پایتخت چشم به جهان گشود. بانو فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۶۲ آغاز کرده و تاکنون مشغول فعالیت در زمینه های ذکر شده میباشد. جوایز و افتخارات رویا نونهالی: رویا نو نهالی …

این نوشته رویا نونهالی”بانوی بی حاشیه سینمای ایران”بیوگرافی و عکس های رویا نونهالی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/08/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c/feed/ 0
ساناز سعیدی ؛عروس تاریکی؛ بیو گرافی و عکس های ساناز سعیدی https://majaletime.com/2019/10/05/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%9b%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c%d8%9b-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c/ https://majaletime.com/2019/10/05/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%9b%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c%d8%9b-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c/#respond Sat, 05 Oct 2019 19:06:39 +0000 https://majaletime.com/?p=28315 ساناز سعیدی بازیگر تازه وارد تئاتر و تلویزیون ایران است. این بازیگر متولد۲۴فروردین سال ۱۳۶۸در تهران است. ساناز سعیدی فارغ التحصیل معماری از دانشگاه تهران است. Biography of sanaz saeedi نقش ؛نفس؛ نقطه پرتاب ساناز سعیدی این بازیگر برای بازی در تاتر”گمشده در پانکزر”در فهرست برگزیدگان جشن بازیگر با عنوان جوانان خوش آتیه جای گرفت. …

این نوشته ساناز سعیدی ؛عروس تاریکی؛ بیو گرافی و عکس های ساناز سعیدی برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/05/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%9b%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c%d8%9b-%d8%a8%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c/feed/ 0
اکساید | بیوگرافی گروه EXID به همراه عکس https://majaletime.com/2019/10/04/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-exid-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/10/04/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-exid-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 04 Oct 2019 13:46:55 +0000 https://majaletime.com/?p=28280 بیوگرافی گروه اکساید Exid گروه اکساید Exid 이엑스아이디 یک گروه دختر کره ای است. این گروه شامل ۵ عضو است. ای اعضا عبارتند از: سولجی – هانی – هه رین – چونگهوا و ال‌ای. اکساید Exid در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۲ زیر نظر AB Entertainment دبیوت کردند. از سال ۲۰۱۶ به بعد آن ها تحت …

این نوشته اکساید | بیوگرافی گروه EXID به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/04/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-exid-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
امبر | چرا Amber عضو گروه Fx کمپانی SM را ترک کرد؟ https://majaletime.com/2019/10/03/%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7-amber-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-fx-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c-sm-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9f/ https://majaletime.com/2019/10/03/%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7-amber-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-fx-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c-sm-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9f/#comments Thu, 03 Oct 2019 14:54:14 +0000 https://majaletime.com/?p=28291 در این پست قصد داریم تا اندکی در مورد وضعیت چند سال اخیر امبر Amber عضو گروه Fx صحبت کنیم. که بالاخره موجب شد تا این هنرمند به نام کمپانی اس ام رو ترک کنه. در ۱۴ مارس ۲۰۱۷ امبر Amber عضو گروه اف‌اکس Fx یه پست سیاه (که فقط یه عکس از سیاهی خالص …

این نوشته امبر | چرا Amber عضو گروه Fx کمپانی SM را ترک کرد؟ برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/10/03/%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7-amber-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-fx-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c-sm-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9f/feed/ 3
بی تی اس BTS بزرگترین بوی بند جهان https://majaletime.com/2019/09/30/%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d8%aa%d9%84%d8%b2-the-beatles-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ https://majaletime.com/2019/09/30/%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d8%aa%d9%84%d8%b2-the-beatles-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/#comments Mon, 30 Sep 2019 16:37:34 +0000 https://majaletime.com/?p=28229 ” بزرگترین بوی بند جهان” ، ” پرنس های کیپاپ” ، ” رهبران نسل آینده” همگی لقب هایی هستند که این روز ها توسط مجله ها و رسانه های مطرح سراسر جهان به پسران بی تی اس BTS داده می شوند. اما چگونه یک گروه پسر کره ای جهانی شدند و توانستند چنان شهرت و …

این نوشته بی تی اس BTS بزرگترین بوی بند جهان برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/30/%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3-bts-%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d8%aa%d9%84%d8%b2-the-beatles-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/feed/ 13
مامامو | بیوگرافی گروه MAMAMOO به همراه عکس https://majaletime.com/2019/09/28/28060-autosave-v1/ https://majaletime.com/2019/09/28/28060-autosave-v1/#comments Sat, 28 Sep 2019 17:11:56 +0000 https://majaletime.com/?p=28060 بیوگرافی مامامو مامامو 마마무 MAMAMOO یک گروه دختر کره ای است. این گروه زیر نظر RBW که قبلا WA Entertainment نام داشت شروع به کار کرد. مامامو در سال ۲۰۱۴ با سینگل Mr. Ambiguous دبیوت کرد. دبیوت آن ها از نظر منتقدان یکی از بهترین بیوت های سال ۲۰۱۴ بود. اونها بخاطر سبک retro, jazz, …

این نوشته مامامو | بیوگرافی گروه MAMAMOO به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/28/28060-autosave-v1/feed/ 18
لاولیز | بیوگرافی گروه Lovelyz به همراه عکس https://majaletime.com/2019/09/26/%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-lovelyz-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/09/26/%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-lovelyz-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Thu, 26 Sep 2019 09:06:26 +0000 https://majaletime.com/?p=27836 بیوگرافی گروه لاولیز گروه لاولیز Lovelyz 러블리즈 یک گروه دختر کره ای است. این گروه در سال ۲۰۱۴ توسط Woollim Entertainment شکل گرفت. لاولیز اولین گروه دختر  این کمپانی است. لاولیز یک گروه ۸ نفره است. اعضای گروه: بیبی سول – جین – هه‌این – میجو – کی – سوجونگ – جیسو – حیئه. آلبوم …

این نوشته لاولیز | بیوگرافی گروه Lovelyz به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/26/%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-lovelyz-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 2
گردشگری | ۲۵ مکانی که باید قبل از مرگ به آنها سفر کنید https://majaletime.com/2019/09/23/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-25-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/ https://majaletime.com/2019/09/23/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-25-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/#comments Mon, 23 Sep 2019 13:08:53 +0000 https://majaletime.com/?p=27382 ۱٫ صخره های بزرگ دریایی ، Queensland, Australia صخره بزرگ دریایی کوینزلند بزرگ ترین صخره های مرجانی در جهان است. و یکی از عجایب هفتگانه طبیعت و یک مکان گردشگری معروف است.  مسافت آنها بیش از هزار و چهارصد مایل است. این صخره  آنقدر بزرگ است که می توان آن را از فضا دید. این …

این نوشته گردشگری | ۲۵ مکانی که باید قبل از مرگ به آنها سفر کنید برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/23/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-25-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/feed/ 3
گاتسون | بیوگرافی گروه got7 به همراه عکس https://majaletime.com/2019/09/22/%da%af%d8%a7%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-got7-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/09/22/%da%af%d8%a7%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-got7-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sun, 22 Sep 2019 11:43:02 +0000 https://majaletime.com/?p=27178 گات‌سون (به کره‌ای: 갓세븐؛ به انگلیسی: GOT7) یک گروه موسیقی کی-پاپ است که در ژانویه ۲۰۱۴ و زیر نظر کمپانی موسیقی JYP Entertainment، آغاز به‌کار کرد گات۷ شامل ۷ عضو پسر است. این گروه در در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۴ فعالیت خود را در ژاپن اغاز کرد . اعضا گاتسون همشون اهنگساز و ترانه سرا هستند و در ساخت اهنگای البوماشون مشارکت …

این نوشته گاتسون | بیوگرافی گروه got7 به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/22/%da%af%d8%a7%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-got7-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 29
دریم کچر | بیوگرافی گروه Dreamcatcher به همراه عکس https://majaletime.com/2019/09/22/%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%a9%da%86%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-dreamcatcher-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/09/22/%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%a9%da%86%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-dreamcatcher-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sun, 22 Sep 2019 08:14:30 +0000 https://majaletime.com/?p=27198 بیوگرافی گروه Dreamcatcher گروه Dreamcatcher به کره ای 드림캐쳐 یک گروه دختر کره ای است. این گروه تحت نظر Dreamcatcher Company است. قبلا این گروه با اسم MINX شناخته میشد. Dreamcatcher یک گروه ۷ نفره است. اعضای گروه عبارتند از جیو – شیون –هاندونگ – گاهیون – یوهیون – سوآ – دامی. آن ها در …

این نوشته دریم کچر | بیوگرافی گروه Dreamcatcher به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/22/%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%a9%da%86%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-dreamcatcher-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 6
سی ال سی | بیوگرافی گروه CLC به همراه عکس https://majaletime.com/2019/09/20/%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-clc-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/09/20/%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-clc-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Thu, 19 Sep 2019 19:45:56 +0000 https://majaletime.com/?p=26921 بیوگرافی گروه CLC گروه دختر موسیقی کره ای CLC سی ال سی 씨엘씨 یک گروه ۷ نفره است. نام این گروه CLC برگرفته شده از Crystal Clear است. این گروه در سال ۲۰۱۵ زیر نظر Cube Entertainment تشکیل شد. اعضای گروه: سونگیون – اونبین – سونگهی – یوجین – یئون – الکی – سورن. CLC …

این نوشته سی ال سی | بیوگرافی گروه CLC به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/20/%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-clc-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 11
درباره ما https://majaletime.com/2019/09/19/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/ https://majaletime.com/2019/09/19/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/#comments Thu, 19 Sep 2019 18:48:29 +0000 https://majaletime.com/?p=27084 مجله اینترنتی تایم ، یک مجله تفریحی است که فعالیت خود را در زمینه های سینما ، گردشگری ، موسیقی ، ویدیو ، انیمیشن ، ورزش های پر طرفدار ، بیوگرافی مشاهیر ، بازیگران و خوانندگان ، تکنولوژی و.. پیگیری می کند.

این نوشته درباره ما برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/19/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/feed/ 2
آیزی وان | بیوگرافی گروه IZONE به همراه عکس https://majaletime.com/2019/09/18/%d8%a2%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-izone-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/09/18/%d8%a2%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-izone-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Wed, 18 Sep 2019 10:37:23 +0000 https://majaletime.com/?p=26425 بیوگرافی گروه IZONE گروه دخترانه آیزی وان IZONE یک گروه دوازده نفره است.  IZ*ONE یک گروه کره ای ژاپنی است. IZ ONE در خلال برنامه و مسابقه تلویزیونی PRODUCE48 در شبکه Mnet کره تشکیل شد. اعضای این گروه شامل اونبین – وونیونگ – چه یون – مینجو – ساکورا – هیتومی – ناکو – هه وون …

این نوشته آیزی وان | بیوگرافی گروه IZONE به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/18/%d8%a2%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-izone-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سالاد ماکارونی کره ای | طرز تهیه سالاد ماکارونی کره ای https://majaletime.com/2019/09/16/%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/ https://majaletime.com/2019/09/16/%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/#comments Mon, 16 Sep 2019 14:24:54 +0000 https://majaletime.com/?p=26382 KOREAN MACARONI SALAD  ۵ دقیقه آماده سازی مواد  ۱۵ دقیقه زمان پخت  ۳۰ دقیقه نگهداری در یخچال  ۲۷۴ کیلو کالری  ۶ نفر مقدمه البته  سالاد ماکارونی کره ای یک غذای سنتی کره ای نیست. اما به نظر می رسد وقتی این روزها در یک رستوران کره ای شام می خورم ، این ظرف را به …

این نوشته سالاد ماکارونی کره ای | طرز تهیه سالاد ماکارونی کره ای برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/16/%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/feed/ 1
سالاد سبز کره ای | طرز تهیه سالاد سبز کره ای https://majaletime.com/2019/09/15/%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/ https://majaletime.com/2019/09/15/%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/#respond Sun, 15 Sep 2019 14:34:29 +0000 https://majaletime.com/?p=26367 سالاد سبز کره ای  ۱۰ دقیقه  ۲۹ کیلو کالری  ۴ نفر سالاد سبز کره ای یادگیری تهیه سالاد سبز به سبک کره ای. یا می توانید آن را سالاد کاهو پیچ بنامید زیرا کاهوی زیادی در آن وجود دارد! تهیه آن بسیار آسان و سریع است. این سالاد به خوبی تکیمل کننده ی هر نوع …

این نوشته سالاد سبز کره ای | طرز تهیه سالاد سبز کره ای برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/15/%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/feed/ 0
واندر گرلز | بیوگرافی گروه Wonder Girls و بیوگرافی سانمی به همراه عکس https://majaletime.com/2019/09/14/%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%84%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-wonder-girls-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/09/14/%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%84%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-wonder-girls-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 13 Sep 2019 21:22:06 +0000 https://majaletime.com/?p=26220 بیوگرافی گروه Wonder Girls واندر گرلز Wonder Girls  원더걸스 یک گروه دختر ۴ نفره کره ای است. این گروه در سال ۲۰۰۷تحت نظر JYP دبیوت کرد. در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷ به صورت رسمی این گروه دیسبند شد. فقط یوبین Yubin و لیم Lim پس از پایان قراردادشان با JYP قرارداد خود را تمدید کردند و …

این نوشته واندر گرلز | بیوگرافی گروه Wonder Girls و بیوگرافی سانمی به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/14/%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%84%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-wonder-girls-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
میس ای | بیوگرافی Miss A | بیوگرافی سوزی به همراه عکس https://majaletime.com/2019/09/12/%d9%85%db%8c%d8%b3-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-miss-a-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/09/12/%d9%85%db%8c%d8%b3-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-miss-a-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Thu, 12 Sep 2019 09:07:18 +0000 https://majaletime.com/?p=26060 بیوگرافی Miss A میس ای (کره‌ای: 미쓰에이)  انگلیسی:  Miss A گروه دخترانه کره‌ای-چینی واقع در کره جنوبی است. این گروه در سال ۲۰۱۰ تشکیل شده و توسط کمپانی JYP اداره می‌شود. اعضای گروه متشکل از وانگ فی، لی مین یونگ، جیا و به سوزی بوده و نام گروه مخفف (Miss Asia) می‌باشد. اعضای سابق گروه جیا و مین پس از به اتمام رسیدن مهلت …

این نوشته میس ای | بیوگرافی Miss A | بیوگرافی سوزی به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/12/%d9%85%db%8c%d8%b3-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-miss-a-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
سولی | چرا Sulli از اف‌اکس Fx جدا شد https://majaletime.com/2019/09/11/%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7-sulli-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%81%e2%80%8c%d8%a7%da%a9%d8%b3-fx-%d8%ac%d8%af%d8%a7-%d8%b4%d8%af/ https://majaletime.com/2019/09/11/%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7-sulli-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%81%e2%80%8c%d8%a7%da%a9%d8%b3-fx-%d8%ac%d8%af%d8%a7-%d8%b4%d8%af/#comments Wed, 11 Sep 2019 14:48:55 +0000 https://majaletime.com/?p=25989 همه‌چی از اونجا شروع شد که اف‌اکس تو حین اجراشون در یکی از مراسما ضعیف عمل کردن و اجرای خوبی نداشتن مخصوصا سولی که همه حرکات رو اجرا نمیکرد وتمایلی به رقصیدن نداشت و همین باعث عصبانیت فن‌ها و نتیزن های کره شد.(اجرای رام پام پام که سولی در اون بعضی از حرکات رقص رو …

این نوشته سولی | چرا Sulli از اف‌اکس Fx جدا شد برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/11/%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7-sulli-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%81%e2%80%8c%d8%a7%da%a9%d8%b3-fx-%d8%ac%d8%af%d8%a7-%d8%b4%d8%af/feed/ 6
کاپیتان امریکا | بیوگرافی Captain America به همراه عکس https://majaletime.com/2019/09/11/25977-autosave-v1/ https://majaletime.com/2019/09/11/25977-autosave-v1/#respond Wed, 11 Sep 2019 10:23:09 +0000 https://majaletime.com/?p=25977 حسادت  Steve Rogers کاپیتان امریکا  نسبت به عضویت دوستش  Bucky Barnes در ارتش ، و رد چندین باره وی توسط ارتش آمریكا به دلیل ضعف جسمی اش ، باعث شد تا او بار دیگری برای  نبرد برای کشورشان در روزهای تاریک جنگ جهانی دوم تلاش کند. مارول اینستاگرام آرزوی شجاعانه ی او یعنی “مبارزه با …

این نوشته کاپیتان امریکا | بیوگرافی Captain America به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/11/25977-autosave-v1/feed/ 0
نویسنده شوید | وبسایت مجله تایم نویسنده می پذیرد https://majaletime.com/2019/09/08/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%a8%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%af/ https://majaletime.com/2019/09/08/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%a8%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%af/#comments Sun, 08 Sep 2019 12:51:42 +0000 https://majaletime.com/?p=25949 سلام دوستان. وبسایت مجله تایم قصد دارد تا به طرفداران گروه های کی پاپی و طرفداران کی دراما امکان نویسنده شدن در وبسایت مجله تایم را بدهد. با نویسنده شدن در وبسایت میتویند به بهتر شناخته شدن گروه های کی پاپ ، آیدل های مورد علاقتون و بازیگرای مورد علاقتون کمک کنید. اگر علاقه دارید …

این نوشته نویسنده شوید | وبسایت مجله تایم نویسنده می پذیرد برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/08/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%a8%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%af/feed/ 19
EVERGLOW | بیوگرافی گروه EVERGLOW به همراه عکس https://majaletime.com/2019/09/08/everglow-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/09/08/everglow-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Sun, 08 Sep 2019 08:30:25 +0000 https://majaletime.com/?p=25737 بیوگرافی EVERGLOW EverGlow یا 에버글로우 یک گروه دختر کره ای است. این گروه زیر نظرکمپانی  Yuehua Entertainment هستند. اعضای این گروه ۶ نفر هستند متشکل از E:U – Aisha – Sihyun – Onda -Mia – Yiren . آن ها در تاریخ ۱۸ مارچ ۲۰۱۹ با آلبوم  Arrival of Everglow دبیوت کردند. اینستاگرام EverGlow ۱- ای …

این نوشته EVERGLOW | بیوگرافی گروه EVERGLOW به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/08/everglow-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-everglow-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 28
ای پینک | بیوگرافی ای پینک Apink به همراه عکس https://majaletime.com/2019/09/06/%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%86%da%a9-apink-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/09/06/%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%86%da%a9-apink-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 06 Sep 2019 11:03:45 +0000 http://magazinetime.ir/?p=2658 در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ آپدیت شد ای پینک ( به کره ای 에이핑크 ، به انگلیسی Apink ) یک گروه دخترانه کره ای است که در سال ۲۰۱۱ میلادی زیر نظر کمپانی کیوب شکل گرفت. ( اکنون این گروه در کمپانی پلن ای فعالیت می‌کند ).اعضای این گروه : پارک چورونگ ( لیدر گروه …

این نوشته ای پینک | بیوگرافی ای پینک Apink به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/06/%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%86%da%a9-apink-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0
اوه مای گرل | بیوگرافی Oh My Girl به همراه عکس https://majaletime.com/2019/09/06/25338-autosave-v1/ https://majaletime.com/2019/09/06/25338-autosave-v1/#comments Fri, 06 Sep 2019 07:56:40 +0000 https://majaletime.com/?p=25338 بیوگرافی Oh My Girl اوه مای گرل Oh My Girl یک گروه دختر کره ای است. این گروه توسط  WM Entertainment تشکیل شده است. گروه متشکل از ۷ عضو است. هیوجونگ ، جیهو ، میمی ، یوآ ، بینی ، آرین و سونگهی. این گروه از ابتدا یک گروه ۸ نفره بود که JinE  به …

این نوشته اوه مای گرل | بیوگرافی Oh My Girl به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/06/25338-autosave-v1/feed/ 4
ایتزی | بیوگرافی گروه ITZY از JYP به همراه عکس https://majaletime.com/2019/09/05/%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-itzy-%d8%a7%d8%b2-jyp-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ https://majaletime.com/2019/09/05/%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-itzy-%d8%a7%d8%b2-jyp-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#comments Thu, 05 Sep 2019 08:41:12 +0000 https://majaletime.com/?p=25177 بیوگرافی ایتزی ITZY ایتزی ITZY یک گروه دختر پنج نفره از JYP Entertainment است. اعضای این گروه شامل چه ریونگ ، یونا ، یجی ، ریوجین و لیا هستند. ITZY در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۹ با سینگل آلبوم It’z Different دبیوت کردند. اینستاگرام ایتزی  بیوگرافی اعضا ۱- یجی Yeji 예지 نام استیج: یجی Yeji 예지 …

این نوشته ایتزی | بیوگرافی گروه ITZY از JYP به همراه عکس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/05/%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-itzy-%d8%a7%d8%b2-jyp-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 14
املای صحیح کلمات | گذری بر کلمات دو وجهی فارسی | سری اول https://majaletime.com/2019/09/04/%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88-%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84/ https://majaletime.com/2019/09/04/%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88-%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84/#comments Wed, 04 Sep 2019 12:27:14 +0000 https://majaletime.com/?p=25165 شاید از خود بپرسید کدام درستند:

مصدع اوقات یا مسدع اوقات یا مصدی اوقات
ذیق وقت یا ضیق وقت یا زیق وقت یا ضیغ وقت (به فرض که یکی از آن ها درست باشد، اصلا ضیق وقت یعنی چه؟)
انضباط یا انظباط
اجالتا یا عجالتا
عرضه داشتن یا ارزه داشتن یا حتی اورزه
تهدید یا تحدید
ارجحیت یا ارجعیت
هوله یا حوله
قر زدن یا غر زدن
هول دادن یا هل دادن
فراغ یا فراق
منسوب یا منصوب
مزنه یا مظنه
غرض از مزاحمت یا قرض از مزاحمت

پلمب درست است (تلفظ کلمه انگلیسی Plombe) و پلمپ هیچ معنی ندارد.

این نوشته املای صحیح کلمات | گذری بر کلمات دو وجهی فارسی | سری اول برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

]]>
https://majaletime.com/2019/09/04/%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88-%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84/feed/ 1
جی آیدل | بیوگرافی گروه Gidle به همراه ع